Филология

Бір тілдегі мəтіннің екінші тіл мəтініне аудару тəсілдерінің бірі трансформация болып табылады. Аударматануда аударма өзгертулері (трансформациясы) типтерінің бірнеше жіктеулері бар екендігі белгілі
, 2014

Жазушы Талаптан Ахметжан – қазақ əдебиетінде өз қолтаңбасын қалдырған қаламгерлердің бірі. Жазушы қаламынан «Нобель сыйлығы», «Сынық қанат көбелек», «Сұлу мен суретші», «Айсəуле», «Тозақ оты»
, 2014

Автор бұл мақаласында Орта Азияның ояну дəуіріндегі антропологиялық эстетика мəселесіне тоқталады. Ол қоршаған ортаның түрлі құбылыстарын, табиғатын жəне адам тұрмысын
, 2014

Лингвистикалық поэтика – филологияның ерекше саласы ретінде эстетикалық сөз өнерінің үдерістерін зерттеуге бағытталатын ғылым. Онда көркем шығарманың сыртқы құрылымын дəстүрлі түрде сипаттап қоюдан мүлдем бөлек
, 2014

Мақалада дүниенің тілдік бейнесінің соматикалық фрагменттерін зерттеуде бинарлық оппозициялық жұптар классификациясын лингвистикалық əдіс-тəсілдер қатарында қолданудың маңыздылығы қарастырылады
, 2014

Мақалада тіл білімінің жаңа қырларының бірі – функционалды грамматика, оның негізгі ұғымдары: семантикалық категория, функционалды-семантикалық өріс, категориялды жағдаят туралы сөз етіледі.
, 2014

Мaқaлaдa жырaулaр поэзиясындaғы ұлттық идеяның көрініс тaбуы қaрaстырылғaн. Ұлттық идеяның негізі ретінде елдік, хaлықтық идеялaр aйқындaлып, олaрдың Бұқaр, Үмбетей, Қожaберген жырaулaр мен Шaл aқын шығaрмaшылығындaғы ерекшелігі тaлдaнaды. Жырaулaр поэзиясынaн көрініс беретін ұлт ұлықтaғaн мінездер, хaлықтың әр өкілінің бойынa жaрaсымды жүріс­тұрыс нормaсы, ұлт­ тың әсемдікке деген көзқaрaсы сaрaлaнaды. Толғaулaрдaғы ордa, хaн, хaндық обaздaрын тaлдaй келе жырaулaр поэзиясы хaндықты мығым етуге, хaлықты береке­бірлікке ұйыстыруғa жұмсaлaтындығы aнықтaлды. Қожaберген жырaудың өз көзімен көріп бaқылaғaн «Елім­aй» жы­ рындaғы жоңғaр хaлқының ұлттық хaрaктері мен қaзaқ хaлқының мі­ нездері сaлғaстырылa қaрaстырылaды. Жырдaғы елдік идеяның бей­ нелену ерекшелігі сөз болaды.
, 2014

Ғылыми зерттеуде дастанның көшірмелері арасындағы лексикалық ерекшеліктер, көшірмешілер тарапынан кеткен қателіктерді дұрыстау, түпнұсқаға жақын мәтінді анықтау мәселесі қарастырылады
, 2014
Рәбиға Сыздық және қазақ тіл ғылымының өзекті мәселелері

Ғылыми мақалада қазақ тіл ғылымының көрнекті өкілі, ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Р. Сыздықтың қазақ тіл біліміндегі орны, зерттеу бағыттары мен алатын орны, ғалымдық тұлғасы сөз болады
, 2014