Көлік техник асын жөндеу кезшде монтаждау арматурасын кесуте арналған айлабұйымдардың әртүрлі түрлері

Ацдатпа

Бул мақалада көлік техникасын жөндеу кезінде монтаждық арматураны кесуте арналған әртүрлі қүрылғылар қарастырылады: Болгар, арматуралық қайшы, арматураны кесуте арналған станоктар, арматураға арналған қол қайшы. арнайы қайшы, арматураға арналған гидравликалық қайшы, арматураға арналған электр қайшы, кесуге арналған гильотина. Сондай-ақ көлік техникасын жөндеу кезінде монтаждық арматураны кесу үшін жеке құрылғыны әзірлеу. Монтаждаушының Еңбек өнімділігі және ол орындайтын жұмыстардың сапасы құрал-саймандар мен қүрылғылардың қазіргі заманғы жиынтығының болуына байланысты. Жүмыс жүргізу кезінде қолданылатын құрал жеңіл болуы тиіс, өйткені қүралдың үлкен массасы жүмысшыны тез шаршатады. Қол қүралының шекті салмағы 8 кг-нан аспауы тиіс. салмағы үлкен болған жағдайда аспапты пайдалануды жеңілдететін аспаларды немесе қандай да бір қүралдарды қолдану қажет. Құрылыста электр және пневматикалық қол машиналары басым таралды.

Kipicne

Көлік техникасын жөндеуде Болат арматураны қолдану кеңінен таралған. Ол әртүрлі металл қүрылымдарын дайындау кезінде қолданылады. Арматураны кесу үшін арматуралық қайшы немесе арнайы станоктар қолданылады. Біздің мақалада осы құралдар мен құрылғылармен жүмыс жасаудың негізгі ерекшеліктері туралы сөз болады.

Алдымен арматураны кесу не үшін қажет екенін анықтау керек. Себебі, арматура кәсіпорындармен белгілі бір стандарттарға сәйкес шығарылады. Бұл жерде тек қажетті технологиялық кезеңдерді сақтау ғана емес, сондай-ақ өлшемдік қатар. Монтаждық арматурамен жүмыс істегенде элементтің өлшемін нақты қажеттіліктерге келтірмей-ақ жүмыс істеу мүмкін емес. Осы мақсаттар үшін әртүрлі қүрылғылар қолданылуы мүмкін [1].

Мәселен, Арматура үшін келесі қүралдарды пайдалануға болады:

Болгар. Болгар арматурасын кесу жиі уақытша шара ретінде қолданылады. Таза техникалық жағынан бүл құрылғы тапсырманы өте жақсы орындайды, бірақ жұмыс істеу үшін электр энергиясын пайдалану қажет, бүл әрқашан мүмкін емес. Сонымен қатар, Болгар үшін шығын материалдары қажет, және де қүралдың өзі жаңа жұмыс істемейді.

Арматуралық қайшы. Осы мақсаттар үшін қолданылатын тағы бір құрылғы болып табылады. Бүл опция ең тиімді. Ол электр желілеріне қосуды да, қандай да бір шығын материалдарын пайдалануды да талап етпейді.

Арматураны кесуге арналған Станок. Әдетте, әңгіме энергожүйелерге қосуды және персоналдың арнайы дағдыларын талап ететін дайындаудың стационарлық нұсқалары туралы болып отыр. Арматураны мұндай станоктар керемет кеседі, бірақ оларды сатып алу тек тұрақты пайдалану жағдайында ғана ақталады. Станоктар сол қайшылардың принципі бойынша орнатылуы немесе гильотина түрінде жасалуы мүмкін.

Арматураны кесу үшін қолданылатын ең қажетті құралдардың бірі арнайы қайшы. Әрекет принципі бойынша қүрал әдеттегі аналогтан өзгеше емес. Бұл бір- бірімен қосылған екі кескіш жиектер. Құрылғының пайдалы әрекеті жазықтықтардың бір-біріне қатысты жылжуы нәтижесінде жүргізіледі. Мұндай құрылғылардың бірнеше түрі бар:

Арматураға арналған қол қайшы. Үлкен рычаг жасауға ықпал ететін материалдар мен ұзын тұтқалармен оларды дайындау үшін қолданылатын конструкцияның беріктігімен ерекшеленеді. Бұл кез келген диаметрлі болат шыбықты кесу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін қажет (нақты модель үшін рұқсат етілген шектерде). Мұндай түрдегі құралдың артықшылығы-автономдық қолдану және жоғары әмбебаптық.

Мұндай қайшылардың көмегімен арматураны жұмыс жүргізу орнында кесуге болады, мысалы, іргетасқа арналған қазаншұңқыр ішінде, бұл кейде қажет.

Арматураға арналған гидравликалық қайшы. Бұл санаттағы қүрылғылардың екінші түрі. Жүмыс істеу принципі бойынша қолмен аналогтан айырмашылығы жоқ, бірақ жүмыс кезінде қысым арқылы берілетін сұйықтықтың энергиясын пайдаланады. Шамамен бірдей схема бойынша барлық домкрат жүмыс істейді. Мұндай құрал өздігінен және қол ретінде әрекет ете алады, сондай-ақ станоктың жеңілдетілген нұсқасына айнала отырып, арнайы станинаға орнатылуы мүмкін. Мұндай құрылғылардың артықшылықтарына механикалық аналогтармен салыстырғанда жоғары қуатты жатқызуға болады. Мысалы, гидравликалық қол арматурасы диаметрі 30 мм дейін арматурамен сенімді жүмыс істей алады.

Арматураға арналған электр қайшы. Бұл осындай типтегі құрылғыларды жасаудың тағы бір нұсқасы. Мүнда пайдалы әрекет электр тогының энергиясын сығудың механикалық энергиясына түрлендіру есебінен жүргізіледі. Мүндай құрылғы үқсас арасында ең жоғары қуатпен сипатталады. Алайда, жүмыс істеу үшін электр желісіне қосылу қажет, сонымен қатар, мұндай қайшы үлкен габаритті болады, сондықтан оларды қолдану тек стационарлық ретінде қарастырылады. Құрал түрін таңдауды нақты мақсаттар мен жүмыстардың болжамды қарқындылығына сүйене отырып жүзеге асыру керек.

Арматураны тұрақты жағдайда кесу үшін немесе егер әңгіме үлкен жүмыс көлемі туралы болса, арматураны кесуге арналған станоктар қолданылады. Конструкцияның түрі мен әрекет ету принципіне байланысты оларды бірнеше түрге белуге болады: арматураны кесуге арналған қол станогы. Шын мәнінде, бүл станинада бекітілген қайшы, олар қолмен ұқсас, мүмкін, тек мөлшері мен қуаты. Электр станогы. Арматураны кесуге арналған айлабүйымдардың бұл түрі қайшы принципі бойынша жүмыс істей алады немесе айналмалы кесу элементтерімен жабдықталуы мүмкін. Жоғары өнімділікпен жэне сонымен бірге, үлкенділікпен сипатталады.

Кесуге арналған Гильотина. Мүндай станоктар да арматурамен жүмыс істеу үшін табысты қолданылады. Мұндай құрылғының жүмыс істеу принципі қайшымен ұқсас, бірақ бірқатар құрылымдық ерекшеліктерге ие. Гильотинде арнайы ұзын пышақтар пайдаланылады, олар жүмыс кезінде тегіс кесік түзеді, қылшықсыз және деформациясыз. Механикалық, электромеханикалық, гидравликалық және тіпті пневматикалық типті модельдер бар [2].

Барлық осы құрылғылар тиімді және өз міндеттерін орындайды, Бірақ мен үшін, әрбір қазіргі адам үшін сияқты денсаулыққа қауіпті емес және неғұрлым тиімді нәрсе пайдаланғымыз келеді.

Мысалы, көлік техникасын жөндеу кезінде монтаждық арматураны кесу үшін жеке құрал-саймандарды әзірлеуді мысалға келтіреміз.

Мен монтаждық арматураны кесу үшін арнайы қайшылар негізге алынды, онда мен пневмоцилиндр қосты. Осы қүрылғыда, мен тез жэне сапалы пайдалану үшін пневмоцилиндр бекітілген, сондай-ақ денсаулыққа жарақат қауіпті емес, MEMCT бойынша монтаждау арматурасын кесу үшін стандартты қайшы пайдаланды.

Олардың қолдануының арқасында, қарапайым конструкцияға қарамастан, жүмыстың өнімділігі, ұқыптылығы мен дәлдігі айтарлықтай артады.

Бұл әзірленім іске асыру бастауында және менің магистрлік диссертациямда ілінеді және көрсетіледі.

 

Әдебпет:

 1. Ayыл шаруашылығы техникасының бөлшектерін қалпына келтіру. - M.: Информагротех. 1995.
 2. Нестерова Д. - Бүгінгі энциклопедия көлік қүралдарын жөндеу бойынша // Энциклопедия 2017.-6. 65-76.
 3. Батищев А.Н., Голубев И.Г., Спицын И.А. жэне т. б.мал шаруашылығы фермаларыныц машиналары мен жабдықтарын монтаждау. техникалық қызмет корсету жэне жондеу. - M.: Колос, 1997. - 207 б.
 4. Зарубина Л.-Мэскеу: // құрылымдар. тимараттар мен көлік гидроизоляциясы.-2015.-№ 2,- б. 35- 56.
 5. А.Н. Батищев, Т.В. Чижикова, И.Г. Голубев, И.А. Спицын. В.М. Юдин АӨК қайта ондеу салаларының технологиялык жабдықтарын монтаждау. пайдалану жэне жөндеу: оң жакта. - M.: Информагротех. 1997. - 284 б.
 6. Қайта өндеу кэсіпорындарының жабдықтарын монтаждау. - M.: Фгну «Росинформагротех», 2002. - 184 б.
 7. Клюев В.В., Пархоменко П.П. Абрамчук В.Е. жэне т.б. Техникалық диагностикалау: багдарламалар, жоспар. - M.: Машина Жасау, 1989,- 671 б.
 8. Машиналар сенімділігі жэне жондеу / Под ред. В.В. Курчаткина: Учеб. - M.: Колос, 2000. - 777 б.
 9. Еңбекті қорғау / Ф.М. Канарев. В.В. Бугаевский, М.А. Пережогин жэне т.б. - M.: Агропромиздат, 1988.
 10. Жондеу бойынша басшылық (Сер. Қайта өңдеу салаларының техникасы). ҚН. 1-8. - М: ГОСНЙТИ, 1989.
 11. Рудик Ф.Я. ондеу салалары жабдықтарының кесу құралдарын дайындау жэне қалпына келтірудің технологиялык процсстерін жетілдіру. -M.: Фгну «Росинформагротех», 2002. - 10 б.
Жыл: 2020