Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010
Тег: Анализ

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010
Тег: ХОБЛ

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010

C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Өкпе ісінуінің адреналинді моделі

Өзектілігі. Өкпе ісінуі-сүйықтықтың транссудациясы мен резорбциясы арасындағы тепе- тендіктің бүзылуы нәтижесінде, өкпе тініңде жиналуымен сипатталатын көптеген аурулардың асқынуынан болатын,өкпедегі су алмасудың бүзылуы. [1] Бүл синдром қарқынды дамумен сипатталатын апатты үрдістерге әкелуі мүмкін. Өкпе ісінуді үтымды емдеу және алдын алу үшін жануарлардың әр түрлі өкпе ісінулеріне зерттеулер жүргізу қажет. Осы мәселелер тек жануарлардағы өкпе ісінуінің модельдеріне зерттеу жүргізгенде ғана өз шешімін табады.

Мақсаттары мен міндеттері. Бүл жүмыстың негігі мақсаты егеуқүйрықтардағы адреналиндік өкпе ісінуінің негізгікөріністері мен механизмдерін түсіну болып табылады.

Материалдар мен әдістер. Тәжірибе 9 бақылау егеуқүйрықтары болып табылатын 170 пен 400 гр салмақ аралығындағы 18 ақ егеукұйрыққа жасалды.100 % салмақтағы жануарға негізделіп, егеуқүйрықтықтың жамбас венасына эфир наркозымен 0,01 адреналинді хлорсутек ерітіндісін енгіздік. Адреналинді енгізгеннен кейін егеуқүйрықтарда бірден ентігу, алаңдаушылық, цианоз көрініс тапты. 2-4 минуттан кейін мүрындарынан көпіршіктенген қан аралас сүйықтық бөліне бастады, және адреналин енгізген соң 3-6 минуттан кейін жануарлар асфиксиядан қайтыс болды. Егеуқүйрықтардың өлімінен кейін бірден оларды сойып, өкпелерін алып, өлшедік. Бақылау жануарларға эфирдің өлім дозасын беріп, артынан сойып, өкпесін өлшедік. Барлық егеуқүйрықтардың өкпелік қатынасын(өкпенің салмағының дене салмағына пайыздық қатынасы) өлшедік,негізгі нормасы 0,6-0,76. Ісіну кезінде бүл көрсеткіш артады. 9 сау егеуқүйрықтың өкпесі әлсіз-қызғылт түсті болды ал өкпелік қатынасы орташа есеппен 0,67 қүрады. Ал 9 тәжірибелік егеуқүйрықтардың өкпелерінің көлемі үлғайып, , тілім бетінен қызыл көпіршікті сүйықтық ақты . Өкпелік коэфицентке 1,4 тең болды.

Нәтижелері және талқылау.

  1. Адреналин әсерінен өкпе капиллярларының спазмы және олардың гидрстатикалық қан қысымының көтерілуі көрініс тапты. Нәтижесінде судың тамырдан тінге фильтрациясы артып, өкпелік капиллярларда гидростатикалық қысым артты (өкпелік капилярларға гидростатикалық қысымның артуы әсер етіп, капиллярлар қабырғаларының бүзылысы орын алды).
  2. Капиллярлық мембрана өткізгіштігінің артуы өкпе ісінуінің дамуында басты рөл атқарады.[3] Бүл ақуыздарға бай сүйықтықтың өкпе тініне өтуін қамтамасыз етеді.Өкпе ісінуінің адреналинді моделінде ең үлкен жоғары молекулярлы фракциялардың болуын санағанда қан сарысуының транссудатында нәруыз мөлшері 70 % кем емес. [2]
  3. Өкпе капиллярының сүзу аймағының үлкендігі және де өкпе тінінің төмен механикалықпротиводавление өкпе ісінуінің қарқынды дамуына ықпал етеді. Қүрамында нәруызы бар сүйықтықальвеолалар қабырғасынан сурфактантты шайып , нәтижесінде өкпе сүйықтығы көпіршіктеніп, алвеолаларды және ауа жолдарын толықтай бітеп тастайды. Сондықтан өкпеде газ алмасу процесі бузылып, асфиксия дамиды.[4]

Қорытынды. Біздің тәжірибе барысында ақ егеуқүйрықтарға өкпе ісінуінің экспериментальды моделі жүргізілді. Соның арқасында біз гемдинамикалық өкпе ісінуінің негізгі белгілері мен механизмдерін біле аламыз.

Әдебиеттер

  1. Я.А.Лазарис, Н.А.Серебровская. «Отек легких» М.:Медгиз - 1962 -С.5
  2. Я.А.Лазарис, И.А.Серебровская «Вопросы патогенеза и экспериментальной терапии отека легких в трудах советских исследователей» - «Патофизиологическая физиология и Экспериментальная терапия»-М.:Медицина, том XIV - 1970 -С. 5-6
  3. И.А.Серебровская, Караганда- 1967.
  4. С.Б.Жаутикова, С.Д.Нурсултанова. Модуль «Дыхательная система»-М.: Литтера- 2014
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина