Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану мүмкіндіктері

ХХІ ғасыр әрбір адамның өз мүмкіндігінше білімін пайдалануға кең өріс ашқан технология қүралдарымен жүмыс істеуге мол мүмкіндік туғызған ғасыр болып отыр. Ақпараттық коммуникациялық технология қоғамның рухани және материалдық күйін түбегейлі өзгерте алады. Ақпараттық технология - қазіргі компьютерлік техника негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық қүралдар жиыны. Жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланудың негізгі мақсаты ақпаратпен жүмыс жасау іскерлігін қалыптастыру, коммуникативтік қабілеттерін дамыту, «ақпараттық қоғамның» жеке түлгасын қалыптастыру, зерттеу іскерлігін, тиімді шешім қабылдай білу дағдысын жетілдіру.

Зерттеудің мақсаты. Ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану - болашақ мамандарды жаңа ғаламдану үрдісі орын алған қоғамда өмір сүруге дайындауға, сапалы даярланған мамандар арқылы ғылыми техникалық ілгерілеуді жетілдіруге әкеледі. Қазіргі таңда адамның бәсекеге қабілеттілігі оның жаңа технологияны меңгергендігіне байланысты болып келеді. Білім беру орындарында оқу үрдісін бүгінгі күнге лайықтап өзгерту - заман талабы.

Болашақ мамандарға білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісіне оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор.

Ақпараттық коммуникациялық технологияның тиімділігі - болашақ маман иесінің жан- жақты білім алуына, іскерлігі мен шығармашылығын еркін дамытуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасауында. Көптеген мамандық саласында компьютерді пайдалану, қолданбалы бағдарламаларды қолдану, мәліметтерді жинау, өңдеу, дайындық жүмыстарын жеңілдетіп, жобалау және ғылыми зерттеу жүмыстарын жылдам жүргізуге мүмкіндік береді. Ақпараттық технологиялар негізінде оқыту процесін үйымдастыру - әр студенттің жеке дамуына жағдай жасау, шығармашылық және әлеуметтік белсенділігінің дамуына ықпал ету, студенттердің өз бетінше оқу, білу, талдау, таңдау, өзгерте білу қабілеттерін жетілдіреді. Жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланудағы негізгі мақсат ақпаратпен жүмыс жасау іскерлігін қалыптастыру, коммуникативтік қабілеттерін дамыту, «ақпараттық қоғамның» жеке түлғасын қалыптастыру, зерттеу іскерлігін, тиімді шешім қабылдай білу дағдысын жетілдіру.

Материалдар мен әдістер. Медицина мен биологияда статистистикалық болжамдарды жасау арнайы бағдарламалардың көмегімен есептеулер жүргізу арқылы арта түсуде.

Медициналық жоғары оқу орындарында мүндай бағдарламаларды колданып, болжам жасай білу әрбір болашақ маманға қажет. Сондай бағдарламалардың бірі Statistica пакеті. Мүнда бастапқы деректерді манипуляциялау амалдары жақсы дамыған, мәліметтер жеңіл өңделеді [1].

Нәтижелер мен талдаулар. Денсаулық сақтау саласында білім алушылар үшін Statistica әмбебап пакетін қолдана білу және алынған нәтижелерді сәйкес түсіндіре білу маңызды. Бүл бағдарламаның көмегімен медициналық болжам жасаудың бір мысалы ретінде, қазіргі кезде негізгі проблемаға айналып отырған семіздікке шалдыққан аурулардың артық салмақтан арылуға мүмкіндік беретін препараттың тиімділігін зерттеуді қарастырайық. Осыған орай еріктілер тобына белгілі бір диета тағайындалды. Бір айдан кейін диетаның сақталу режиімі және препаратты үздіксіз қабылдауды тексеру мақсатында жоғалтқан салмақ (кг) тіркелді.

Зерттелуші топ

Бақыланатын топ

Жоғалтқан салмағы, кг

Жоғалтқан салмағы, кг

6,2

4,0

3,0

-0,5

3,9

3,3

0

1,5

0

3,0

Тәжірибе жүргізу үшін 8 адамнан түратын топ таңдап алынды. Оның ішінде үшеуі зерттелетін препаратты (зерттелуші топ), ал бесеуі плацебо (бақыланатын топ) қабылдаған. Тәжірибеге қатысушылардың барлығы препаратты қабылдадық деп есептеді, бірақ кездейсоқ түрде сегізден үш зертелушіге препарат берілмеді.

«Statistica»бағдарламасында«дәрі-дәрмектің тиімділігі» кестесін қүрып, «Nonparametrics» модулін және «Comparing two independent samples (groups)» рәсімін таңдап, оған мәліметтер-ді енгіземіз. Диалогтық терезеде Variables (Айнымалылар) батырмасын басып, терезенің оң жағында топтаушы белгісі, ал терезенің сол жағында - талдаушы белгісі бар бағандарды көрсетіп «ОК» батырмасын басу керек. Нәтижесінде айнымалылар тапсырмасы терезесі ашылады. (2-сурет).

Кесте бойынша р=0,233039 және р=0,230244 нәтижелері алынды, оларды салыстырғанда Н орташалардың теңдігі туралы болжам қабылданады, яғни дәрілік заттың әсері жоқ деп болжам жасалады[2].

Қорытынды. Мүндай болжам жасау компьютерді қолдана білетін, Statistica пакетімен жүмыс жасай алатын медицина және биолог мамандарына өте тиімді. Осындай мақсатта ОҚМФА- да білім алатын студенттерге болашақта қажет болатын осы бағдарламаның жүмыс істеу принциптері және болжам жасаудың түрлері үйретілуде. Мүндай бағдарламалармен жүмыс істей алу қазіргі ақпараттық технологиялар дамыған компьютер заманында болашақ мамандарға өте қажетті қүрал деп санаймыз.

Әдебиеттер

1.Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения: учебное пособие / ред. Кучеренко В.З. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011.

  1. .Савилов Е.Д. Эпидемиологический анализ: Методы статистической обработки материала / Е.Д.
  2. .Савилов, В.А. Астафьев, С.Н. Жданова, Е.А. Заруднев. Новосибирск: Наука-Центр, 2011. - 156 с.
  3. .Қүбашева М. Жаңа ақпараттық технологиялармен оқыту. «Информатика негіздері» , №4, 2011ж.
  4. .Жолдасова Б.Б. Инновациялық технологияларды білім беруде қолдану. Білім, №5, 2007ж.
Жыл: 2016
Қала: Шымкент
Категория: Медицина