Инъекциялық дәрілік препараттарды шығаратын өндірістік учаскені құрудың ұйымдастырушылық аспектілері

Аннотация. Өндірісті ұйымдастыру тиімділікті арттыру, яғни өндірістік ресурстарды тиімді пайдалана отырып, қойылған міндеттерге қысқа мерзімде қол жеткізу мақсатында кеңістікте және уақытта өндірістің заттық элементтерімен еңбек процестерін ұтымды үйлестіруге бағытталған іс-шаралар кешені болып табылады [1].

Өндіріс құрылымы - байланыстары шеберханалар, өндірістік учаскелер, қосалқы қызметтер, сондай-ақ басқару органдары болып табылатын көп деңгейлі жүйе [2]. Әрбір байланыс мақсаттар мен міндеттерге ең аз шығынмен жету үшін жақсы және оңтайлы ұйымдастырылуы керек.

Өндірістік учаске белгілі бір белгілер бойынша топтастырылған, өнімді дайындау немесе өндіріс процесіне қызмет көрсету бойынша өндірістік процестің бір бөлігін жүзеге асыратын бірқатар жұмыс орындарын біріктіреді [3].

Белгілі бір өнімнің, атап айтқанда инъекциялық препараттардың өндірістік аймағын ұйымдастырудың маңызды міндеті бар – жоғары сапалы фармацевтикалық залалсыздандырылған препараттарды оңтайлы жағдайда дайындау. Инъекциялық дәрілік препараттар өндірісін ұйымдастыруға, фармацевтикалық өнімнің өзіне және оны өндіруге жоғары талаптар қойылады. Сапалы дәрілік препараттарды, атап айтқанда тиімділігі жоғары инъекциялық дәрілік препараттарды әзірлеу және өндіру бүгінгі күні фармацевтикалық ғылым мен тәжірибенің басым бағыты болып табылады [4].

Осылайша, зерттеу тақырыбының өзектілігі инъекциялық дәрілік препараттарды шығаратын өндірістік учаскені құрудың ұйымдастырушылық аспектілерін әзірлеу қажеттілігімен байланысты.

Кілт сөздер: өндірісті ұйымдастыру, өндірістік учаске, инъекциялық дәрілік препараттар.

Зерттеу жұмысының мақсаты: өндірісті ұйымдастыру формасын таңдау, өндірістік бағдарламаны есептеу, өндірістік жұмысшылардың қажетті саны, цех аудаңы.

Зерттеу жұмысының міндеттері: бөлімшенің ұйымдық құрылымын зерделеу; инъекциялық дәрілік препараттарды алудың технологиялық процесінің өндірістік рецептурасын және сипаттамасын зерделеу; бөлімше (цех, учаске) қызметкерлерінің еңбегін ұйымдастыруды зерделеу; берілген параметрлерді ескере отырып, инъекциялық дәрілік препараттарды дайындаудың өндірістік процесін ұтымды ұйымдастыруды таңдау; өндірісті ұйымдастырудың таңдалған әдісі кезінде қажетті күнтізбелік-жоспарлы нормативтерді, сондай-ақ жобаланатын өндірістік бөлімшенің (цехтың, учаскенің) техникалық-экономикалық көрсеткіште- рін есептеу.

Зерттеу жұмысының тәжірибелік маңыздылығы: инъекциялық дәрілік препараттарды шығару бойынша өндірістік учаскені құрудың ұйымдастырушылық аспектілерін жақсартуға мүмкіндік беретін ұсынымдарды енгізу.

Қорытындылай келе ұсынамыз: инъекциялық дәрі-дәрмектерді шығаратын өндірістік учаскені құрудың ұйымдастырушылық аспектілеріне кешенді әдістемелік тәсіл.

Зерттеу нәтижелері ұсынымдар түрінде ұсынылады. Алынған нәтижелерді ғылыми журналдарда, халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарында және әдістемелік ұсынымдарда жариялау жоспарлануда.

Әдебиеттер

  1. Бибишев. А.В. Организация труда на магистральных газопроводах. – Л.:Недра, 2009. – 239 с.
  2. Организация производства: Учеб. для ВУЗов /О.Г.Туровец, В.Н.Попов, В.Б. Родионов и др.; под ред. О.Г.Туровец. Издание второе, дополненное – М.: «Экономика и финансы», 2002. – 452стр.
  3. Экономика предприятия: учебное пособие / И. С. Большухина; под общ. ред. В. В. Кузнецова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 118 с.
  4. ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВ/ Чуешов В.И., Гладух Е.В., Ляпунова О.А., Сайко И.В., Сичкарь А.А., Рубан Е.А., Крутских Т.В. https://ztl.nuph.edu.ua/medication/index.html (28.11.2021)
Жыл: 2021
Қала: Шымкент
Категория: Медицина