Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қүрамында селен бар препараттарының сырқат балалар гемостазына әсері

Өзектілігі. Адам ағзасында макро жэне микроэлементтердің рөлі ерекше. Ағзадағы метаболикалық үрдістердің қалыпты жүруі үшін адам 80 - ге жуық элементті сырттан алуы керек, соның ішінде 12 - і алмастырылмайтын болып табылады, олардың қатарына селен жатады. Селен көп гормондар мен ферменттердің қүрамына кіріп барлық ағза, тін жэне жүйелердін қызметтерімен байланысады. Олардың керекті деңгейде болуы организмнің қалыпты қызмет етуіне ықпал етеді. Селен қайта өңделу үрдістеріне, жас ағза дамуына қатысады. Көптеген гликометикалық жэне тыныс алу ферменттеріне эсер етеді. Ол антиоксидантты қызметін қамтамассыз ететін, эритроциттің өңделуіне қатысатын, ауыр металдардың токсикалық эсерін төмендететін қажетті микроэлемент болып табылады. Соңғы 20 жылда көптеген зерттеулер жүргізілуіне қарамастан бала ағзасындағы селеннің рөлі элі де толық зерттелмеген. Балалар арасында аурушандық жэне өлім деңгейінде тыныс алу жүйесі аурулары жетекші орын алады. Алайда осы күнге дейін тыныс алу жүйесі аурулары кезінде селеннің алмасуы зерттелмеген.

Жұмыстың мақсаты. Балалардағы жіті пневмония кезінде селеннің алмасуын гемокоагуляциялық көрсеткіштермен теңестіре зерттеу.

Зерттеудің материалдары және эдістері. Бақылауда жіті пневмониямен ауыратын ерте жастағы 60 бала болды. Қандағы селенді 2,3-диаминонафтоламнмен флуориметриялық әдіс арқылы анықталды. Организмнің гемостаз жүйесінің коагуляциялық және тамырлық-тромбоцитарлық қүрамбөліктерінің көрсеткіштері арқылы бағаланды.

Зерттеу нәтижелері. Ауруханадан тыс пневмониямен ауыратын балалардағы коагулограмма көрсеткіштері және селеннің мөлшері емнің алдында және ем қабылдағаннан кейінгі мөлшері №1 кестеде көрсетілген. Ауруханадан тыс пневмониямен ауыратын балалардағы коагулограмма жэне селен препаратының көрсеткіштері.

Көрсеткіштер

Қалыпты жағдай

Емнің алдында (n=30)

Ем қабылдағаннан кейін (n=27)

Р

1

РФМК белсенділігі, г/л

3,7±1,1

8,5±1,1

8,0±0,9

>0,1

2

Б фибриноген

теріс

элсіз оң

теріс

<0,05

3

Аутокоагуляциялық тест (АКТ) 6 минутта, %

8 минутта, %

10 минутта, %

82.105

93-108 100-108

100±4.4

94.2±4.9

94.5±4.9

94±3.0

96.8±3.7

99.1±6.1

>0,1

>0,1

>0,1

4

АПТВ, сек

34,3±1,1

47,8±1,9

47,0±2,9

>0,1

5

ПТИ, %

87,8±1,2

98±3,0

92,3±3,3

>0,1

6

А фибриноген, г/л

2,7±0,09

3,2±0,3

3,1±0,2

>0,1

7

Тромбинді уақыт, сек

11,6±0,34

17,0±0,5

16,5±0,6

>0,1

8

Эганолдық тест

теріс

элсіз оң

теріс

<0,05

9

Фибринолиз ЭГ, мин

210±4,7

193,3±3,2

203,7±4,0

<0,05

10

ФСФ XIII ф. белсенділігі, сек

65,4±2,3

42,8±1,3

54,3±4,8

<0,05

11

Тромбоциттердің индуцирленген агрегациясы,

сек

22,7±0,8

7,5±1,0

19,7±1,91

>0,1

12

Қандағы селен, мкг/л

58 ±0,4

6,5±0,6

13,5±1,7

<0,001

Коагулограмма көрсеткіштерін жэне селен микроэлементінің деңгейін зерттеуде ауруханадан тыс пневмониямен ауыратын сырқат балаларды қүрамында селен бар препаратарымен емдегенде келесі нэтижелер анықталды: пневмонияның жіті кезеңінде аутокоагуляциялық тест көрсеткіштері фибриномерлі комплекстер (РФМК) реакциясының белсенділеуімен 8,5±1,1 г/л ден 8,0±0,9 г/л дейін төмендеді. Б>л протромбинді комплекстің белсенділеуіне байланысты гиперкоагуляцияны көрсетіп т>р. Сонымен қатар, тромбинді уақыттың 17,0±0,15 сек. тан 16,5±0,6 сек. дейін үлғаюы анықталды, б>л үюға қарсы жүйенің белсенділігінің жоғарылауымен, сондай-ақ қанның >ю ферменттерін тежейтін факторлардың көбеюімен байланысты.

Пневмонияның жіті кезеңінде сырқат балалар гемостаз жүйесінің тамырлық-тромбоцитарлық қүрамбөліктерінің қалпы тромбоциттердің шартты индуцирлеуші антигендермен агрегациясын анықтауымен сипатталды. Реакция тромбоциттердің рецепторлық аппаратының сезімталдығын анықтайды жэне қалыпты көрсеткіштер аумағында болды, б>л тамырлардың терең емес бүзылыстарын көрсетіп т>р. Мүмкін, б>л көрсеткіш өкпедегі қабыну үрдістің ауданы мен көлеміне байланысты болар. Пневмониямен ауыратын науқастарда қанның фибринолитикалық белсенділігінің салыстырмалы анализінде, жедел кезеңде эуглобулин түйіршігінің еру уақыты қысқаруы байқалады, б>л қанның фибринолитикалық белсенділігінің жоғарылауының көрсеткіші ретінде қандағы плазмигеннің жоғарылауымен байланысты. Біздің зерттеуімізде пневмонияның жедел кезіңінде қанның >ю жүйесінің XIII факторының белсенділік деңгейі тежелмеген. Сауығу кезінде б>л фактордың активациясы байқалды. Аурудың жедел кезеңінде фибрин түйіршігінің еру уацыты 42,8 + 1,3 сек. тең болған, ал сауығу кезеңінде қан >ю жүйесінің XIII факторының белсенденуіне байланысты фибрин түйіршігінің еру уақыты 54,4+ 4,8 сек болған. XIII фактор деңгейінің төмендеуі жэне б>л симптомның түрақтылығы ауру ағымының қолайсыз белгісі болып табылады. Біздің зерттеуімізде б>л байқалмады.

Жіті пневмониямен ауыратын балалардың қүрамында селен бар препарат - неоселенмен емдеді. Қүрамында селен бар препараттың тағайындалуы сырқат балалардың қанында микроэлемент селеннің төмендеуіне негізделді. Пневмонияның базистік терапиясымен қатар неоселен препаратын күнде антибиотикотерапия курсы аяқталғанша тағайындалды. Пневмонияның қүрамында селен бар препаратын қосып емінде фибриноген «Б» (Р<0,005), фибриномерлі комплекстер (РФМК) концентрациясының, этанол тест көлемінің төмендеуі және тромбинді уақыттың үлғаюы мен гиперфибриногенемия анықталды. Эуглобулин фибринолизі >юға қарсы жүйенің ферменттерінің белсенділігінің жоғарылауымен байланысты қысқарды (Р<0,05). Тромбоциттердің шартты индуцирлеуші антигендермен агрегация уақытының төмендеуі анықталды, б>л қүрамында селен бар препараттардың гемостаздың тромбоцитарлық қүрамбөлігіне оң әсерін көрсетеді.

Сауығу кезінде микроэлемент селеннің деңгейі бастапқы көрсеткіштерге қарағанда екі есе (13,5±1,7 мкг/л) жоғарылады, б>л қүрамында селен бар препаратты емдік мақсаты ретінде тағайындалуына байланысты. Қүрамында селен бар препараттарды пневмонияның базистік терапиясына қосу гемокоагуляция көрсеткіштерін қалпына келтіреді. Селен препараттары көбінесе гипокоагуляциялық және дезагреганттық нәтиже беріп фибринолиз көрсеткіштеріне эсер етеді.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Дадамбаев Е.Т. , Жүмабаева З.А.., Мамбетова И.З. Селен микроэлементтінің жетіспеушілігі жэне балалардың иммунологиялық реактивтілігі // Педиатрия и детская хирургия Казахстана 2005, № 1 (39).
  2. Наушабаева А.Е. Клиническая оценка эффективности низкомолекулярного гепарина - кливарина при гломерулонефритах у детей. Автореф. Дисс.к.м.н. Алматы, 2008 -23 с.
  3. Скальный А.В. Микроэлементы для Вашего здоровья. М., 2007 - 320с.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.