Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010
Тег: Анализ

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010
Тег: ХОБЛ

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010

C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Бронхтық астманы инновациялық кванттық нанотехнологиялық әдісімен емдеу барысында алынған нәтижелер

Түйін

Бронхтық астма (БА) жиі тараған аурулардың бірі. Дәрі-дәрмексіз емдеу әдістерінің ішінде кванттық терапия әдісінің маңызы үлкен. Зерттеуге БА ауыратын 20 кесел алынды, олар екі топқа бөлінді, бірінші топта 10 кесел дәрі-дәрмектік әдіспен емделді, ал екінші топта-дәрмектік әдіспен қатар кванттық терапия әдісін қолдандық. Кванттық терапия 10 сеанстан құрылды. Алынған алғашқы нәтижелер бойынша бақылау тобына қарағанда, зерттеу тобында емдеу барысының көрсеткіштері біршама жақсы нәтиже берді, аурудың кері даму көрсеткіштері мен емделу нәтижелері артық болды.

Кілт сөздер: бронхтық астма, кванттық терапия, комплексті ем, физиотерапия, әдістемелік нұсқау

Қазіргі кезеңде созылмалы аурулардың тұрақты өсуі бақылануда, көбіне олар жасырын патология түрінде өтеді. Кей жағдайларда симптомсыз өтетін формалары кеш стадияларында бақыланады, ол жүргізілетін терапияның эффективтілігін төмендетеді [1].

Бұл шешудің жолдарының бірі қарапайым, қауіпсіз ем тәсілдерін қолдану. Бронхтық астма – тыныс алу жүйесінің патологиясында жиі кездесетін аурулардың бірі, статистикалық деректерге сүйенетін болсақ БА әр 10 жыл сайын екі есеге дейін өсіп отыратын, еңбекке уақытша жарамсыздық тудыратын және мүгедектік пен өлімге алып келетін ауру. Бронхтық астманы нәтижелі емдеу-бұл заманауи медицинаның негізгі мәселелерінің бірі болып табылады. Бронхтық астманы комплексті түрде емдеуде дәрісіз емдеу әдістерінің маңызы жылдан жылға артып келеді.. Осы шиеленісті шешу үшін қазіргі заманға сай жаңа нано технологияларді қолдану қажет, ол үшін кванттық терапия әдістерін кеңінен қолдану қажет [1].

Кванттық терапия бронхтық астманы емдеуде теориялық жағынан негізделген және тәжірибелік нәтижелерге көз жеткізген бірден – бір тәсіл балып саналады. Ал физиотерапия тәсілдері ішінде бронхтық астманы емдеуге кванттық терапия әдісі өте тиімді.

Зерттеудің тәсілдері мен материалдары. Біздің зерттеулеріміз Шымкент қалалық №2 ауруханасының аллергологиялық орталығында жүргізілді. Зерттеу барысында бронхтық астмамен ауыратын 20 науқас бақылауға алынды. Жүргізілген емдік шараларына байланысты науқастар 2 топқа бөлінді. Бірінші бақылау тобында 10 ауру дәрілік ем қабылдады, ал екінші экспериментальды топта 10 науқас дәрілік еммен қатар кванттық терапия емдік әдісін қабылдады.

Тәжірибелік топтағы науқастарда медикаментозды терапиямен бірге қосымша квантты терапия емдік әдісі келесі әдіспен жүргізілді. Емдеу курсы 10 процедурадан, тәулігіне 1 реттен 24 мин жүргізілді. Бір нүктеге және келесі нүктелерге әсер ету уақытын «Применение аппарата свето-магнито-инфракрасной лазерной тераии Витязь» Ю.Г.Федотовтың ұсынған әдістемелік нұсқау көмегімен жүргізілді (Сурет 1, кесте 1) .

110

Бақыланған барлық топқа толығымен ем аяқталған соң, аурудың клиникалық ағымына оң баға берілді. Салыстырмалы талдау кезінде емінің нәтижесі 2 топқа бірдей бір уақытта дәрілік ем мен қатар кванттық терапия емдік әдісін қолданған жүргізілген кейін емінің тиімділігі жоғары көрсеткішті көрсетті. Емеду барысында аурулардың 38,1% толық ремиссия болды, 54,7% жағдайлары жақсарды, ал 7,2% алрулардың емдеу нәтижелері көңілдегідей болмады.

Қорытынды.

Біздің жүргізген зерттеулеріміздің алғашкы нәтижилері келесі қорытынды жасауға мүмкіндік берді: бронхтық астманың негізді клиникалық және аспаптық-лабораторлық көріністері 2 бақылау тобында едәуір жедел кері дамыды және де емдеу нәтижелері айтарлықтай жоғары болды [2].

Бідің жасаған жұмысымыздың қорытындысы бойынша кванттық терапия әдісін бронхтық астманы емдеуге кеңінен қолдануға болады.

Әдебиеттер

1. Абдухалыков А.М., Куттыгулова Ж.Е, Сартаева К.А., Рахашов Ж.С. Брохтық стманы инешаншу әдісімен кешенді емдеу нәтижелері. Қ.А.Ясауи ат.ХҚТУ хабаршысы. Түркістан, №3 (69), 2010, 415-416 б.

1. Федотов Ю.Г. Методическое пособие. Приминение аппарата свето-магнито-инфракрасной лазерной терапии «Витязь». Ассоциация «Квантовая медицина», Москва, 2010, 77с.