The aspects of "strong, courage, hearted, heroic, inspiration" in the concept of heart (on the materials of kazakh, russian and english languages)

The lexical-semantic group of linguistic sciences is rich in history of research. The theory of lexical-semantic group began to use with its different views and linguistic knowledge from the beginning of the twentieth century. However, it has not been regarded as a lexical-semantic group.

The theory of the lexical-semantic group involves a wide range of considerations, which discuss the common idea fully based on the definition of meaningful relationships between words in one language. [1, 34].

The study of the research explores the various emotional aspects of heart concept. There is no doubt that in three languages, the heart is a symbol of emotion and feeling. Emotions and feelings are reflected in the heart and also formed in the heart. As demonstrated by the materials, there are three general, common heart features. Each language-specific feature also shows differences of its settings.

They include:

 1. Heart condition.
 2. Heart structure and quality.
 3. Heart temperature.
 4. Heart activity.
 5. The distance to the heart.
 6. The heart's place.

They are considered separately as in below:

 1. Heart condition. Emotions and feelings affect the heart in three languages. Unpleasant emotions change the shape of the heart, and positive emotions restore the heart well. The heart is honest heart.
 2. Heart structure and quality. The heart may be hard and soft. Soft heart shows positive aspects of emotions and feelings, but strong heart, on the contrary, shows the negative side. At the same time, the heart may be "gold", "heavy", "light".
 3. Heart temperature. The power of emotions and feelings leads to increased heart rate: "cold heart" is perceived negatively, "warm heart" is pleasant, if the heart starts to heat up, it is the highest degree of emotion and expression.
 4. Heart activity. Either negative, or positive emotion and feeling disturbances of the normal heart. At that time, the heart is "shaking", "scared", "hiding in the mouth" and so on.
 5. The distance to the heart. If you are close to the heart, it is a heart attack. The closeness to the heart depicts the feelings and emotions, both positive and negative.
 6. The heart's place. Moving from normal position to heart is a very susceptible factor. The heart moves, shakes, vibrates, and so on.

Heart is recognized as the center of mystic literature, religious research and poetry of all peoples. Although the heart is primarily a member of the body's sense of belonging, it is different from the religious point of view.

Also, not only the feeling of heart, emotions, but also regulates.the various activities of human knowledge, such as reflection, self-determination, feeling of love, appearance of love, honor and dignity.

The heart concept, which is a figurative thinking that gives information about the linguistic image of the world, enriches the lexical fund of any language. That is why many conceptual, proverbs and sayings have been developed in the Kazakh, Russian and English languages and have increased the art of the language.

Linguistic units in the concept of heart and the linguistic picture of the world in Kazakh and Russian English are "fear", "sorrow, pain", "joy", "feeling", "love", "mood", "kindness"are divided into lexical and semantic groups, and it is considered their similarities and features.

For example, in three languages the "strong, courage, hearted, heroic, inspiration" of the heart concept can be traced in terms of harmony and similarity in the context of the linguistic picture of the world.In the Kazakh language:[l, 613].

The heart is not merely an expression of emotion, but it also means "strong, stubbornness, heroic, courage, and inspiration". For example: in Kazakh:

ep жүрек«Ъатъ\л, қайсар кісі туралы айтылады». Мысалы:Еспембеттей ер жүрек, қолмен бірге келеді, топ «шу» десе, Аңбөрте, артына шаңды боратып (Д. Бабатайұлы). жау х/де/с«батыр, батыл, қайсар». Мысалы:Масғұтқа келді әлгі шал көзін тігіп, көрсе бастан ағып тұр қан дірдектеп. Мұның қарызын мен де өтеп кетейінші, жігіт қой ер көкірек, жау жүрекцеп (Абай).

от жүрек «қайсар, қайтпас». Мысалы: Уайс сұлтан өзі секілді кілең от жүрек жігіттерді жинап алып, Монғолстанның шетінде, Қашқарияда біраз уақыт аламандық құрып жүрді де, Түркістанға келген (I. Есенберлин).

өр жуд>е/г<<батыл; аскақ, қайсар деген мағынада». Мысалы:Өзінен-өзі ақ боран бұрқыратып тұрған эпикаға субъектінің ыстық қаны, өр жүрегі араласқанда социализм жырының ерекше шырай, көрік тапқанын көреміз (Ә. Тәжібаев).

арыстан лд//2елтЛ<қаймықпайтын, тайсалмайтын, өжет» Мысалы:(Ана тілі). Кәркиден пілдей қуатты, тағы арыстан жүректі, Аплатон, Сократ ақылды, қаһарман, Ғали білекті (Абай).

қасқыр жүректі «беті ештеңеден қайтпайтын батыл, қайсар, жүрек жұтқан». Мысалы:Қазақтың жүректісі айтқанына тұрғыш, бойын жамандықтан тез жиып алғыш, көптің соңынан итше ере бермей, адасқан көптің атының басын бұрып алуға жараған жүректі емес, қасқыр жүректідеген сөз (Абай) [1, 214-218 бб.].

жүрегінің түгі бар (шыққан) «ер, батыр, батыл кісі, еш нәрседен таймайтын, қаймықпайтын, бетіне айтатын адам». Мысалы: Сөзге шешен би болса да, жүрегінің түгі шыққан батыр болса да, төтеп беру керек (М. Әуезов). Түгі бар жүрегінде кере қарыс, жасынан кеудесінде жанған намыс. Ep болды Аманкелді айдыны асқан, жігіттің бір сырттаны жас жолбарыс (О. LU.).

жүрек жұтқан«еш нәрседен қорықпайтын батыл, ер-азамат». Мысалы:«Тап солай» десіп, шұлғи-шұлғи иланып еді. Осымен қатар, Құнанбайдың жүрек жұгқан ерлігі, айла-тәсілі өзінен-өзі атамай-ақ, әйгіленіп жатты (М. Әуезов).

It was inspired by the heart in the Russian language:

усңод//е«жүректің орналасуы, жан-тәнімен берілу, жолын ұстаушылық; қатты талпыну, қызғану» (сөзбе-сөз аудармасы: ынта);

уседде/лжгалпыну» (сөзбе-сөз аудармасы: ынтамен).

The given structure of the concept shows the presence of the heart clearly. If heart fails to do something, you can not do anything - either interest, flexibility, passion, love or trust. [2, 612 6.].

That is why the heart represents "excitement", "enth UsiasmVconviction ","flexi bil ItyVpersevera nee","zea !","devotion ":

Forexample: He лежало к этим людям сердце его,стал он смотреть, как бы подобру-поздорову да прочь от них.

Antony Metropolit Surozhsky describes the heart's relationship with religion and its significance: "For our will to be strong, it is not enough to solve your own life, to do it regularly, to train yourself, to discipline yourself; it is necessary to move forward with a limited purpose in order to have a good heart, so that nobody and nothing can stop us". [3, 361 6.].

In the world ofthe English language the heart is inspired by the heart:

Леа/Үе/7«көңіл көтерту, дем беру, сергіту» (сөзбе-сөз аудармасы: осердечить);

give heart to smb (put heart into 5/7#У«мақұлдау, қабылдау, қабыл алу; көңіл көтерту, дем беру, сергіту; біреуге моральдық тұрғыдан қолдау көрсету» (сөзбе-сөз аудармасы: жүрегін беру);

shut one's heart to (steel one’s heart against) fear (pity, ейс.7«қорқыныш, үрей болдыртпауға тырысу (аяу, жаны ашу); қорқыныш, үрейді білмеу» (сөзбе-сөз аудармасы: жүректің қорқынышын жабу);

find in one's heart (to do smth)«kq3\h жеткізу, өзін-өзі мәжбүрлеу, шешім қабылдау» (сөзбе-сөз аудармасы: өзіне жүрек іздеу);

have the heart (to do, say smth)«\xxe\xx\v\ қабылдау, батыл, табанды немесе мейірімсіздік, тасбауырлық (бірнәрсені істеу үшін немесе бірдеңе айту үшін)» (сөзбе- сөз аудармасы: жүректі болу);

keep a good heart (keep up heart/^ce.^ түсірмеу, өз-өзіңе мықты болу» (сөзбе-сөз аудармасы: жақсы нәрселердің бәрін жүректе сақтау);

pluck up heart«рухын шыңдау, батылдығын жігерлендіру»;

take heart«ep жүректену, қайраттану, рухы көтерілу» (сөзбе-сөз аудармасы: жүрегін алу); мысалы: ... take heart, - you're a brave fellow... I wish in my heart you were safe through(H. Stowe, «Unde Tom's Cabin») [4, 536 б.], сөзбе-сөз аудармасы: - ... сен ere мейірімді адамсың, рухыңджы түсірме...Саған бар көңіліммен тілейтінім берік бол <сөзбе-сөз аудармасы: жүрегіңді уста...).

nothing is impossible to a willing һеагКмдДдл) «егер әуестік болса, онда мүмкіндік табылады» (сөзбе-сөз аудармасы: өзі қалаған жүрекке ештеңе кедергі жасай алмайды).

You can also help a person with genuine, heartfelt empathy. If it is necessary to keep it carefully, there is nothing impossible. A person who is deprived of heart, also deprived of power:

dishea гіеп«уаілымц,ау, көңілін суыту» (сөзбе-сөз аудармасы: журектен айырлу);

take the heart out ofsmb (tire smb's heart out) «қинау; жанын алу (жазғыру)» (сөзбе-сөз аудармасы: жүрегін суырып алу);

loose Лез/?«рухын түсіру; қайғыру, ер жүректілігін жоғалту; еңсесі түсу» (сөзбе-сөз аудармасы: жүрегін жоғалту);

not to have the heart (to do, say $7п£АЛ<рухына жетіспейді» (сөзбе-сөз аудармасы: жүректі болдырмау);

out of heart«yav\bm, көңіл-күйдің түсуі» (сөзбе-сөз аудармасы: журектен тыс).

Example: Не seemed to lose heart in the business after that(lK. Jerome, «Three Men in aboat») [4, 535 6.], сөзбе-сөз аудармасы: - Ол бұдан кейін жұмысқа деген сенімін жоғалтты <сөзбе-сөз аудармасы:жүрегін жоғалту/

The concept of heart concept related to a particular activity:

with heart and hand «шын көңілмен, ынтамен, қайраттылықпен» (сөзбе-сөз аудармасы: жүрегімен және қолымен);

have one's heart in one's work «жұмыс бастылық; жанын салып жұмыс істеу» (сөзбе-сөз аудармасы: жұмыста жүрегімен болу);

go with all one’s heart and soul into smth «бір нәрсеге бар жанын, қайратын салу» (сөзбе-сөз аудармасы: бір нәрсеге жүрегімен және жанымен кіру);

have no heart- зауқы соқпау (сөзбе-сөз аудармасы: жүрексіз болу);

have one's heart in smth «бір нәрсемен жақсы айналысып, соған жанын, жігерін салу» (сөзбе-сөз аудармасы: бір нәрсеге жүрегінің болуы);

heart and soui «барлық жан-тәнімен, барлық күш-қуатымен» (сөзбе-сөз аудармасы: жүрегімен-жанымен);

with half а Леа/Ү«ықылассыз, көңілсіз»(жүрегінің жартысы).

He had so little heart in the affair that at last he dropped it altogether[4, 537 6.], сөзбе-сөз аудармасы: - Ол бұл жұмысқа қызығушылығы болмады, сондықтан оны мүлдем тастап кетті <сөзбе-сөз аудармасы:жүрегінде аз ғана болды...).

At this point, the heart needs to be clean and pure.

We also believe that the word describes national axiological attitudes in the notion of any nation, which includes heart. The general axiological behavior of a human being is derived from the value given to his moral qualities.

And we have Seenexamples above in the three languages (Kazakh, Russian, English), also we can see that the basic concepts that define the inner self-mastery of any nation are related to the heart and are in line with that word.

 

Literature:

 1. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі I Бас ред. Ысқақов. - Алматы, 1986. - Т.4. - 626 б.
 2. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Под. ред. и с предисловием проф. Б.А. Ларине. Издание второе, стереотипное; в 4-х томах. М: Прогресс, 1986. - 654 с.
 3. Митрополит Сурожский Антоний. Человек перед Богом. - M.: Паломник. - 2000. - 382 с.
 4. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. - M.: 1956. - 1453 с.
 5. S-Wehmeier. Oxford advanced learner's dictionary. - Oxford, 2000. -1539 p.
Year: 2018
City: Atyrau
Category: Pedagogy