Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Балалардың денсаулық жағдайы және оны жетілдіру жолдары

ТҮЙІН

Осы жүмыста қазіргі уақыттағы балалар денсаулығын қорғау мен оны жетілдіру жолдары келтірілген. ҚР-да алдын алу жүмыстарын күшейту мақсатында перинаталдық қызмет көрсету алғашқы медициналық көмек көрсететін тиісті қүрылымдарымен және басқа да денсаулық сақтау қүрылымдарымен бірге жетілдіру керек. Балалар арасындағы мүгедектікті төмендету үшін денсаулықты нығайту стратегиясына негізделген профилактикалық әрекеттердің маңызы зор.

Кілт сөздер: балалар денсаулығы, аурушаңдық, мүгедектік, өлім көрсеткіші, профилактика

Өзектілігі: Түрғындардың денсаулығы қоғамның әлеуметтік жағдайын көрсететін басты өлшемі. «Денсаулық-2020» жалпыүлттық бағдарламасының бірден-бір негізгі мақсаты халықтың денсаулығын қорғау мен нығайту болып табылады. Денсаулық сақтаудың Бүкіләлемдік декларациясында көрсетілгендей, жоғары деңгейдегі денсаулыққа ие болу әрбір адамның негізгі қүқығы және бүл әр адамның қүндылығы мен бағалылығын, сонымен қатар, барлығының денсаулыққа байланысты тең міндеттілігі мен жауапкершілігін растайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау үйымы (ДДҰ) мәліметіне сай, Европалық аймақта балалардың 5 жасқа дейінгі өлім себебінде жетекші орынды неонатальді жағдай, пневмония мен диарея алады, алайда аурушаңдық пен өлім- жітімнің едәуір бөлігін аз шығынды және тиімді іс-шараларды қолдану арқылы алдын алуға болады. Ұрық пен нәрестелерді туылғаннан кейінгі бірінші сағаттарында уақытылы диагностика мен туа біткен кемістікті хирургиялық жолмен түзету арқылы кемістікке ие балалардың 40-50% өмірін сақтап қалуға мүмкіндік бар екені белгілі. ҚР демографиялық жағдайына келетін болсақ, он жылдай уақытқа созылған халық санының кемуі 2012 жылы туу көрсеткіштерінің жоғарлауы мен өлім көрсеткіштерінің төмендеуіне байланысты ауысты. Соңғы жылдары Қазақстан экономикасының қарқынды дамуы елде халық санының жақсаруына жағдай жасады.

Қоршаған орта мен салауатты өмір салтын сақтамау да балалар денсаулығына қауіп төндіріп отыр. Бүл жерде балаларға дені сау өмір жағдайымен қамтамасыз ететін стратегиялық тапсырманың мәні зор және балалар денсаулығын нығайтуды жетілдіру бойынша жүзеге асырылып жатқан мемлекеттік бағдарламалардың да орны ерекше. Жеке түлғаның және қоғамның денсаулығын қалыптастырушы факторларды бақылауға денсаулықты нығайту стратегиясы мүмкіндік береді. Сондықтан, адам қүқықтарын сақтай отырып, денсаулықты қорғау бағыты стратегиялық тәсілдеме болып табылады, оны іске асыру жан-жақты талдауды қажет етеді.

70

Зерттеу мақсаты: Балалардағы аурушаңдық. мүгедектік, өлім көрсеткіштеріне таралуына талдау жасау.

Материал мен зерттеу әдістері: Біз осы жүмыста. «Мединформ» бағдарламасының статистикалық (2009-2013) және ҚРДСМ-ң «ҚР халқының денсаулығы және денсаулық сақтау үйымдарының қызметі» статистикалық жинағының (2009-2013) мәліметтері зерттеліп. талдау жүргізілді. Мәліметтерге сай статистикалық өңдеу жүргізілді.

Зерттеу нәтижелері мен талдау: ДД¥ деректеріне сай. соңғы жылдары дамушы елдерде табиғи өсім жоғары. керісінше дамыған елдерде ол төмендеуде. ҚР бойынша 2009 жылы - 13,48%о; ал 2013 жылы - 14,18%о қүрап; 4.9%-ға өскен. ал Оңтүстік Қазақстан облысы (ОҚО) бойынша табиғи өсім деңгейі 23.88/2009/-24.04/2013/ қүрап. 0.66% өсу байқалды.

ДД¥ деректері бойынша. әлем бойынша туылудың орташа коэффициенті 2013 - 20.3%о-ге тең. Ал ҚР бойынша туу көрсеткішінде алға ілгерілеу бар (22.45/2009/-22.73/2013/). Туу көрсеткіштерін аймақтар бойынша қарасақ: жоғары көрсеткіш Маңғыстау (32.65/2009/-31.71/2013/). ОҚО (30,18/2009/-29.59/2013/) және Атырау (27.70/2009/-28.60/2013/) облыстарында байқалады. көрсеткіші төмен аймақтарға СҚО (13.52). Қостанай (13.93). Шығыс Қазақстан (16.69) облыстары жатады. Балалардың аурушаңдығы денсаулық сақтау саласы бойынша ең сынды бағыт болып табылады. ҚР 2009-2013 жылғы аурушаңдық қүрылымын талдасақ. нозологиялық тобы бойынша 100000 халыққа шаққанда. тыныс алу ағзаларының аурулары (67119.9/2009/-55095,8/2013/). қан және қан түзілу ағзаларының аурулары (11234.2/2009/-4577/2013/). жарақат пен улану (3501.9/2009/-3196,1/2013/) алдыңғы қатарды қүрап отыр. Ал барлық аурулар тобы бойынша балалар аурушаңдығы 30.1%-ға төмендеп. абсолюттік саны бойынша 2009 жылы - 5222780 болса. 2013 жылы 4011856 жағдай тіркелген. демек айтарлықтай оң өзгеріс бар.

ҚР-да 2009-2013 жылғы статистикалық деректерге сай 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар санының өсу үрдісі байқалады (44434/2009/-53955/2013). оның ішінде қүрылымы бойынша алдыңғы бірінші орынды туа біткен аурулар мен эндокринді жүйе аурулары. екінші - психикалық және жүйке аурулары . үшінші - тірек-қимыл аппараты аурулары жатады. Балалар арасындағы мүгедектік көрсеткішін аймақтар бойынша қарастырсақ: алдыңғы орынды ОҚО (9630/2009/-10402/2013/),

Алматы (4441/2009/-6328/2013/). Қарағанды (3733/2008/-3992/2013/) облыстары алып отыр. Яғни бүл көрсеткіштер бойынша жүргізілетін іс-шараларды жетілдіру жолдарын қарастыру керек және балалар арасындағы мүгедектікті төмендету үшін денсаулықты нығайту стратегиясына негізделген профилактикалық әрекеттердің іске асуы керек. Олар жекеленген адамдарға және қауымдастықтарға денсаулықты қалыптастыратын факторларды бағалауға мүмкіндік береді.

Ол өз кезегінде денсаулықты нығайтуға арналған бағдарламаларды және өткізуді жоспарлауға мүмкіндік береді. Қауіп факторларға бағытталған профилактика денсаулықты нығайту бағытында ең тиімдісі болып табылады.

ДД¥ деректері бойынша. 5 жасқа дейінгі балалар өлімінің абсолютті көрсеткіші 2013 жылы 6300000 қүраған. оның негізгі себептері уақытынан бүрын босану. пневмония. туылу кезіндегі асфикция. диарея мен безгек болып табылады. ал оның 45%-ы дүрыс тамақтанбаудың салдары деп есептелінеді. ДД¥ 2012 жылы 5 жасқа дейінгі балалар өлімінің кездесу деңгейі түрғысында ҚР 119 орынды алып. ол 1000 тірі туғандарға есептегенде 27.0-ге тең болды. яғни бүл төмен көрсеткіш. Дерек көздеріне сай. біздің елде 5 жасқа дейінгі балалар өлімі 2009 жылы 21.28 қүраса. 2013 жылы 14.04 тең болған және ол оң бетбүрыс алып. көрсеткіш 48%-ға төмендеген. Біздің өңіріміздегі нәрестелердің өліміне тоқталатын болсақ. оның қүрылымында бірінші орынды - перинатальді кезеңдегі аурулар тобы. екінші орынға - туа біткен ақаулар жатса. үшінші топқа - тыныс алу жүйелері аурулары кіреді. Көрсеткіштер бойынша едәуір оң динамикалық өзгеріс бар. 1000 тірі туғандарға есептегенде біздің өңірде бүл көрсеткіш 36.2%-ға төмендеген (20.98/2008/-13,27/2013/). Бүл жағдай бүкіл әлемде. сонымен қатар ҚР балалар мен жасөспірімдер денсаулығын нығайтуға қатысты ДД¥ стратегияларының және мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуымен байланысты деп айтуға болады.

ҚОРЫТЫНДЫ:

Қорыта келгенде, ҚР-да зерттелген уақыт аралығында барлық аурулар тобы бойынша балалар аурушаңдығы 30.1%-ға. 5 жасқа дейінгі балалар өлімі көрсеткіші 48%-ға төмендеген. Демек. ДД¥ және «Қазақстан Республикасының ¥лттық Генетикалық Регистрі». Мемлекеттік бағдарламасының стратегиялық тапсырмаларының орындалуына байланысты балалар өлімі біршама азайды. неонатальді балалардың денсаулық сапасына айтарлықтай әсер етті. Балалар арасындағы мүгедектікті төмендету үшін денсаулықты нығайту стратегиясына негізделген профилактикалық әрекеттердің іске асуында және профилактикалық әрекеттердің қатарында балалардың гигиеналық мәдениет деңгейін көтеруге бағытталған санитарлық ағарту мен санитарлық-гигиеналық тәрбие ерекше орын алуы қажет.

  • Жыл: 2014
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.