Шымкент қаласының экологиялық жағдайына байланысты балаларының тіс зақымдануының ерекшіліктері

Кіріспе: Балалардың тіс зақымдануы қазіргі кездің өзекті мәселесі. Бұл жағдайды Беларусияда, Өзбекстанда,Таджикистанда және Қазақстан Республикасында орын алады.[1,2,3,4,5] Шымкент қаласында экологиялық жағдайға байланысты балалардың тіс зақымдануы әлі толық зерттелмеген.

Жұмыстың мақсаты: Шымкент қаласының балаларының тіс зақымдануының экоаудандарына байланысты жағдайын зертеу.

Зертеу материалдары мен әдістері:Балалардың тіс жағдайы немесе стоматологиялық статусын Оңтүстік Қазақстан облысының тіс аурулар емханасының стоматологиялық амбулаторлық есеп кітапшасынан және Дүниежүзлік Денсаулық Сақтау Ұйымының есеп-қысап құжатарына сәйкес алынған мәліметтерді ескере отырып жасалған.Балалардың тіс жағдайын анықтау үшін тісжегініңтаралуы мен қарқындылғын стоматологиялық әдістермен зертелінді. ТЖП- тісжегі+пломбылау(біттемелеу), ТЖПАТ-тісжегі+пломбылау (біттемелеу) + алып тастау (жұлу) көрсеткіштері бір балалаға көрсетілген.

Зертеу нәтижелері: Балаларда тісжегінің таралуы мен қарқындылығы Шымкент қаласы бойынша 79,2- %-ға және 3,82 тең болды.

Шымкент қаласының оңтүстік -батыс аймағында тісжегінің таралуы 99,7%-ға тең болды, оның қарқындылығы 5,5 құрайды, қаланың орташа көрсеткішімен салыстырғанда 25,8% және 43,9%-ға

жоғарылайды. Шымкент қаласының орталық аймағында 90,4%-ға тең болды, оның қарқындылығы 3,6 құрайды, қаланың орташа көрсеткішімен салыстырғанда таралуы 14,1%-ға өссе , ал бұл топта қарқындылғының жоғарылауы 15,1%-ға тең болды. Шымкент қаласының солтүстік-батыс аймағында тісжегінің таралуы 78,6%-ға тең болды, оның қарқындылығы 3,6 құрайды, қаланың орташа көрсеткішімен салыстырғанда 0,8% және 5,8%-ға төмендейді

Шымкент қаласының солтүстік-шығыс аймағында 58,7-%-ға және 3,2 тең болды, яғни қаланың орташа көрсеткішімен салыстырғанда 26,9% және 16,7%-ға төмендейді. Балаларда тісжегенің таралуы оңтүстік- шығыс аймағында 68,5%-ға, қарқындылығы және 3,2тең болды, қаланың орташа көрсеткішімен салыстырғанда 13,5% және 37,2%-ға төмендейді. Бұл көрсеткіштер 1-кестеде және 1,2 суреттерде көрсетілген.

Балаларда тісжегенің қарқындылығы. Шымкент қаласының бойынша шартты түрінде 100 % деп алғанда, оңтүстік-батыс аудандарында 143,5 % тең болды , қаланың орталық аймағында оның қарқындылығы 4,4 құрайды, қаланың орташа көрсеткішімен салыстырғанда қарқындылғының жоғарылауы 15,1%-ға тең болды.Қаланың солтүстік-батыс және солтүстік-шығыс аудандарында тіс зақымдану қарқындылығы біршама төмендейді,қаланың орташа көрсеткішімен салыстырғанда 5,8% және 16,7%-ға төмендейді. Балалардың тіс зақымдану қарқындылығының ең төмен деңгейі онтүстік -шығыс ауданында орын алды, оның мәні 2,4 тең болып,қаланың орташа көрсеткішімен салыстырғанда 37,2% - ға теңболды.

р

Ескерту: СШ- солтүстік-шығыс: ОШ- оңтүстік- шығыс: СБ- солтүстік-батыс: ОрА- орталық аймақ: ОБ- оңтүстік -батыс.

Қорытынды. 1.Шымкент қаласының балаларының тіс зақымдануының таралуы мен оның қарқындылғы экоаудандарға байланысты жағдайы әртүрлі деңгейде өзгереді. 2.Шымкент қаласының балаларының тісжегінің таралуының ең кіші мәні солтүстік-шығыс аймақта орын алды.Оның денгейі 58,7%-ға тең болды, қаланың орташа көрсеткішімен салыстырғанда 13,5% төмендейді. З.Тісжегінің таралуы мен қарқындылғының ең үлкен жоғарылауы оңтүстік -батыс аймақта орын алды, оның өсу денгейі қаланың орташа көрсеткішімен салыстырғанда 25,8%-ға және 43,9%-ға ға тең болды тең болды.

Әдебиеттер

  1. .Рождественская, Н.В. Эффективность профилактики и лечения кариеса зубов у детей раннего возраста / Н.В. Рождественская. — Автореф. дисс. канд. мед. наук. Волгоград, 2002. - 22 с.
  2. .Терехова Т.Н., Шаковец Н.В., Кленовская М.И. Заболеваемость кариесом зубов детей 5-7 лет в Беларуси/ Medicina stomatologina: publicatie oficiala a asociatiei stomatologilor din republica Moldova (ASRM). - 2007, январь. - с.44-45.
  3. .Саидова Н.Б. Распространенность кариеса зубов у детей, проживающих в сельских районах республики узбекистан // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2015. - № 12-9. - С. 1617-1620;
  4. .Хамадеева А.М., Турдыев Б.З., Косимов М.М. Эпидемиология кариеса зубов у населения республики Таджикистан//Современные проблемы науки и образования. - 2016. - № 3.;
  5. . Орманов Е.К.Профилактика стоматологических заболеваний-основа деятельности детской стоматологической поликлиники.// «Актуальные вопросы организации стоматологической помощи населению. Инновационные технологии» - Алматы, 2008.
Жыл: 2018
Қала: Шымкент
Категория: Медицина