Филология

Мақалада орта ғасыр түркі жазба ескеркіштері тілінде кездесетін антонимдер туралы сөз болады. Кейбір антонимдер біздің заманымызға дейін келіп жетсе, кейбір антонимдердің бір сыңары көнеріп
, 2018

Бұл мақалада дүние жүзіне аты мәшһүр түркі ақыны Қожа Ахмет Йасауидің діни уағыз, ғибрат өлеңдер жинағы болып табылатын «Диуани хикмет» еңбегінің зерттелу тарихы жүйелі түрде жан-жақты қарастырылады
, 2018

Бұл мақалада қазақтың паремиологиялық дүние суретіндегі адам болмысы», яғни адамның тағдыры, күнделікті өмір тіршілігінде көрген рахаты мен тартқан азабы бірінен бірі туындап,
, 2018

Мaқaлaдa қaзaқ хaлқының ғұлaмa жaзушысы Мұхтaр Әуезов шығaрмaшылығындaғы түркі хaлықтaры әдебиетінің орны көрсетіле­ ді. Жaзушының нәр aлғaн негізгі бұлaғы түркі хaлықтaры әдебиеті екені дәлелденіп, М. Әуезовтің ол әдебиетке қосқaн елеулі еңбек­ тері aйтылaды. Қырғыздың aтaқты «Мaнaс» жырын зерттеуге қосқaн зор үлесі aтaлып, Ш. Aйтмaтовтың өзіне ұстaз сaнaғaны жaйлы сөз болaды. Ш. Aйтмaтовтың М. Әуезовті қaлaмгерлік шеберлігінде өзіне үлгі тұтып, шығaрмaшылық жолмен дәстүрін жaлғaстырғaны тaлдaнaды.
, 2017

Мақалада символдың мазмұнының кешенділігі мен мағыналарының теңдігі жайлы ойлар айтылған. Соған қоса символдың имманентті көпмағыналық қасиеті жайлы сөз етілген.
, 2018

Мақалада қазақ әдебиеттану ғылымындағы мінәжат жанры жайлы ғылыми тұжырымдар талданады. Мінәжат өлеңдердің жазылу ерекшеліктеріне қатысты бірқатар мысалдар келтіре отырып
, 2018

Бұл мақалада қазақ халық әдебиетіндегі белгілі мифтік кейіпкері Алдар көсе бейнесі жайында сөз қозғалады. Алдар Көсе – халықтың еңсесін көтеру үшін дүниеге келген кейіпкерлердің бірі
, 2018

Мақалада 1898, 1899 жылдары жарық көрген «Біржан-Сара» айтысының екі нұсқасына текстологиялық салыстырулар жасалған. Зерттеушілеріміз Қазан қаласынан шыққан «Жүсіпбек қожа нұсқасы» мен «Зайсан нұсқасын» ең негізгі, дұрыс нұсқа ретінде атап келеді.
, 2018

Мақалада заманымыздың заңғар жазушысы М. Әуезов бейнесінің қазақ поэзиясындағы тұлғалануы сөз болады. Қазақ әдебиетінде ұлы тұлғалар мен тарихи адамдардың бейнесін жырлау үрдісі қалыптасқан
, 2018