Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Емхана шарттарында буын синдромының анықталу жиілігі

Күнделікті емхана жүмысында буын синдромы жиі анықталатын патология. Дүниежүзілік денсаулық сақтау үйымының (ДД¥) мәліметтер бойынша Жер шары түрғындарының 4 %-да буын, буын айналасы және омыртқалардың әртүрлі аурулары тіркеледі екен. Көптеген зиялылар соңғы жылдары буын синдромының тіркелу жиілігінің артуына назар аудартады және аурулардың диагностикасында, емінде қол жеткізілген табыстарға қарамастан адамдардың жасы өскен сайын оның кері қайтару мәселесінің шешімі соңына дейін табылмаған. Сүйек-буын жүйесінің аурулары қоғам мен жанүяның экономиксына, науқастардың денсаулығына және сапалы өмір сүруіне айқын эсер етуіне байланысты медициналық-элеуметтік өзекті мэселенің бірі болып саналады. Буын синдромы ревматологиялық аурулар кезінде жиі анықталады, олар дерттің клиникалық барысына эсер ете отырып, өмір сүру сапасы төмендетіп, кейде ерте мүгедектікке алып келуі мүмкін. Сондықтан буын синдромының эпидемиологиясын зерттеу ревматологиялық ауруларды ерте анықтауға жэне алдын алу шараларын дер кезінде үйымдастыруға көмек береді.

Мақсаты. Сүрақнама көмегімен Оңтүстік Қазацстан обылысы түрғындары арасында буын синдромының кездесу жиілігін зерттеу.

Материалдар жэне эдістер. Зерттеу жүмысында «Қазацстан Республикасында ревматологиялық көмекті көрсетудің ғылыми-негізделген шараларын жетілдіру» Мемлекеттік ғылыми бағдарламасын іске асыру барысында Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы қызметкерлерімен қүрастырылған сүрақнама қолданылды. Сүрақнама паспорттық бөлімінен, буын синдромының клиникалық көріністерін сипаттайтын белгілердің сүрақтарынан, бүрын ауырған немесе кэзір ауыратын ревматологиялық аурулардың атауларынан жэне т.б. қүралған. Сүрақнамада кездесетін негізгі сүрақтарға жауап жазу ережелері дэрігерлерге алдын ала түсіндірілді. Буын синдромының эпидемиологиясын анықтау үшін Оңтүстік Қазақстан обылысының емханаларына тіркелген 15 жастан жоғары жастағы 7018 түрғындары осы сүрацнамаға жауап берді. Олардың 43 % (3021) ерлер жэне 57 % (3997) эйел болды. Алынған мэліметтердің статистикалық талдауын персоналды компьютерде Microsoft Access бағдарламасын қолдана отырып жасалды.

Нэтижелер мен талқылаулар. Оңтүстік Қазақстан обылысы түрғындары арасында сүрақнама көмегімен буын синдромының кездесу жиілігі ерлер арасында ол 18 %, ал эйел арасында 30,6 % қүрады. Б>л көрсеткіш Қазақстанның басқа, яғни солтүстік пен экологиялық қолайсыз аймақтармен салыстырған кезде едэуір темен екен. Мысалы Қостанай қаласында буын синдромы ерлерде - 32,7 %, эйелдерде - 48,1 % жиілікті қүраса, Қызылорда қаласында ерлерде - 34,5 %, эйелдерде - 40 % болды. Ерлермен салыстырғанда эйелдер арасында буын синдромы 1,7 есе жиі анықталды. Буын синдромының анықталу жиілігі респонденттердің жасына сэйкес тікелей артты. 1- суреттегі бын синдромының жиілігін анықтайтын қисықтар 40 жастан асқан адамдарда жоғарылауға бейімделіп, 60 жастан асқан қарттарда биктеу шегіне жетті. Ол «50 жастан асқан адамдарда остеоартроз жиі кездеседі» деген пікірге сэйкес келеді.

Шағым айтқан 1199 эйелдердің 71,3 %-ы буындардың, 28,7 %-ы омыртқа жотасы мен бел тұсының ауырсынуын керсетсе, 544 ерлердің 44,3 %-ы буындардың, ал 55,7 %-ы омыртқа жотасы мен бел түсының ауырсынуын атаған. Демек, эйелдерде буындардың, ал ерлерде омыртқа жотасы мен бел түсының ауырсынуын басым келеді 2- сурет. «Буындары бұрын ауырып, қазір мазаламайды» деген жауапқа 18,17 % эйел жэне 22,22 % ер кісі, «буындары бұрын ауырып, соң=ы жылдары мазалайды» деп 60,39 % эйел, 75,0 % ерлер керсеткен. «Буынның ауырсынуы соң=ы жылдары ғана пайда болған» деп 21,44 % эйел жэне 2,78 % ер кісі жауап берген. Осы сұрақтардың кемегімен буын синдромының созылмалы ағымда жүретін аурулары басым келетіні аны8талып т>р.

Сурет 2 - Жынысқа тэуелді буын синдромының ерекшеліктері

36

Буынның ісінуін 552 (13,81 %) әйел және 77 (6,45 %) ерлер белгілеген. Ол ерлермен салыстырған кезде әйелдерде 2,1 есе жиі кездесті. «Буындардың б>рын ісініп, бірац соңғы жылдары мазаламайды» деген сүраққа 27,1 % эйел және 24,6 % ер кісі, «бүрын буындары ісініп, соңғы жылдары мазалап жүр» деп 49,8 % әйел, 46,1 % ерлер белгіледі. «Буындардың ісінуі соңғы жылдары ғана пайда болған» деп 18,17 % әйел және 22,22 % ер кісі жауап берген. Буын синдромының ісінумен асқынуы науқастардың жартысында созылмалы ағыммен жүреді екен.

Қорытынды. Оңтүстік Қазақстан обылысында буын синдромы кең таралған, ол ерлермен (18 %) салыстырған кезде әйелдерде (30,6 %) 1,7 есе жиі кездесті. Буын синдромының жиілігі адамдардың жасына сәйкес жоғарылады. Әйелдерде буындардың, ал ерлерде омыртқа жотасы мен бел түсының ауырсынуы басым келді. Негізінен дерт созылмалы ағымда өтеді екен.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Эрдес Ш.Ф., Галушко Е.А., Бахтина Л.А. и соавт. Распространенность артралгий и припухания суставов в разных регионах РФ. Научно-практическая ревматология, 2004, №4, 42-47 с.
  2. Насонова В.А., Фоломеева О.М., Эрдес Ш.Ф. Ревматические заболевания в России в начале XXI века. Научно-практическая ревматология, 2003, №1, 6-10 с.
  3. Чичасова Н.В. Методы оценки поражения суставов, активности заболевания и функционального состояния больных ревматоидным артритом, Москва, 2003, С.32.
  4. Байжанова К.Т., Аяганова А.С., Ералиева Ш.У. жэне т.б. Қызылорда қаласының буын синдромыныц жыныстық-жастық қүрылымы/Z Международная научно-практическая конференция, Шымкент, 2008, 30-33 б.
  5. Байжанова К.Т., Есенбеков К.А. Қазақстан республикасының оңтүстік пен солтүстік аймақтарында буын синдромының кездесу ерекшелігі// Международная научно-практическая конференция, Шымкент, 2008, 33-36 б.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.