Дамымайтын жүктіліктің морфологиялық расталған қорытындысын талдау

ТÏЙ∣Н

Бұл жұмыста, Репродуктивт¡ медицина институтының оперативт¡ гинекология бөлімшесінде 2015 жылдың қаңтар айынан желтоқсан айына дейін, 21-48 жас аралығында 130 әйелдің ауру тарихы бойынша ретроспективті талдау қорытындысы көрсетілді. Жатыр қуысынқыру барысында ұрық жұмыртқасы бөлшектерін гисталогиялык зерттеу қорытындысына талдау жасалды. Талдау барысында әйелдерде 5-6 апталық жүктілікте келесі белгілер анақталды: 81 (62,3%) шағымы жоқ, 34 (26,1 %) жыныс жолдарынан аздаған қанды бөліністер, 23 (17,6%) ішінің төменгі бөлігінде сыздаған жене толғақ тәрізді ауыру сезімі байқалған. Зерттеу жұмысының нәтижелері келесідей қорытынды жасауға негіз болды, анамнезінде дамымайтын жұктілік бар әйелдерде келесі дамымайтын жұктіліктің кезекгі тұрде қайталану қаупі жоққа шығарылмайды.

Kipicne: Дамымаған жүктілік заманауи акушерия жэне гинекологиядағы ұрпақ өрбітудегі қазіргі таңдағы негізгі мәселелердің бірі болып қалуда.Соңғы жылдары репродуктівті қызметпң жоғалу жиілігі 10-20 % дан 45-88,6 %-ға дейін өсті [15]. Сонымен қатар, статистикада репродуктивті жастағы әйелдер жасаралығыіб жастан 49 жас аралығында, белсенді репродуктивті жастағы эйелдердің нақтырақ саны айтарлықтай аз [3]. Дамымаған жүктілік түрлерінің ішіндегінегізгі орынды толық емес түсік (mission abation), ерте мерзімде үрықтыңжатыр қуысында кешігуіненүрықтың немесе эмбрион өлімі-дамымаған жүктілік к⅛райды [1-7].

Этиология: Түсік этиологиясы өте алуан түрлі және көптеген факторларға байланысты,Күнделікті тәжірибеде осы патология ғаалып келген нақты факторды атау қиын, себебі ұрықтың өлімінен кейінгі мацерация генетикалық және морфологиялық зерттеулерге қиындық тудырады [4,7,8]. Көптеген авторлардың айтуынша эмбрион дамуының бұзылуы жэне ұрықтың өлуінде негізгі хромосомалық және гендік мутация жатыр [8,9]. Осымен қатар кейбір эдебиеттерде дамымаған жүктілік этиологиясында салыстырмалы түрде жұқпалардың, вирустардың үлесі жоғары деген пікірлер кездеседі [10,11]. Осылайша, жүктілікті көтереалмаушылыққа тән:

 • шартты патогенді микроорганизмдер жэне/немесе вирустардың төзімділігі жағдайындағы созылмалы эндометрит. Өзіндік түсік жағдайында эйелдерде анамнезінде жүктілік үзілуінің клиникасына байланыссыз морфологиялық дәлелденген симптомсыз созылмалы эндометрит 64 %-ға жетĸен[12] клиникалық көрінісі лютеинді фазаның толыққанды емес түрінде көрінетін эндометрийдің рецепторлық аппаратының бүзылуы;
 • иммундық жүйенің ақауы, соның ішінде жергілікті иммунитет, инфекциялық қоздырғыштардың ықпалымен, әсіресе жасырын, атипті, қайталамалы түрлері және ықпал ететін факторлардың кең таралуы (микрофлоралық бұзылысы, антибактериалық ем, жиі жатыр ішілік араласулар), Осы шаралардың салдарынан созылмалы к‚абыну, жатыр ішілік жабысу үрдістері, эндометрийдің гиперплазиясы жэне полипі дамуда, Шырышты қабаттың қан айналымының бұзылуы, тіндердің ісінуі жэне инфильтрациясы, рецепторлар ара-қатынасының

бұзылысы, осы аталағанның бəрí кслссíдс эмбрионның орнығуына жəне оның ары қарай дамуына кедергɪ жасайды [13]. Эндометрийдɪц жағдайын морфологиялық бағалау, тек инвазивтǐ араласулардың, яғни жатыр куьɪсын кыру немесе эндометрий биопсиясын жасағанда ғана жогаргы мɔлíмет беред¡. Бұл операцияларды орындау салдары бслгɪлɪ б¡р аса маңызды асқынулар дамуымен õайланысты болғандықтан, мɪндеттɪ түрде қатаң корсеткɪɪɪɪ бойынɪɪɪа орындалуы қажет [14]. Эндометрий жағдайын аспират биопсия жолымен диагностикалау, көздеген мақсатымызға сәйкесінше етеккɪр циклɪнɪн 1-шɪ немесе 2-ш¡ кезеңінде жүргізіледі [13]. Эндомстрийдɪ ары қарай гистологиялық зерттеу созылмалы эндометрит,иɪырышты кабаттың вирустық инфекциямен зақымдалуы, гипсрпластикалық үрдістсрдің дамуы бар-жоғын нақыгылауға немесе жоққа шығаруға мүмкіндік береді. Гистологиялық зерттеусіз бұл диагноздардың ешқайсысы дɔлелдɪ деп есептелмейді.

Эндометрий жағдайын қосымша технологиялар арқылы бағалау (корсеткіш бойыиша):

кіші жамбас қуысын УДЗ-і (стсккір циклінің 1-кезеңінде, жалған нəтижелердɪ жоққа шығару мақсатында).

гистероскопия (етеккɪр цикліиің 1 кезсңінің 5-7 күндсрі аралығында, диагностикалық және емдік мақсатта ұсынылады). Қажеттілігіне карай хирургиялық, медикаментозды жəне медикаментозды смсс коррекция жүргізіледі.

Материалдар және зерттеу әдістері: Бұл жүмысымызда 2015 жылдың қаңгарынан осы жылдың желтоқсан айы аралығында гинекологиялық стационарға дамымаған жүктілік (3 тсн-10 аптаға дсйінгі мсрзімдс) диагнозымен келіп түскен 21-48 жас аралығындағы 130 ɔйел зерттелді. Барлык, ɔйелдер ҚР-ның тұрғындары.

Зерттеу 3 сатыдан түрды:

 1. саты. Бақылау тобындағы әйелдерге кешенді зерттеу жүргізілді,соның ішінде клиникалық, биохимиялық зерттеу əдɪстерɪ кірді (130 бақылау).
 2. саты. Дамымаған жүктілік болган əйелдсрді смдсу барысында жатырды қыру арқылы алынған материалды патоморфологиялық зерттеу (130 бақылау).
 3. саты. Алынған мэлімсттсрді талдап, қорытынды жасау.

Нәтижесі: Зерттеу барысында: клиникозертханалық жəне морфологиялық мɔл¡меттердɪ салыстыруда əдсбист көздсріндс сипатталғандай дамымайтын жүктіліктің клиникалық корінісі келесідей белгілермен байқалды: 81 (62,3 %) əйслдс шағымдары болмаған, 34 (26,1 %) əйелде аздаған үзақ немесе кезеңді түрде жыныс жолынап қанды жағылмалы бөліністер байқалған, 23(17,6%) ɔйелде ішінің төмснгі бөлігіндс сыздаған нсмссс толғақ тәрізді ауыру сезімі байқалган, бұл коріністер ұрық дамуын тоқтатқаннан 5-6 апталарында керінс бастаған (1 сурст).

Kecme 1

Да мы мага н жүктілік генезìмен (морфологиялык) клини кал ық көрінісінің салыстырмасы

Науқастардың жатыр қуысын қырғаннан кейінгі стационарда жатуы орташа ұзақтығы 1 күнді құрады. Біздің зертгеуіміз бойынша əр

 1. ші зерттелуші үйреншікті жүктілікті көтереалмаушылықты көрсетті, ал В.Е Радзинскийдің 2009 жылғы зерттеуі бойынша эрбір
 2. ші (İОбнаук‚ас) зерттелушіде үйреншікті

жүктілікті көтереалмаушылық байқалған, оның ішінде 16(15%) әйелде дамымайтын жүктілік түрі бойынша. Зерттелген эйелдердің 41(31,5 %) әйелде алғашқы жүктілігінің соңы дамымайтын жүктілікпен аяқталғаны көңіл аудартады (2 кесте, 2 сурет).

Kecme 2

Этиологиясына байланысты дамымайтын жүктіліктің негізгі клиникапык, керінісі:

Анамнезінде

Саны

%

Медициналық түсік

28

21,5

Өзіндік түсік,оның ішінде дамымаған жүктілік

39

30

Жатырдан тыс жүктілік

13

10

ҰҚІДК(ЗВУР), ұрыхгың постнатальді өлімі

1

0,7

Дамымайтын жүктіліктің морфологиялық көрінісіне келесі патологиялық үрдістер тəн болды:

 • Децидуальді тін, қан үйындылары, фибрин, фибринді некрозды масса, қабыну жасушалары. Бірнеше кішкентай хорион бүрлері, гравидарлы типті эндометрий.
 • Децидуальді тін, қан үйындылары, фибрин, фибринді некрозды масса, қабыну жасу-

шаларының инфильтрациясы, нейтрофильді гранул оциттер.

Децидуальді тін, қан ұйындылары, фибрин, фибринді некрозды масса, хорион бүрлері, 2 кабатты трофобласт, к‚абыну жасушалары. Децидуальді тін кішігірім дистрофия ошақтарымен және децидуальді тін жасушасының темендеуі(кариорексис).

Шырышты қабаттың гравидарлы бөлігі,

безді тінмен фиброзды тін бөлшектері.

Біздің зерттеу жүмысымыздың қорытындысы бойынша дамымайтын жүктіліктің себсптсрін анықтауда уақытылы жəнс рациональді диагностика өлі ұрықты жəне эндометрий қырындысын арнайы морфологиялық зерттеу қорытындысымсн біргс ксшснді сараптамалық бағдарламаны қолдана отырып, ойелдерді кеіпенді зертханалық тексеру жүргізілген жағдайда нақты молімет алуға болады. Әлбетте, аиамнезінде дамымайтыи жүктілік бар әйелдсрді жоғары қауін тобына белу қажег, себсбі біздің ойымыз бойынша оның маңыздылығы дамымайтын жүктілік тек қана табиғи іріктеу көрінісі ғана емес, сонымен қатар ол маңызды патологиялық өзгсрістің алғашқы көрінісі рстінде, біздің жағдайда 31,5% бақылауда келесі үйреншікті дамымайтын жүктіліктің себебі болып отыр.

 

Әдебиеттер

 1. Айяамазян Э.К. Репродуктивное здоровье женщины как критерии биологической диагностики и контроль окружающей среды // Акушерство и женские болезни. 2006. № 1. С. 610.
 2. Доброхотова Ю.Э., Савченко Т.Н. Неразвивающаяся беременность: учсбн.-мстодич. пособие ⁄ под ред. О.В. Макарова, 2 изд. M.: РГМУ, 2009. С. 5-10.
 3. Новиков Е.И., Глуховец Б.И., Горбакова Л.Ш., Фомина М.С. Клинико-морфологическая диагностика нсразвиваюшсйся беременности 1 триместра // Т. 16 // Акушерство, 2015. 976 с.
 4. Глуховец Б.И. Морфологические эквиваленты иммунных реакций при замершейбеременности // Russian J. Immunology. 2005. Vol. 9. Suppl. 2. P. 160.
 5. Глуховеìļ Б.И., Глуховец Н.Г. Патоморфологическая диагностика раннихсамопроизвольных выкидышей. СПб., 2008. 178 с.
 6. Давнян ЕЛ. Неразвивающаяся беременность I триместра: патогенез и профилактика. M., 2006. С. 13.
 7. Доброхотова Ю.Э., Джобова Э.М., Озерова Р.И. Нсразвивющаяся беременность. M.: Геотар-Медиа, 2013. 144 с.
 8. Серова О.Ф.. Милованов А.Р. Основные патоморфологические особенности неразвивающсйся беременности и обоснование прсгравидарной терапии женщин // Акушерство и гинекология, 2009. С. 19-23.
 9. Радзинский В.E., Дмитрова В.И., Майскова И.Ю. Неразвивающаяся беременность. M.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 200 с.
 10. Салов И.А. Неразвивающаяся беременность (патогенез, клиника, диагностика, лечение): автореф. дис. д-ра мед. наук. Саратов, 1998. 40 с.
 11. Татарова Н.А. Клинико-морфологические аспекты вынашивания иневынашивания беременности: автореф. дис. д-ра мед. наук. СПб., 2002. 360 с.
 12. Кулаков В.И., Сидельникова В.М. К вопросу о патогенезе привычного выкидыша //Акушерство и гинекология 1996. № 4.
 13. Ншанян С.Ю. Подготовка эндометрия к беременности // ОРЖИН. 2007. № 1.
 14. Корсак В.C., Боòюль A.C., Исакова Э.В., Савичева A.M., Чемоданова Е.Б. Морфологическое и микробиологическое исследование эндометрия при обследовании больных с трубноперитонеальной формой бесплодия на этапе подготовки к ЭКО. СПб., 1999-2002 http:// www.jowd.sp.nl.
 15. Радзинский В.E., В. И. Дгшитрова. Неразвивающаяся беременность ⁄ В.Е. Радзинский, И.Ю. Майскова. M.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 200 с.
Жыл: 2016
Қала: Алматы
Категория: Медицина