Филология

Мақалада бұқаралық коммуникация тілінің әлеуметтік-психологиялық проблемалары, тілдің әлеуметтік саралану мәселесі мен қоғамның әлеуметтік саралану проблемалары сияқты өзекті мәселелер қарастырылған
2014

Бұл мақалада дискурс жəне оның түрлеріне қатысты пікірлер, мəтіннен айырмашылығы, лингвистикадағы алатын орны жайлы мəселелер қарастырылды.
2014

Реалиялар – ұлттық кодтың тілдік көрінісі. Олар белгілі бір ұлттың географиялық ортасынан, тарихынан, тұрмыс-тіршілігінен, салт-дәстүрінен, шаруашылығынан танымдық хабар береді
2014

Мақалада этнолингвистика ғылымының негізгі мəселелері қарастырылады. Мақала мақсаты – этнолингвистика ұғымын ғылыми тұрғыда зерттеп, қазіргі таңда ғылым аясында қандай рөл атқаратынын анықтау.
2014

Мақалада түркі əлемінің орта ғасырдағы тарихи-əлеуметтік жəне мəдени-рухани болмысын танытатын аса құнды мұраның бірі ─ Ж. Баласағұнның «Құтадғу білік» шығармасы тіліндегі троп түрлері жайында сөз қозғалады
2014