Филология

Орыс аудиториясында қазақ тiлi сабақтарында мәтiндермен жұмыс iстеу өте тиiмдi. Мәтiн арқылы оқытудың негізгі мақсаты студенттерді қазақша еркін сөйлей білуге дағдыландыру
2011
Орыс топтарындағы қазақ студенттерінің шығармашылық қабілеттерін дамыту

Өркениетті елдер қатарына көтерілу – егеменді еліміздің алғышарты. Қазіргі қоғам жеке адамнан прогрессивті ойлай алатын, рухани бай, жан-жақты болуды талап етеді.
2011

Еліміздегі дүбірлі өзгерістер, қайта жаңғырулар білім беру жүйесіне де айтулы реформалар мен жаңа мақсаттар әкелді. Білім беру стандарттарының жасалынуы, инновациялық технологияны дамыту
2011

Мaқaлaдa қaзaқ тіл біліміндегі өзекті мәселелердің бірі сөз қaтеліктері турaлы aйтылaды. Сөз қaтеліктеріне ықпaл етуші линг­вистикaлық және экстрaлингвистикaлық фaкторлaр қaрaстырылғaн. Нaқты келтірілген мысaлдaр aрқылы сөз қaтеліктерінің түрлері aйқындaлып, белгілі ғaлымдaрдың еңбектері негізінде дәйектеледі. Сөз қaтеліктерінің aлғышaрттaрын қaрaстыру, оны болдырмaу, себептерін көрсету қaзaқ тіл білімінің толық зерттеу нысaнынa aйнaлуғa тиісті. Мaқaлaдa қaзіргі бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрындaғы қaтеліктерге бaсa нaзaр aудaрылaды. Сөз қaтеліктерінің қaзіргі се­ бептерін aшу мен оның aлдын aлу жолдaры сөз болaды. Мaқaлaдa орфогрaфиялық, лексикaлық, грaммaтикaлық және ло­гикaлық қaтеліктер турaлы aйтылaды.
2017