Филология

Мақалада драмалық шығармалардағы кейіпкер тілінің эстетикалық қызметін көрсетуде қолданылатын тілдік-стильдік амал-тәсілдер қарастырылады.
, 2018

Мaқaлa «дәстүр» мен «жaңaшылдық» тәрізді мaңызды екі әдеби ұғымды теориялық тұрғыдaн тaлдaуғa aрнaлғaн. Қaй кезең әдебиетін­ де болмaсын дәстүр мен жaңaшылдық мәселесі орын aлaды. Көркем­ дік жүйеде aйтaрлықтaй өзгеріс болып, пікіртaлaс тудырғaндa, бір әдеби кезеңнен екіншісіне өткен кезде дәстүр мен жaңaшылдық мәселесінің мaңызы aртa түседі, күрделене түседі. Қaзіргі жaпон әдеби үрдісі біршaмa қaйшылықты әрі күрделі. Бұл күрделілік тек түрлі aғымдaр, бaғыттaр, стильдер мен жaнрлaр болуының себебі­ нен ғaнa емес. Бірінші кезекте, қaзіргі жaпон әдебиеті қaлaмгерле­ рінің жaс ерекшеліктері aлуaн түрлі, сондықтaн олaрдың өмірге де­ ген көзқaрaсындa дa, әлеуметтік және морaльдық мәселелерге де ұстaнымы дa, жaпон елінің бүгіні мен болaшaғынa деген сенімдері де әртүрлі. Әдебиет сыншылaры aғa буын өкілдерінің шығaрмaшы­ лығы турaлы оң пікірде және олaрдың туындылaры өмірлік шындық­ ты шынaйы суреттеумен, қaзіргі мaңызды мәселелерді пәлсaпaлық тұрғыдaн тaлдaй білуімен, қоғaм aлдындaғы жaуaпкершілікті сезіне білуімен ерекшеленеді.
, 2017

Бұл мақала жазушы Дулат Исабековтің күнделікті мерзімді басылымдарда жиі жарияланып тұратын публицистикалық-көсемсөздік шығармалары жайында болып отыр.
, 2018

Бұл мақалада модаль сөздерден жасалатын сөз-сөйлемдер жайында айтылады. Модаль сөзді сөзсөйлемдердің орыс тіл білімінде, түркологияда, қазақ тіл білімінде зерттелуіне шолу жасалған
, 2018

Бұл мақала семантика ғылымында соңғы кезде ғана қарастырыла бастаған когнитивті метафоралардың қалыптасу негізін зерттеуге арналған.
, 2018

Тарихи лексика – тіл білімінің мәнді де маңызды салаларының бірі. Негізгі зерттеу нысаны – лексика, оның даму жолдары мен қалыптасу заңдылықтары.
, 2018
Күрделі ауру атаулары

Ғылыми мақалада адамға қатысты күрделі ауру атауларының морфологиялық тәсілдер арқылы жасалу жолдары жан-жақты қарастырылған.
, 2018