Xxi ғасырда жоо студенттердің денсаулығын қорғау және білімді жетілдіру

Зерттеудің өзектілігі. Студенттердің денсаулығын қорғау, әсіресе медициналық оқу орындары студенттерінің қазіргі денсаулық жағдайына күнделікті әлеуметтік, оқу үрдісі факторларының тигізетін әсерінің мәнін түсіну және талдау, халықтың осы санатына медициналық профилактикалық қызмет көрсетуді жетілдірудің маңыздылығынкөрсету.

Зерттеудің мақсаты. Бүл жүмыстың негізгі мақсаты студенттердің арасында гипогликемиялық күйдің көптеп кездесуінен, медициналық оқу орындарындағы студенттерде қант диабетінің пайда болуын анықтау және алдын алу шараларын жүргізу. [1]

Материалдар мен зерттеу әдістері. Бүл зерттеу 1,2,3 курстар арасында жүргізілді. Зерттеу барысында 90 студент бақылауға алынды. Зерттеу барысында студенттерге гипогликемиялық күйдің туындауына әсер ететін негізгі факторлар қарастырылды. [2]

Инструментальдық зерттеу: глюкометр (ACCU-CHEK Active), тонометр (BIOPRESS ANEROID).

Статистикалық зерттеу: 1 курстан 30 студент, 2 курстан 30 студент,3 курстан 30 студент.

Нәтижелер және оларды талқылау. Зерттеу нәтижелері барлық зерттелген студенттердің қанындағы глюкоза мөлшерінің аралық бақылаудан соң төмендегенін көрсетті.

Бүл зерттеуде гипогликемиялық күйдің кездесуі 1 курстарда басым болды (40%), 2 курста 18%, 3 курста 8%. Себебі олардың қаланы білмеуі, отбасынан тыс өмір сүру, тамақтану жүйелілігінің бүзылуы, күнделікті оқу үрдісі кезіндегі интеллектуалдық жүктемелер әсер етуі гипогликемиялық күйдің пайда болына әсер етеді. Бүл көрсеткіш бейімделу арқылы 2 және 3 курста көрсеткіштері төмендеді. [3]

Қорытынды. Елеусіз түрдегі гипогликемияның студенттерде кездесуі сабақ үлгерімінің төменденуіне және мінез-қүлқының өзгеруіне алып келеді. Бірақ ол тек оқу үлгеріміне емес оның денсаулығына да жағымсыз әсер етеді. Гипогликемиялық күй түрақты үзаққа созылуы нәтижесінде қанның қүрамында глюкоза концентрациясы 3,2- ммоль/л төмендейтін болса, әлсіздік, қатты терлеу, сана-сезімнің әлсіреуі, қобалжу, тахикардия және көздің көруінің нашарлауына алып келеді. [4] Сонымен қатар, курстан курсқа өтуіне байланысты интерактивтік оқыту әдісі студенттердің жылдам да жеңіл бейімделуіне ықпал етеді. Мүның дәлелі ретінде диаграммада (ЖОО студенттеріндегі гипогликемиялық күйдің көрсеткіші) көрінеді. [5]

Әдебиеттер

Патфизиология: Әділман Нүрмүхамбетүлы. 3-ші басылым Алматы, 2007, 120-125 бет.

Старостина Е.Г. Гипогликемия и гипогликемическая кома // Руководство для врачей «Сахарный диабет» / И.И. Дедов, М.В. Шестакова. — М.: Универсум Паблишинг, 2003. — С. 203-208.

Сахарный диабет: психосоматические аспекты [Текст] : руководство для врачей / П. И. Сидоров [и др.]. - СПб. : Спец. лит., 2010. - 174 с.

Диабеттік нефропатия [Мәтін] : патогенез, диагностика және емінің сүрақтары: оқу-әдістемелік нүсқау / Д. Т. Амирханова, Г. Г. Оспанова ; КГМУ. - Қарағанды : [б. и.], 2010. - 28 б

U.K. Hypoglycaemia Study Group: Risk of hypoglycaemia in types 1 and 2 diabetes: effects of treatment modalities and their duration // Diabetologia. — 2007. — 50. — Р. 1140-114 стр.

Жыл: 2016
Қала: Шымкент
Категория: Медицина