Филология

Бүкіл түркі әлеміне тарап кеткен тарихы ұзақ, жауһар жыр – «Қозы Көрпеш-Баян сұлудың» бас геройлары Қозы мен Баянның махаббатының мәңгілік белгісі болған басына орнатылған моласы жөнінде ізденіс жасалады
, 2018
Араб тілі терминдері жүйесіндегі терминологияның өзекті мәселелері

Негізі терминдерден құралған, терминологиялық бірліктерді зерттейтін терминология пән ретінде ХХ ғасырда қалыптасып, тілдің лексикалық қорын байытудың көзі болып саналады.
, 2018

«Қaмбaр бaтыр» жырындa әйелдер бейнесі бaсты қaһaрмaнның тұлғaсын дaрaлaй көрсетуге қызмет етеді. Нaзым бейнесі жырдa бaтырдың көп ішінен тaңдaғaн жaры, сүйген сұлу ретінде көрінеді, қыздың бaтырды қaлaуы aрқылы қaһaрмaндық дәуірдегі бaтырлық­ тың бaғaлaнуы, ел қорғaйтын тұлғaның мaдaқтaй әспеттелуі бaтыр­ лық жыр поэтикaсынa сәйкес сомдaлғaн. Aнaсының бaтыр тұлпaрын бaптaуы, жеңгелердің екі жaстың қосылуынa тілектес, ниеттес бо­ луы, рулық, отбaсылық қaрым­қaтынaстaрдың сипaты көрініс бе­ реді. Әйел еркі зaмaнынaн сaқтaлғaн көне сaлттaр іздері – қыздың күйеу тaңдaуы, болaшaқ жaры қaндaй болуы керектігі турaлы тaлaбы, бaтырдың тұлпaрын шешесінің бaптaуы, шешесінің aқ бaтaсымен жо­ рыққa aттaнуы – бaрлық нұсқaлaрдa сaқтaлғaн. Мaқaлa aвторы осы жaйттaрғa тоқтaлa отырып, жырдың түрлі нұсқaлaрындaғы әйел­ дер бейнесін қыздың күйеу тaңдaуындaғы нұсқaлық өзгешеліктер, бaтырдың aнaсы обрaзын беру тәсілдеріндегі мәтіндік aйырымдaр aрқылы зерделенеді. Зерттеу нысaны ретінде «Қaмбaр бaтыр» жы­ рындaғы әйелдер бейнесі тaлдaнaды. Жұмыстың әдістемесін текс­ тологиялық, сaлыстырмaлы­тaрихи, типологиялық зерттеу әдістері құрaды. Жұмыстың нәтижесін жоғaры оқу орындaрының студенттері мен мaгистрaнттaрынa, докторaнттaрғa пaйдaлaнуғa болaды, мaқaлa фольклортaнушы және мәтінтaнушы мaмaндaр үшін мaңызды болып тaбылaды.
, 2017

Мақалада қазақ тіл білімін зерттеуші түркітанушы-ғалымдар, олардың қазақ тіл біліміне қосқан еңбектері сөз етіледі. Қазақ тіл білімін зерттеудегі алғашқы грамматикалық 6 еңбек талданады
, 2018

Бұл мақалада эпостық және лиро-эпостық жырларда кездесетін окказионал фразеологизмдердің ерекшеліктері анықталып, жыраулар поэзиясындағы кей тосын тіркестердің қалыпты фразеологизмдер қатарына еніп, жалпы халықтық қолданысқа түсіп кеткендігі көрсетіледі.
, 2018

Қазіргі таңда лингвистикада, әсіресе қазақ тіл білімінде символды зерттеу аймағы кеңейе түсуде. Символдың мәнін, сипатын, негізгі белгілерін және басқа да лингвистикалық құбылыстардан
, 2018

Бұл мақалада функционалды грамматиканың негізгі зерттейтін нысаны функция термині қарастырылады. Жалпы тіл ғылымындағы функция терминіне берілген ғылыми концепцияларды тереңдетіп қарастыру арқылы функция мәніне ғылыми тұжырым жасау көзделінді.
, 2018