Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Электромагнитті толқындардың биологиялықобъектілерге әсері

Кіріспе. Бұл зерттеу жұмысында электромагниттік сәулелер, олардың түрлері, басты ерекшеліктері, тұрмыста қолданылу жолдарына сипаттама беріліп, солардың ішінде компьютер мен ұялы телефондардан шығатын электромагниттік сәулелердің балалар мен жасөспірімдерге, олардың жалпы жай-күйі менденсаулығына әсерін бағамдау үшін жүргізілген зерттеу жұмысының нәтижелері талданған.

Зерттеу мақсаты. Электромагниттік сәулелердің түрлерімен танысып, олардың балалар (10-11 және 14-15 жасар балалар) мен жасөспірімдер организміне зиянын насихаттау.Электромагниттік сәулелердің түрлері, олардың зияны туралы әдебиеттерге шолу жасау. Балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес компьютерді және ұялы телефондарды қолдану мүмкіндігін анықтау. Жүргізілген зерттеу жұмысының қорытындысын шығару.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу жұмысын жүргізуде қарастырылып отырған тақырыпқа орай әдебиеттерді талдау, тақырыпқа байланысты материалдарды жинақтау, саралау, жүйелеу, сауалнама және оның нәтижелерін математикалық өңдеу әдістері пайдаланылды.

Нәтижелер мен талқылаулар. 1)балалардың компьютер мен ұялы телефондарды пайдалану мүмкіндіктері анықталды; 2)балалар мен жасөспірімдер компьютер мен ұялы телефонды пайдаланудың қарапайым ережелерін сақтамайтыны анықталды; 3)алынған мәліметтерді мектептерде балалар денсаулығын сақтау бағытындағы тәрбие жұмыстарына пайдалануға болады.

Қазіргі кезде жер бетінде жаңа экологиялық жағдайлардың қалыптасуына байланысты қоршаған ортаның электромагниттік тұрғыдан кірленіп, тірі ағзалардың зардап шегуі үлкен алаңдаушылық туғызатын мәселеге айналып отыр. Сондықтан да электромагниттік сәуленің биологиялық әсерін зерттеу жұмыстары өзінің алдына әлеуметтік мәні зор экологиялық міндеттер жүктейді және қазіргі уақыттағы физика, экология, биология ғылымдарының ең өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.

Жасушалық деңгейдегі мұндай өзгерістер келесі себептерден туындауы мүмкін деп есептеледі:

 1. Электромагниттік сәуле зарядталған бөлшектерге және тоқтарға әсер етеді, осының нәтижесінде өріс энергиясы жасушалық деңгейде энергияның басқа түрлеріне түрленеді.
 2. Атомдар мен молекулалар электр өрісінде полярланады, полярланған молекулалар магнит өрісі таралуының бағытымен бағытталады.
 3. Электролиттер болып табылатын ұлпаларды құрайтын сұйықтарда, сыртқы өрістің әсерінен кейін иондық тоқтар пайда болады.
 4. Айнымалы электр өрісі диэлектриктің айнымалы поляризациясы есебінен жүретіндей, өткізгіштік тоғының пайда болуы есебінен тірі ағзалардың ұлпаларын қыздырады. Жылулық эффект электромагниттік өріс энергиясының жұтылуының салдары болып табылады.

Өріс кернеулігі және әсер ету уақыты неғұрлым ұзақ болса, айтылған эффектілер соғұрлым күштірек байқалады. Қатты қызуға көру, ми, бүйрек, қуық және өт жолдары органдары өте сезімтал болып келеді.

Қорытынды.

1. Электромагниттік сәулелердің түрлері, олардың зияны туралы әдебиеттерге шолу жасалды;

2.Балалардыңжасерекшеліктерінесәйкескомпьютердіжәнеұялытелефондардықолданумүмкіндігінанықтал ды;

3. Жүргізілгензерттеужұмысыныңқорытындысыбойыншабалалар мен жасөспірімдер компьютер мен ұялытелефонныңбілсе де мәнбермейтіні, соныменбірге компьютер мен ұялы телефон қолданғалы беріөз организмінде өзгерістердің бар екенінбайқағаны анықталды.

4. Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығына мән бермейтіні белгілі болып, бұлбағытта мектепте арнайы насихат жұмыстарын (тәрбиесағаттары, дәрігерлерменкездесу, лекциялар) жүргізу керек деген ұсыныс береміз.

Әдебиеттер

 1. Махмутов Б. Б. Тірі ағзаларға электромагниттік сәуленің биологиялық әсерінің физикалық негізі [Текст] / Б. Б. Махмутов, Б. Убайда // Молодой ученый. — 2014. — №1.2. — С. 3-4.
 2. Бинги В.Н. Магнитобиология. Эксперименты и модели. - М.: Наука, 2002. - 592 с.
 3. Крутиков Р.И. Влияние электромагнитных полей на живые организмы - Днепропетровск: ДНУ. - 2001. - 19 с.
 4. С. Тұяқбаев, Ш. Насохова, Б. Кронгарт, т.б. Физика: Жалпыбілімберетінмектептің жаратылыстану-Ф49 математика бағытындағы 11 сыныбынаарналғаноқулық . — Алматы: "Мектеп" баспасы. — 384 бет.
 5. Дубров А.П. Геомагнитное поле и жизнь. - Л.: Гидрометеоиздат, 1974. - 175 с.
 6. Жижин Г.Н., Москалева М.А. и др. Распространение поверхности электромагнитных волн по металлическим поверхностям.- М.: Наука, 1985.
 7. Любимов В.В. Искусственные и естественные электромагнитные поля в окружающей человека среде и приборы для их обнаружения и фиксации // Препринт. 1999. - №11 (1127). - С. 28.
 8. Готовский Ю.В., Перов Ю.Ф. Электромагнитная безопасность в офисе идома. - М.: «ИМЕДИС», 1998 - 176 с., ил.
 9. Эйди Р. Сотовый телефон.- М.: Знание, 1995
 10. Майер В.А. Мобильная связь и ее воздействие.- СПб.: Знание, 1999.
 11. А.Асқарбек. Ұялы телефонның зияны // Massaget. kz
 12. Дрокина Т.В. Методы физики в медицине. - Красноярск, 2005. - 262 с.
 13. Экология и сохранность жизнедеятельности: учеб. Пособие для вузов/ Д.А.Кривошеин, Л.А.Муравей, Н.Н.Роева и др.; Под ред. Л.А.Муравья. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 447с.
 14. Беляев Ю.В. Неврологический эффект и мобильные коммуникации.: М.: Мысль, 1998.
 15. Холодов Ю.А. Реакция нервной системы человека на электромагнитные поля. -М.: Наука, 1992. - 187 с
 16. Кузнецов А.Н. Биофизика низкочастотных электромагнитных воздействий - М.: МФТИ, 1994.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.