Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оңтүстік Казахстан облысы халқының түтынуындағы ауыз су сапасына гигиеналық баға беру

ТҮЙІН

Жүргізілген зерттеудің нәтижесі бойынша анықталғандай, орталықтандырылған ауыз сумей жабдықтау кезіндегі жүйе жағдайының ескіруі судың сапасының санитарлық талапқа сай болмауының себебі болып табылады. Бүтіндей соңғы 5 жылда түрғындарды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша жүргізілген жүмыстардың нәтижесі бойынша орталықтандырған ауыз сумен қамтамасыз ету қандай болса, орталықтандырылмаған да жүйеде ауыз сумен қамтамасыз ету тура сондай, сондықтан да алдағы уақытта ауыз судың сапасын жақсартудың ой-мақсаттары белгіленіп отыр.

Кілт сөздер: ауыз суы, гигиеналық баға, өмір сапасы, өмірдің жалғасуы, түрғындардың денсаулығы.

Қазіргі кездегі әлемнің көптеген аймақгарындағы, олардың ішінде Қазацстандағы да су нысандарының жағдайы, жалпы алғанда, қолайсыз деуге болады. Соңғы жылдарда шиелініскен көптеген мәселелердің ішінен ең маңыздыларын: су көздеріндегі су сапасының нашарлауын және шаруашылық ауыз сумен қамтамасыз ету мәселелерінің шиеленісуін бөліп көрсетуге болады. 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздік Концепциясында көрсетілгендей, климаттың өзгеруі мен озон қабатының бүзылуы, атмосфералық ауа, топырақ жабындыларының ластануы мен басқаларымен бірге, су көздерінің ластануына байланысты мәселелер де. Қазақстан Республикасының өте өзекті экологиялық мәселелері болып табылады. Судың сапасы адам денсаулығына тікелей эсер етеді. Судын биологиялық ластануы адамдарда жуқпалы жэне паразиттік аурулар туғызады, эпидемиологиялық түрғыдан қаупті болып саналады. Судың химиялық қүрамына байланысты ауруларды (жүқпалы емес ауруларды) екі топқа бөледі: -судың табиғи химиялық қүрамына байланысты аурулар; -судың антропогендік химиялық ластануымен байланысты аурулар[1,2].

Су түтынуға байланысты эр түрлі ауруларды алдын алу мацсатында ауыз су сапасына қойылатын бір қатар талаптар дайындалған. Біріншіден, ауыз су эпидемиологиялық жэне радиациялық жағынан қаупсіз болуы тіис, екіншіден, химиялық қүрамы жағынан зиянсыз болуы керек, ушіншіден, органолептикалық қасиеттері жағымды болуы керек[3]. Бүл талаптар келесі іс-шаралар кешеңінен орындау нэтижесінде жүзеге асырылуда: - занамалы гигиеналық шараларды орындау; -су көзін тандау; -су көзіне санитарлық-қорғаныш аймағын үйымдастыру; -суды тазарту, зарарсыздандыру жэне өндеудін арнайы эдістерін қолдану; -су қубыры жүйесін санитарлық қорғау. Облысымызда халықты сапалы қауіпсіз ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында Республикалық «Таза су» бағдарламасынын орындалуы аясында жыл сайын біршама жүмыстар атқарылауда. Бүл мақсатқа республикалық, облыстық жэне жергілікті б+джеттерден қомақты қаржылар бөлінуде. Онтүстік Қазақстан облысында сонғы 5 жылда түрғындарды сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған су қүбырларынын саны 325-тен (2007ж.) 407-ге көбейген (2011ж.). Түрғындарды орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету көрсеткіші 67,9%-дан (2007ж.) 82,0%-ға өсті (2011ж.).

Орталықтандырылған су сапасынын санитарлық-химиялық көрсеткіші бойынша санитарлық талапқа сэйкес келмегені 2,0%-дан (2007ж.) 1,7%-ға төмендеген (2011ж.). Бірак, санитарлық талапқа сэйкес келмеген сынамалар көрсеткіші Бэйдібекте 0%-дан (2007ж.) 3,6%-ға (2011ж.), Шардарада 12,6%-дан (2007ж.) 14,6%-ға (2011ж.), Кентауда 0,5%-дан (2007ж.) 2,2%-ға (2011ж.) жоғарылағандығы байқалады. Орташа облыстық көрсеткіштен жоғары Бэйдібек ауданында 4,5% (2010ж.), 3,6% (2011ж.), Ордабасыда 5,4% (2007ж.), 4,1% (2009ж.), Мақтааралда 3,4% (2007ж.), 2,1% (2011ж.), Шардарада 12,6% (2007ж.), 19,9% (2008ж.), 11,5% (2009ж.), 35% (2010ж.), 14,6% (2011ж.), Кентауда 1,8% (2009ж.), 4,4% (2010ж.), 2,2% (2011ж.), Түркістанда 6,9% (2007ж.), 2,1% (2008ж.), 1,8% (2011ж.) анықталған.

Микробиологиялық көрсеткіші бойынша санитарлық талапқа сэйкес келмегені 2,4%-дан (2007ж.) 1,5%- ға төмендеген (2011ж.). Бірак, Шардарада санитарлық талапқа сэйкес келмеген сынамалар 12,5%-дан (2007ж.) 22,4%-ға (2011ж.) жоғарылағандығы байқалады. Орташа облыстық көрсеткіштен жоғары Арыста 2,9% (2007ж.), 2,7% (2008ж.), 7,6% (2009ж.), 2,8% (2011ж.), Қазығүртта 2,6% (2007ж.), 3,3% (2008ж.), 4,4% (2010ж.), 2,4% (2011ж.), Мақтааралда 3,4% (2007ж.), 2,3% (2008ж.), 3,8% (2009ж.), 5,6% (2010ж.), 2,0% (2011ж.), Отырарда 3,2% (2010ж.), Созақга 5,5% (2007ж.), 2,5% (2008ж.), Түлкібаста 7,0% (2009ж.), 2,9% (2010ж.), 2,0% (2011ж.), Шардарада 12,5% (2007ж.), 19,6% (2008ж.), 16,1% (2009ж.), 18,6% (2010ж.), 22,4% (2011ж.), Кентауда 3,0% (2007ж.), 3,1% (2008ж.), 5,1% (2010ж.), Түркістанда 5,8% (2007ж.), 4,1% (2008ж.), 3,6% (2009ж.), 2,9% (2010ж.), 2,1% (2011ж.) тіркелген.

Зертханалық тексеру бойынша орталықтандырылған ауыз су сапасынын санитарлық талапқа сэйкес келмеуінін бірден-бір себебі ауыз су жүйелерінін ескіргендігінен болып отыр. Оған дэлел, орталықтандырылған ауыз су жүйелеріндегі апаттар болып отыр. Атап айтқанда, 2007 жылы облыс бойынша орталықтандырылған ауыз су жүйелерінде 1062 апат тіркелген, оның 1034-ы алғашқы тәуліктерде қалпына келтірілген, оның ішінде 963-і залалсыздандырылған. Аудандар бойынша Арыста-116, Бәйдібекте-4, Қазығуртта-15, Мақтараалда-114, Отырарда-145, Ордабасыда-9, Сарыағашта-14, Сайрамда-37, Толебиде-31, Түлкібаста-7, Шардарада-185, Кентауда-36, Түркістанда-35, Абайда-136, Әл-Фарабиде-116, Еңбекшіде-63 апат тіркелген. 2008 жылы облыс бойынша орталықтандырылған ауыз су жүйелерінде 465 апат тіркелген, оның 436-ы алғашқы тәуліктерде қалпына келтірілген, оның ішінде 346-і залалсыздандырылған. Арыста-75, Бәйдібекте-6, Қазығуртта-2, Мақтараалда-31, Отырарда-36, Ордабасыда-2, Сарыағашта-24, Сайрамда-22, Толебиде-14, Түлкібаста-3, Шардарада-134, Кентауда-10, Түркістанда-5, Абайда-48, Әл-Фарабиде-49, Еңбекшіде-4 апат тіркелген.

2009 жылы облыс бойынша орталықтандырылған ауыз су жүйелерінде 1198 апат тіркелген, оның 1184- ы алғашқы тәуліктерде қалпына келтірілген, оның ішінде 899-і залалсыздандырылған. Әсіресе, Арыста-173, Бәйдібекте-2, Қазығуртта-2, Мақтараалда-140, Отырарда-39, Ордабасыда-6, Сарыағашта-15, Сайрамда-57, Толебиде-57, Түлкібаста-20, Шардарада-383, Кентауда-75, Түркістанда-18, Абайда-110, Әл-Фарабиде-86, Еңбекшіде-15 апат тіркелген. 2010 жылы облыс бойынша орталықтандырылған ауыз су жүйелерінде 2602 апат тіркелген, оның 2128-і алғашқы тәуліктерде қалпына келтірілген, оның ішінде 2126-і залалсыздандырылған. Аудандар бойынша Арыста-173, Мақтараалда-56, Отырарда-96, Ордабасыда-8, Сарыағашта-11, Сайрамда-89, Созақга-4, Толебиде-36, Түлкібаста-20, Шардарада-437, Кентауда-1460, Түркістанда-7, Абайда-145, Әл- Фарабиде-54, Еңбекшіде-4 апат тіркелген. 2011 жылы облыс бойынша орталықтандырылған ауыз су жүйелерінде 956 апат тіркелген, оның 946-ы алғашқы тәуліктерде қалпына келтірілген, 946-ы толық залалсыздандырылған. Әсіресе, Арыста-96, Қазығуртта-19, Мақгараалда-76, Отырарда-48, Ордабасыда-19, Сарыағашта-15, Сайрамда-42, Созақта-6, Толебиде-16, Түлкібаста-14, Шардарада-424, Кентауда-24, Түркістанда-15, Абайда-59, Әл-Фарабиде-78, Еңбекшіде-5 апат тіркелген.

Орталықтандырылмаған су сапасының санитарлық-химиялық көрсеткіші бойынша нормативке сәйкес келмейтіні 11,8%-дан (2007ж.) 7,1%-ға төмендеген (2011ж.), микробиологиялық көрсеткіші бойынша 9,0%-дан (2007ж.) 6,3%-ға төмендеген (2011ж.). Жалпы алғанда, облысымызда халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында жыл сайын көптеген жумыстар атқарылауда. Турғындарды орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету көрсеткіші 67,9%-дан (2007ж.) 82,0%-ға өскен (2011ж.).

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Кенесариев, У. И. Экология и здоровье населения : учеб. для медицинских вузов и колледжей / У. И. Кенесариев, Н. Ж. Жакашов ; Каз. Нац. мед. ун-т им. С. Д. Асфендиярова. - Алматы : Эверо, 2011. - 232 с. - ISBN 9965-579-65-2
  2. Мазаев, В. Т. Коммунальная гигиена. В 2 ч. Ч. 1. [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В. Т. Мазаев, А. А. Королев, Т. Г. Шлепнина. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. (35,7 МБ). - М. : Издательская группа "ГЭОТАР- Медиа", 2009. - 304 с. эл. опт. диск (CD-ROM) : ил. - (Электронный учебник).
  3. Неменко, Б. А. Коммуналдық гигиена: оқулық / Б. Неменко. - Алматы : Б. ж., 2005. - 275 б.

Разделы знаний

Архитектура

Научные статьи по Архитектуре

Биология

Научные статьи по биологии 

Военное дело

Научные статьи по военному делу

Востоковедение

Научные статьи по востоковедению

География

Научные статьи по географии

Журналистика

Научные статьи по журналистике

Инженерное дело

Научные статьи по инженерному делу

Информатика

Научные статьи по информатике

История

Научные статьи по истории, историографии, источниковедению, международным отношениям и пр.

Культурология

Научные статьи по культурологии

Литература

Литература. Литературоведение. Анализ произведений русской, казахской и зарубежной литературы. В данном разделе вы можете найти анализ рассказов Мухтара Ауэзова, описание творческой деятельности Уильяма Шекспира, анализ взглядов исследователей детского фольклора.  

Математика

Научные статьи о математике

Медицина

Научные статьи о медицине Казахстана

Международные отношения

Научные статьи посвященные международным отношениям

Педагогика

Научные статьи по педагогике, воспитанию, образованию

Политика

Научные статьи посвященные политике

Политология

Научные статьи по дисциплине Политология опубликованные в Казахстанских научных журналах

Психология

В разделе "Психология" вы найдете публикации, статьи и доклады по научной и практической психологии, опубликованные в научных журналах и сборниках статей Казахстана. В своих работах авторы делают обзоры теорий различных психологических направлений и школ, описывают результаты исследований, приводят примеры методик и техник диагностики, а также дают свои рекомендации в различных вопросах психологии человека. Этот раздел подойдет для тех, кто интересуется последними исследованиями в области научной психологии. Здесь вы найдете материалы по психологии личности, психологии разивития, социальной и возрастной психологии и другим отраслям психологии.  

Религиоведение

Научные статьи по дисциплине Религиоведение опубликованные в Казахстанских научных журналах

Сельское хозяйство

Научные статьи по дисциплине Сельское хозяйство опубликованные в Казахстанских научных журналах

Социология

Научные статьи по дисциплине Социология опубликованные в Казахстанских научных журналах

Технические науки

Научные статьи по техническим наукам опубликованные в Казахстанских научных журналах

Физика

Научные статьи по дисциплине Физика опубликованные в Казахстанских научных журналах

Физическая культура

Научные статьи по дисциплине Физическая культура опубликованные в Казахстанских научных журналах

Филология

Научные статьи по дисциплине Филология опубликованные в Казахстанских научных журналах

Философия

Научные статьи по дисциплине Философия опубликованные в Казахстанских научных журналах

Химия

Научные статьи по дисциплине Химия опубликованные в Казахстанских научных журналах

Экология

Данный раздел посвящен экологии человека. Здесь вы найдете статьи и доклады об экологических проблемах в Казахстане, охране природы и защите окружающей среды, опубликованные в научных журналах и сборниках статей Казахстана. Авторы рассматривают такие вопросы экологии, как последствия испытаний на Чернобыльском и Семипалатинском полигонах, "зеленая экономика", экологическая безопасность продуктов питания, питьевая вода и природные ресурсы Казахстана. Раздел будет полезен тем, кто интересуется современным состоянием экологии Казахстана, а также последними разработками ученых в данном направлении науки.  

Экономика

Научные статьи по экономике, менеджменту, маркетингу, бухгалтерскому учету, аудиту, оценке недвижимости и пр.

Этнология

Научные статьи по Этнологии опубликованные в Казахстане

Юриспруденция

Раздел посвящен государству и праву, юридической науке, современным проблемам международного права, обзору действующих законов Республики Казахстан Здесь опубликованы статьи из научных журналов и сборников по следующим темам: международное право, государственное право, уголовное право, гражданское право, а также основные тенденции развития национальной правовой системы.