Созылмалы эндометриттіңгистероскопиялық суретінің морфологиялық расталған қорытындысымен сәйкестігі

ТҮИІН

Созылмалы эндометриттің көрінуі етекк¡р жəне бала туушылық қызметтерінің бұзылысынан басталады. Кіші жамбас қуысында қабыну ошағының болуы етекк¡р қызметі бұзылысына:етеккірдің кеп немесе аз келу¡‚болмауы, етекк¡р аралық қанды бөліністер жене іштің төменгі аймағындағы ауру сезімі болуына әкеледі. Балатуушылық қызметінің бұзылысы-созылмалы эндометрит анықталған науқастардың негізгі шағымы болып табылады. Мақалада 23-47 жас аралығын құрайтын бедеулік және қосымша алдын-ала «созылмалы эндометрит» диагнозы қойылған 154 әйелге жүргізілген ретроспективті талдау қорытындысы сипатталған. Созылмалы эндометриттің гистеросокопиялық суреттемесі анықталған және оның гистологиялық қорытындысымен салыстырылуы жүргізілді, соның негізінде алынған мәліметтер бойынша эндометриттің көзбен шолудағы анықталған өзгерістер сипаты 28,5 % жағдайда расталатыны, Репродуктивті Медицина Иститутының оперативті гинекология базасынан 2015жылдың 1 қаңтарынан 2015жылдың 31 желтоқсанына дейінгі аралықтағы мәліметтері негізінде көрсетілді.

¥рпақ көбейту жүйесінің қабыну аурулары аталған жүйе қызметінің бүзылыстарына әкелетін себептерінің ішінде алдыңғы орында. Созылмалы эндометрит туушылық қабілеті бар әйелдер арасында қарқынының төмендеуі байқалмай отыр. Ұрпақ көбейту жүйесінің бүзылысытарына келетін әйелдерді кешенді тексеру: анамнез, гистероскопиялық тексерулер және расталған қорытындысы бар гистологиялық зерттеулер жүргізілді. Топта созылмалы эндометритпен 154 әйел, оның 1,2% (2 әйелде) жүктілікті көтереалмаушылыққа, 37 % (57 әйелде) біріншілік бедеулік, 44,1 % (68 әйелде) екіншілік бедеулік анықталып, 9 % (14 әйелде) етеккірдің бүзылысына шағымданды. Зерттеу жүмысы Репродуктивті медицина иститутының оперативті гинекология базасынан 2015 жылдың қаңтарынан 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі аралык‚тагы мәліметтері негізінде жүргізілді.

Жүмыстың өзектілігі: Әйел жыныс жүйесінің қабыну аурулары осы күнде өзекті медициналық және әлеуметтік мәселе болып отыр. Ұрпақ көбейту жүйесінің қабыну аурулары осы жүйенің бүзылысының себептерінің

ішінде осы күнге дейін алғашқы орында болып отыр. Созылмалы эндометриттің кездесу ауқымы шетелдік гинеколог мамандардың зерттеу жұмыстарының мәліметтері бойынша 6065 % [4, 5] құрайды. Шуршалина А.В. Мәліметтері бойынша созылмалы эндометриттің науқастарда клиникалық көрінуі 3,3 %-ті құрайды, бірақ аурудың сипаты нозологиялық түріне байланысты: жыныс жолдары арқылы берілетін инфекциясы бар әйелдердің эндомерий биоптатының гистологиялық үлгісінде 72 % жағдайда, жатыр түтіктік-ішперделік бедеулікте 68 % -да созылмалы эндометрит анықгалады [1]. Әртүрлі зерттеу мәліметтері бойынша созылмалы эндометриттің биопсия әдісі бойынша жиілігі 0,2% дан 46%-ға дейін кездеседі [6].

Мақсаты: Бүл жұмыстың мақсаты созылмалы эндометрит диагнозы анықталуының мүмкіндіктерін эндометрийдің созылмалы қабынуының гистероскопиялық белгілерінің сипатын және эндометрийді гистологиялық зерттеуге алу әдісін сипаттай отырып жақсарту.

Мәліметтер мен әдістер: Біз Репродуктивті Медицина Иститутының оперативті гинекология базасында 2015 жылдың 1 кдңтарынан 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі аралықта болған репродуктивті жастағы 154əйелге жүргіздік. Әйелдер жасы 23 пен 47 жас аралығында, ал орта жасы 33,5-ті қүрады. Қаралған 154 əйелдǐц 125-де бедеулік, оның 57-де (37 %) біріншілік бедеулік, ал 68 (44,1 %) де екіншілік бедеулік анықгалды. Барлық науқастарға гистероскопия, ГерманияльìĶ«КАŔĹ STORZ» фирмасының диаметрі 5 мм-лік, кең көлемді көрінісі 25° болатын қатты гистероскоп қүралымен жүргізілді. Сұйық орта ретінде 0,9 % натрий хлор физиологиялық ерітіндісі қолданылды. Жатыр мойны өзегі N 8,5-ға дейін кеңейтіліп, гистероскоптың жуу жүйесіне сүйықтық толтырылған соң біртіндеп жатыр мойны өзегіне енгізілініп, жылжи отырып жəне бір мезетте жатыр мойны өзегімен жатырдың истмикалық бөлігінің жағдайы бағаланды. Жатыр қуысы жағдайын зерттеу жатыр түтігі саңылауынан басталды. Одан кейін түбін, алдыңғы, артқы, бүйір қабырғаларын, бедерін,түсін, эндометрийдің қалыңдығын, деформация болу-болмауын,үлғайып өсуін, қан тамыр суретінің қанықтығы мен сипатын, шырыш астылық қан қүйылу анықталды. Эндометрий қырындысы мен биопсиясы гистологиялық жəне цитологиялық жолмен тексерілді. Гистероскопия, эндометрий биопсиясы жəне жатыр қуысынан қырынды алу жалпы ереже бойынша пролиферацияныц орта кезеңінде (етеккірдің 7-11 тəулİгǐнде) жүргізілді. Созылмалы эндометритке гистероскопиялыĘ сипат белгілері ретінде: эндометрийдің жүқа жəне қалың аймақтарыныц кезектесуİ‚шырышты қабатың біркелкі емес ашық-қызғылт немесе қызыл болуы, қан тамыр суретінің айқындалуы қабылданды. Әдебиетте созылмалы эндометритке тəн дəлосы белгілер сипатталған [2]. Гистологиялық кесінділер жарықтық микроскопта гематоксилинэозинмен боялғаннан кейін зерттелді. Созылмалы эндометрит диагнозы гистологиялық зерттеуден кейін келесі жағдайларда қойылды [3]:

  • лимфоидты элементтерден түратын қабынулық инфильтрат;
  • плазмалық жасушалар;
  • строма фиброзы;
  • эндометрийдің шиыршықты артерияларының склерозды өзгерістері.

Талқылау нәтижесі: Біздің тексерудің барысында эндометрийдің гистологиялық зерттеу қорытындысымен салыстырыла отырып созылмалы эндометриттің гистероскопиялық көрінісі анықталды. Одан кейін гистероскопиялық зерттеудің видео-хаттамалары жəне гистологиялық зерттеу қорытындысы салыстырылды. Біздің гистероскопия лық көрініс мəлǐметтерǐ бойынша созылмалы эндометрит фонында үрпақ өрбіту жасындағы əйелдерде анықталды: ошақты гиперплазия 7,7 %, диффузды гиперплазия 0,6 %, полип тəрǐздİ гиперплазия 1,9 %, эндометрий полипİ 8,4 %, үсақ полип тəрǐздǐ өсінділер 78,5 %, жатыр мойны өзегінің полипǐ 4,5 %, эндометрийдǐц бозгылт болуы 13,6 %, петехиалық қан кетулер (үсақ қан тамырлардың айқындалуы, гиперемия) 7,7 %, эндометрийдің мардымсыз болуы 5,8 %, қүлпынай симптомы 1,2 %, айқын лейкоцитарлы инфильтрация 2,5 %, жатыр қуысында жабысқак, үрдіс болуы 5,1 %, үрык, жүмыртқасының қалдығы1,2 %, жатыр тыртығы 3,8 %, субмукозды миома 1,2 %, жатыр қуысындағы эндометриоз ошақтары 5,8 %, жатыр мойны өзегі эндометриоз ошақтары 1,2 %, жатыр мойны өзегі тыртықтық деформациясы 1,9 %, эндометрий кальцинаты 0,6 %, қосарланған жатыр 0,6 %.

Kecme 1

Диагностикалықгистероскопия кррытындысы:

Гистероскопияқ көрінісі

Саны

ошақты гиперплазия

12 (7,7%)

Диффузды гиперплазия

1 (0,6%)

Полип тəр¡зд¡ гиперплазия

3 (1,9%)

Эндометрий полип¡

13 (8,4%)

¥сак, полип тəр¡зд¡ ес¡нд¡лер

(78,5%)

121

Жатыр мойны өзегінің полип¡

7 (4,5 %)

Эндометрийдің бозғылт болуы

21 (13,6%)

Петехиалық қан кетулер,ұсақ қан тамырлардың айқындалуы, гиперемия 12 (7,7%)

Эндометрийдің мардымсыз болуы

9 (5,8 %)

Құлпынайсимптомы

2 (1,2 %)

Айқын лейкоцитарлы инфильтрация

4 (2,5 %)

Жатыр қуысында жабысқақ үрдіс болуы

8 (5,1 %)

Ұрықжұмыртқасының қалдығы

2 (1,2 %)

Жатыр тыртығы

6 (3,8 %)

Субмукозды миома

2 (1,2 %)

Жатыр қуысындағы эндометриоз ошақтары

9 (5,8 %)

Жатыр мойны езег¡ндег¡ эндометриоз ошақтары

2 (1,2 %)

Жатыр мойны езег¡ тыртықтық деформациясы

3 (1,9 %)

Эндометрий кальцинаты

1 (0,6 %)

Қосарланғанжатыр

1 (0,6 %)

Созылмалы эндометриттің морфологиялық анықталу жиілігі келесі көрсеткішті кұрады: безді полип кезінде 6,4 %, ошақгы жəй безді гиперплазияда 0,6 %, арнайы емесэндометрите 2,5 %, децидуальды тін қалдығы аясында 1,2 %, безді фиброзды полипта 3,8 %, безді гиперплазияда 2,5 %, жəй гиперплазияда 0,6 %,фиброзды полипта 0,6 %. Созылмалы эндометритің біріншілік жəне екİншİлíк бедеулікте морфологиялық расталуы 28 %-ды корсеттí.

Қорытынды: Созылмалы эндометрит жəне оның салдарынан пайда болтан морфологиялық жəне қызметтік бұзылыстары бедеуліктің бір себептерінің бірі болып табылады. Біздің ретроспективы зерттеу қорытындысы бойынша 154 эйелдің «созылмалы эндометрит» диагнозы 44-інде (28,5 %) расталды. Осыдан шығатын қорытынды біздің зерттеу көрсеткендей гистероскопиялық»созылмалы эндометрит» қорытындысы үнемі гистологиялық қорытындымен сəйкес келмейді.

 

ƏДЕБИЕТТЕР

  1. Гомболевская Н.А., Марченко Л.А. Современные критерии диагностики хронического эндометрита (обзор литературы) // Проблемы репродукции. 2012. Т. 18, № 1. С. 42-46.
  2. Зайнетдинова Л.Ф. Клинико-иммунологическое обоснование локального применения индуктора эндогенного интерферона альфа-полудана в комплексной терапии хронического эндометрита: автореф. дис. канд. мед. наук. Челябинск, 1999.
  3. Хуцишвили О.С. Клинико-диагностические аспекты хронического эндометрита: автореф. дис.канд.мед.наук. M., 2001.
  4. Johnston-MacAnanny Е.В., Hartnett J. etal. Chronicendometritisisafrequentfindinginwomenwith recurrent implantation failure after in vitro fertilization // Fertil. Steril. 2010. Vol. 93, № 2. P. 437-441.
  5. Kitaya K Prevalence of chronic endometritis in recurrent miscarriages // Fertile. Steril. -2011.Vol. 95, № 3.-P. 1156-1158.
  6. Kasiusl J.C.,*, F.J.M.Broekmansl, D.M.D.S. Sie-Go2, C. Bourgain3, M.J.C.Eijkemans4, B.C. Fauserl, P. Devroey5, and H.M. Fatemi5. The reliability of the histological diagnosis of endometritis in asymptomatic IVF cases: a multicenter observer study // Human Reproduction. 2012. Vol. 27, No. 1 C.153-158.
Жыл: 2016
Қала: Алматы
Категория: Медицина