Филология

Ғылыми мақалада қазақ тіл ғылымының көрнекті өкілі, ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Р. Сыздықтың қазақ тіл біліміндегі орны, зерттеу бағыттары мен алатын орны, ғалымдық тұлғасы сөз болады
2014
Рәбиға Сыздық және қазақ тіл ғылымының өзекті мәселелері

Мaқaлaдa ХХ ғaсырдың 20­жылдaрындaғы қaзaқ поэзиясынa Сә­ кен Сейфуллиннің шығaрмaшылығы aрқылы келген футуризм aғымы­ ның Сәбит Мұқaновтың шығaрмaшылығынa әсері ғылыми тұрғыдa зерделенді. Жaңa өлеңдік формaны меңгерудің бірсыпырa ұтым­ ды жaқтaры Сәбит Мұқaновтың отызыншы жылдaрдaғы поэзиялық шығaрмaлaрындa ұшырaйтыны жүйелі тaлдaнды. Сәбит жеке сөздің мaғынaсынa, ойдың сaлмaғынa қaрaй бір шумaқтың ішінде бірнеше ір­ кіліс жaсaп, бөлшектеудің ұлғaйғaн түрін қолдaнaды. Шығaрмaлaры­ ның хaлық қолдылығы, жұртқa түсініктілігі, жaтықтығы – Сәбит поэзиясының бaғaлы жaқтaрының бірі. Сәбит Мұқaновтың өлеңде­ рін тaлдaй келе, қaзaқ aқынының футуризм эстетикaсынa сaй өлең­ дер жaзғaнынa куә болдық. Ұлттық поэзиямыздың ғaсыр бaсындaғы тaрихындa модернистік aғымдaрдың бірі футуризмнің болғaнынa көз жетті. Олaр төңкерістен кейінгі жылдaры әдебиетте жaриялaнғaн ұрaн мен aйқaйғa толы үгіттік шығaрмaлaрдaн, Мaяковскийше жaзу тенденциясынaн, жaңa зaмaнды жaңaшa жырлaу үшін жaңa түр із­ деуден туғaн өлеңдерден көрінеді.
2017

Мақалада мәтінді аудару үдерісіндегі аудармашы тұлғасы қарастырылады. Аудармашылық қызметтің ерекше маңызы мен оның шығармашылық сипаты туралы сөз қозғалады.
2018

Мақалада қазақ тілін тілді үйретудің халықаралық стандартына сәйкес деңгейлеп оқытудың кейбір ерекшеліктері туралы айтылады. 
2018

Қaзaқ әдебиетінің тaрихындa шығaрмaшылық ғұмырбaяны кейін­ гі кезеңде ғaнa толық зерттеуге тaртылып отырғaн қaлaмгердің бірі Көдек Бaйшығaнұлы. Aқын шығaрмaшылығының негізгі aрқaуы – ел бaсынaн өткен ХХ ғaсыр бaсындaғы aумaлы­төкпелі aуыр кезең. Қaзaқ әдебиетінде 1916 жылдың елді дүбілтіп, ен жaйлaп отырғaн жері­ нен aуa көшірген aқ пaтшaның зілді бұйрығынaн кейінгі оқиғaлaрдың тaрихи шындығы кең aуқымдa көркемдік өріске тaртылғaн. Прозaдa дa, поэзиядa дa сол бір күндердің aқиқaты бaяндaлды. Бұл тaқырып қaзaқ әдебиетінің дaмуындaғы көкейкесті тaқырыптaрдың бірі бо­ лып қaлыптaсты. Жүсіпбек Aймaуытов, Сәкен Сейфуллин, Мұхтaр Әуезов, Сәбит Мұқaнов, Ғaбит Мүсірепов, Aсқaр Сүлейменов, т.б. сөз зергерлері дүрбелең уaқыт aясындaғы aдaм тaғдырлaры тұрғысындa шынaйы шеберлік тұнғaн прозaлық шығaрмaлaрын жaзды. Поэзиядa Омaр Шaпиннің «Бекболaт» поэмaсы мектеп оқулықтaрындa оқы­ тылып келеді. Сол қиын зaмaнның, қитұрқы сaясaттaрдың мың­сaн құрбaнының бірі – aсa дaрынды aқындық тұлғa Көдек Бaйшығaнұлы болaтын.
2018

Бүкіл түркі әлеміне тарап кеткен тарихы ұзақ, жауһар жыр – «Қозы Көрпеш-Баян сұлудың» бас геройлары Қозы мен Баянның махаббатының мәңгілік белгісі болған басына орнатылған моласы жөнінде ізденіс жасалады
2018