Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қартаюға әсер ететін факторларды экологиялық және гигиеналық бағалау

Кіріспе. Қоршаған ортаның ластануы, көптеген химиялық қоспалар, шу мен діріл, қар- таюға әсер ететін факторлар бүгінде өткір мәселе болып отыр. Қоршаған ортаның ластануын кешенді зерттеу қазіргі және келешек үрпақтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын қабылдау үшін қажетті, маңызды ақпараттарды алуға бағытталған. Химиялық қоспалардың, шу мен дірілдің адам денсаулығына оң немесе теріс әсерін шешу бүгінгі күннің өзекті мәселесі.

Зерттеу мақсаты. Қалада бөлініп шығатын түрлі ластағыштардың, шу мен дірілдің, сонымен қатар, инфрадыбыстың адам денсаулығына, әсіресе қартаюға әсерін анықтап, сапалық сипаттама беру.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу барысында сипаттамалы әдістер, сондай-ақ түрлі компоненттік, талдау әдістері қолданылды. Химиялық қоспасы бар өнімдерді қарқынды өндіру және қоршаған ортадағы шу мен дірілдің, сонымен қатар, инфрадыбыстардың қартаюдың бірден бір себебі екендігін сипаттау.

Нәтижелер мен талқылаулар. Қазіргі заманауи қаланың жағдайында адамдар әлеуметтік орта мен экологиялық және гигиеналық факторлардың, көп жағдайда олардың денсаулық жағдайының кері өзгеруін анықтайтын кең кешенді әсерге үшырап отыр.

Адамның жасы, жынысы және жеке ерекшеліктері оның функционалдық мүмкіндіктерінің шегін анықтайды, ағзаның қоршаған ортаға бейімделу дәрежесі, сонымен қатар физикалық және әлеуметтік әсері оның денсаулық деңгейін сипаттайды. Кері әсерлерге төтеп берудің күрт төмендеуі бейімділік механизмдердің бүзылуы мен зорығуының нәтижесі болып табылады. Өмірлік маңызды биологиялық және әлеуметтік қажеттіліктердің дәрежесін анықтайтын ағзаның функционалдық мүмкіндіктерін бейімділік потенциалы қүрайды.

Қоршаған ортаның ластануы адамның физикалық және психикалық денсаулығына, өмірлік тонусына және еңбек өнімділігіне әсер етеді.

Адамның ағзасы жаңа экологиялық ортада қалыпты функциялық қызметін атқара алмауы мүмкін, сондықтан соңы қиын жағдайларға әкеп соқтырады. Адам ағзасының қоршаған ортаның жаңа кері факторларына әсерін белгісіз бүрынғы медициналық аурулардың тууымен, сонымен қатар патологиялардың көптеген ауыр формалары мен олардың таралуының көбеюімен сипаттаймыз. Әсіресе өндірістік дамыған қала жағдайында түратын адамдарда көптеп кездеседі. Бүл жерде: ауаның, судың, жердің, азық-түліктердің химиялық ластануы; акустикалық жайсыздық (шу, діріл және инфрадыбыстар); қүрылыс барысында сапасыз материалдарды қолдану; зиянды энергетикалық сәулелер; геопатогендік аймақтар байқалады.

Худолея, С.В. Зубарева және О.Т. Дятлеченкоклассификацияларына сәйкес, біздің еліміздің заманауи даму кезеңінде денсаулық көрсеткіштерінің негізгі өзгерістеріне төмендегілерді жатқызамыз: денсаулық көрсеткішінің өзгеру қарқынының жылдамдауы; халықтың қартаюын сипаттайтын демографиялық өзгерістердің жылдамдауы; қанайналым жүйесі аурулары деңгейінің жоғарылауы; эндокриндік аурулардың, сонымен қатар, жүқпалы аурулардың күрт өсуі; көптеген патологиялардың туындауы.

Халықтың көзқарасы бойынша, қазіргі таңда қартаюдың бірден-бір себебі атмосфераның ластануы болып отыр. Одан бөлек көптеген химиялық қоспасы бар заттар, шу мен діріл, сонымен қатар, инфрадыбыс та адам организміне белсенді әсер етеді. Әртүрлі химиялық қоспалар адам организміне бірнеше әсер тигізуімен сипатталады. Ол қоспалардың көбісі тыныс алу жолдарына, көру мүшесіне кері әсерін тигізеді. Тіпті олардың ең аз мөлшерінің өзі иммундық жүйеге әсер ете отырып, адам ағзасының қорғаныштық қасиетін әлсіретеді.

Еңбек қауіпсіздігі көзқарасынан шу мен діріл өндірісте кеңінен таралған зиянды фактор. Адамның еңбек үрдісі кезінде шу мен дірілден бөлек инфрадыбысты тербелістер де зиянды әсерін тигізеді.

Қоршаған ортаны ластаудың физикалық түрінің ең маңыздысына акустикалық шу жатады. Зияндылық дәрежесі бойынша шу химиялық ластаудан кейінгі екінші орында. Қоршаған ортадағы шу көптеген көздерден шығады. Олардың негізгілеріне мыналарды жатқызамыз: транспорт қүралдары, қаладағы көп қабатты үйлерге жақын орналасқан түрлі ойын-сауық орталықтары, желдету қүралдары, электронды жарнамалық билборттар және т.б. Шудың жоғарғы деңгейі түрғын үйлерде, мектептерде, ауруханаларда, демалыс орындарында т.б. болады, нәтижесінде, жүйке жүйелерінің ауырпалығының артуына, демалыс тиімділігінің төмендеуіне, аурушаңдықтың көбеюіне әкеп соғады. Шудың түрақты әсерінен адам организмінде патологиялық өзгерістер туындайды.

Өндірісте және транспортта кеңінен пайдаланылып жүрген машиналар мен қүрылғылар адамға қолайсыз әсер ететін дірілді тудырады. Бүлар көбіне транспорттық қүралдар мен қолмен істейтін машиналар. Дірілдің әсері жүмысшының жағдайын, жүмыс өнімділігін төмендетіп қана қоймайды, сонымен қатар организмнің физиологиялық функциясының бүзылуына, көбіне орталық жүйке жүйесіне әсер етеді.

Адамда инфрадыбыстың әсерінен көкірек клеткаларында діріл, үйқыбасу, шаршау сезіледі және сөйлеу қабілеті төмендейді, сонымен қатар, қүлақтың шыңылдауы, ішкі органдардың тартылуы сезіледі. Барлық аталған қүбылыстар адамның қалыпты тіршілік жағдайын бүзады.

Қорытынды. Қоршаған ортаның сапасы өмір салтының 77% жағдайында ауру себептері болса, 55% жағдайында уақытынан ерте өлу себебі болып отыр. Халықтың басым көпшілігінде патология алды жағдай қалыптасқан.

Генетикалық қүрылымның химиялық қоспалармен бүзылуы, шу мен дірілдің әсері, үнемі қолайсыз жағдайдағы аймақтарда өмір сүру қартаюға және өмір сүру үзақтығының төмендеуіне әкеп соқтырып отыр.

 

Әдебиеттер

  1. Хамзин С.Қ. Қүрылыс өндірісінің үйымдастырылуы мен технологиясы. Курстық және дипломдық жобалау: Оқу қүралы. 2 - басылым. - Астана: Фолиант, 2011 - 208 б. - ISBN 9965 - 35 - 136 - 8.
  2. МЕМСТ 17.2.3.01-86 Табиғатты қорғау. Атмосфера. Елді мекендердің ауа сапасын бақылау ережесі.
  3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.
  4. Жантасов Қ.Т., Кочеров Е.Н., Наукенова А.С., Жантасов М.Қ. Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі. Оқулық. - Шымкент: М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, - Алматы, Эверо, 2014 - 69 б. - ISBN 978 - 601 - 217 - 331 - 4.
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.