Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану мүмкіндіктері

ХХІ ғасыр әрбір адамның өз мүмкіндігінше білімін пайдалануға кең өріс ашқан технология қүралдарымен жүмыс істеуге мол мүмкіндік туғызған ғасыр болып отыр. Ақпараттық коммуникациялық технология қоғамның рухани және материалдық күйін түбегейлі өзгерте алады. Ақпараттық технология - қазіргі компьютерлік техника негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық қүралдар жиыны. Жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланудың негізгі мақсаты ақпаратпен жүмыс жасау іскерлігін қалыптастыру, коммуникативтік қабілеттерін дамыту, «ақпараттық қоғамның» жеке түлгасын қалыптастыру, зерттеу іскерлігін, тиімді шешім қабылдай білу дағдысын жетілдіру.

Зерттеудің мақсаты. Ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану - болашақ мамандарды жаңа ғаламдану үрдісі орын алған қоғамда өмір сүруге дайындауға, сапалы даярланған мамандар арқылы ғылыми техникалық ілгерілеуді жетілдіруге әкеледі. Қазіргі таңда адамның бәсекеге қабілеттілігі оның жаңа технологияны меңгергендігіне байланысты болып келеді. Білім беру орындарында оқу үрдісін бүгінгі күнге лайықтап өзгерту - заман талабы.

Болашақ мамандарға білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісіне оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор.

Ақпараттық коммуникациялық технологияның тиімділігі - болашақ маман иесінің жан- жақты білім алуына, іскерлігі мен шығармашылығын еркін дамытуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасауында. Көптеген мамандық саласында компьютерді пайдалану, қолданбалы бағдарламаларды қолдану, мәліметтерді жинау, өңдеу, дайындық жүмыстарын жеңілдетіп, жобалау және ғылыми зерттеу жүмыстарын жылдам жүргізуге мүмкіндік береді. Ақпараттық технологиялар негізінде оқыту процесін үйымдастыру - әр студенттің жеке дамуына жағдай жасау, шығармашылық және әлеуметтік белсенділігінің дамуына ықпал ету, студенттердің өз бетінше оқу, білу, талдау, таңдау, өзгерте білу қабілеттерін жетілдіреді. Жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланудағы негізгі мақсат ақпаратпен жүмыс жасау іскерлігін қалыптастыру, коммуникативтік қабілеттерін дамыту, «ақпараттық қоғамның» жеке түлғасын қалыптастыру, зерттеу іскерлігін, тиімді шешім қабылдай білу дағдысын жетілдіру.

Материалдар мен әдістер. Медицина мен биологияда статистистикалық болжамдарды жасау арнайы бағдарламалардың көмегімен есептеулер жүргізу арқылы арта түсуде.

Медициналық жоғары оқу орындарында мүндай бағдарламаларды колданып, болжам жасай білу әрбір болашақ маманға қажет. Сондай бағдарламалардың бірі Statistica пакеті. Мүнда бастапқы деректерді манипуляциялау амалдары жақсы дамыған, мәліметтер жеңіл өңделеді [1].

Нәтижелер мен талдаулар. Денсаулық сақтау саласында білім алушылар үшін Statistica әмбебап пакетін қолдана білу және алынған нәтижелерді сәйкес түсіндіре білу маңызды. Бүл бағдарламаның көмегімен медициналық болжам жасаудың бір мысалы ретінде, қазіргі кезде негізгі проблемаға айналып отырған семіздікке шалдыққан аурулардың артық салмақтан арылуға мүмкіндік беретін препараттың тиімділігін зерттеуді қарастырайық. Осыған орай еріктілер тобына белгілі бір диета тағайындалды. Бір айдан кейін диетаның сақталу режиімі және препаратты үздіксіз қабылдауды тексеру мақсатында жоғалтқан салмақ (кг) тіркелді.

Зерттелуші топ

Бақыланатын топ

Жоғалтқан салмағы, кг

Жоғалтқан салмағы, кг

6,2

4,0

3,0

-0,5

3,9

3,3

0

1,5

0

3,0

Тәжірибе жүргізу үшін 8 адамнан түратын топ таңдап алынды. Оның ішінде үшеуі зерттелетін препаратты (зерттелуші топ), ал бесеуі плацебо (бақыланатын топ) қабылдаған. Тәжірибеге қатысушылардың барлығы препаратты қабылдадық деп есептеді, бірақ кездейсоқ түрде сегізден үш зертелушіге препарат берілмеді.

«Statistica»бағдарламасында«дәрі-дәрмектің тиімділігі» кестесін қүрып, «Nonparametrics» модулін және «Comparing two independent samples (groups)» рәсімін таңдап, оған мәліметтер-ді енгіземіз. Диалогтық терезеде Variables (Айнымалылар) батырмасын басып, терезенің оң жағында топтаушы белгісі, ал терезенің сол жағында - талдаушы белгісі бар бағандарды көрсетіп «ОК» батырмасын басу керек. Нәтижесінде айнымалылар тапсырмасы терезесі ашылады. (2-сурет).

Кесте бойынша р=0,233039 және р=0,230244 нәтижелері алынды, оларды салыстырғанда Н орташалардың теңдігі туралы болжам қабылданады, яғни дәрілік заттың әсері жоқ деп болжам жасалады[2].

Қорытынды. Мүндай болжам жасау компьютерді қолдана білетін, Statistica пакетімен жүмыс жасай алатын медицина және биолог мамандарына өте тиімді. Осындай мақсатта ОҚМФА- да білім алатын студенттерге болашақта қажет болатын осы бағдарламаның жүмыс істеу принциптері және болжам жасаудың түрлері үйретілуде. Мүндай бағдарламалармен жүмыс істей алу қазіргі ақпараттық технологиялар дамыған компьютер заманында болашақ мамандарға өте қажетті қүрал деп санаймыз.

Әдебиеттер

1.Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения: учебное пособие / ред. Кучеренко В.З. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011.

  1. .Савилов Е.Д. Эпидемиологический анализ: Методы статистической обработки материала / Е.Д.
  2. .Савилов, В.А. Астафьев, С.Н. Жданова, Е.А. Заруднев. Новосибирск: Наука-Центр, 2011. - 156 с.
  3. .Қүбашева М. Жаңа ақпараттық технологиялармен оқыту. «Информатика негіздері» , №4, 2011ж.
  4. .Жолдасова Б.Б. Инновациялық технологияларды білім беруде қолдану. Білім, №5, 2007ж.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.