Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010
Тег: Анализ

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010
Тег: ХОБЛ

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010

C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Фармацевтикалық өндірісті жобалауда 3d-max бағдарламасының алатын орны

Фармацевтикалық өндірісте инженер-технолог үшін фармацевтикалық кәсіпорынды жобалау маңызды мәселе болып келеді. Себебі шығарылып жатқан дәрі-дәрмектің сапасы және қолжетімділігі фармацевтикалық зауыттардың оңтайлы жобалануына тікелей байланысты. [1].

Егер сапалы жаңа өнімдер (quality, Q), арзан (cost, С) және аз уақыт (delivery, D) ішінде шығармаса, қазіргі заманғы кәсіпорындар әлемдік бәсекелестікте өмір сүре алмайды. Сондықтан автоматтандыру, жобалау және өндірісті бір-бірімен байланыстыру үшін компьютерлердің жадының үлкен мүмкіндіктері, олардың жоғары жылдамдығын және ыңғайлы графикалық интерфейстің мүмкіндіктері пайдаланылады[2].

Осылайша, өнімді әзірлеу және шығару уақыты мен құны азаяды. Осы мақсатта автоматтандырылған жобалау (computer-aided design - CAD), автоматтандырылған өндіріс (computer - aided mаnufасturing - САМ), компьютерлік өңдеу немесе жобалау технологиялары (соmрutеr аidеd engineering - СAЕ) қолданылады. Осы бағдарламаларды ескере отырып жобалап жатқан өндіріс орнын 3d-max бағдарламасында жобасын жасасақ, жобалап жатқан өндіріс орнын бизуалды түрде көру мүмкіндігіне ие боламыз.[4].

3d-max бағдарламасы – 3D модельдеу, анимация және визуализацияға арналған бағдарламалардың арасындағы бірегейі. Бұл бағдарламада әр түрлі пішіндегі есіктер мен терезелерден бастап баспалдақтар мен қоршауларға дейін әр түрлі жобаларды модельдеу үшін қажетті көптеген мүмкіндіктер бар. Бұған қоса, бұл 3D редакторында үш өлшемді жобаның жарықтандыруын талдауға және реттеуге арналған құралдар бар. Сондай-ақ, бағдарламаға фотореалистік визуализатор біріктіріледі, бұл көрсетілген кескіннің жоғары дәрежедегі шынайылыққа қол жеткізуге мүмкіндік береді.[5].

Өнеркәсіптік әдіспен дәрілік заттарды шығару саласында 3D-max бағдарламасын пайдаланып, өнеркәсіптік зауытты жобалауда практикалық қолданылуын, шаншуға арналған 2,4%-ды эуфиллин ерітіндісін алу технологиясына сүйене отырып, көрсету.

Инъекциялық ерітінділердің басқа дәрілік түрлердәң технологиясынан ерекшелігі: қосымша материалдарды дайындау, инъекцияға арналган су алуды толық регламентациялау; асептикалық

дайындау жағдайларын ұйымдастыру. Инъекциялық ерітінділердің стерильдігі мен апирогендігі асептика ережелерін мінсіз орындау және стерильдеудің түрлі әдістерін енгізумен қамтамасыз ету болып табылады [3].

Қолданылған бағдарламалар

3ds Max 3. 4. AutoCad

Vray 5. KeyShot

Әдебиеттер

  1. Уайт В. И. Проектирование чистых помещений - «Клинрум»2004 г. – 343 стр.
  2. Вильям Уайт Технология чистых помещений Основы проектирования, испытаний и эксплуатации. - М.: Издательство «Клинрум», 2002. - 304 стр.
  3. Чуешов В.И., Гладух Е.В. и др. Технология лекарств промышленного производства ,бөлімI.-Алматы: Атамура, 2011.-282 б.
  4. https://www.tadviser.ru/index.php
  5. https://archtutors.org/kak-3ds-max-stal-programmoy-1-v-moey-zhizni/
  • Жыл: 2021
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина