Медицина

Дәрмене жусаны (artemisia cina berg.) дәрілік өсімдік шикізатын жинау, кептіру және сақтау технологиясын жасау

Мақалада дәрмене жусаны (Artemisia cina Berg.) дәрілік өсімдік шикізатын жинау, кептіру және сақтау технологиясының тиісті тәжірибесі келтірілген
, 2016

Берілген мақалада балалар және мектеп оқушылар тағамын жасаудағы медициналық -биологиялық әдістер қолдану арқылы ашытылған сүт өнімдері негізін қолдану.
, 2013

Туберкулез ауруы қоғамдық денсаулық сақтауда әлеуметтік шартты ауру ретінДе және маңызДы мәселе ретінДе жалғасуДа (Б¥¥, 2000). Туберкулез ауруы Дамыған елДерДің сыбағасы болып келеДі, 80% жағДайынДа туберкулез ауруына (15-50 жас) аралығынДағы проДуктивті жастағы адамдар шалДығаДы. (ДД¥, 2010).
, 2013
Зәр шығару жолдары инфекцияларының микробиологиялық диагностикасы мен антибактериалдық терапияның аспектілері

Бүл мақалада 2009-2012 жылдар аралығындағы урологиялық науқастардан бөлінген штаммдардың антибиотикке сезімталдығы және микрофлораның түрлік қурамын анықтау мақсатында жүргізілген микробиологиялық зерттеулердің нәтижелері берілген.
, 2013
Кейбір кондитерлік бұйымдардың құрамында май қышқылдары транс-изомерлерінің мөлшерін бағалау

Мақалада отандық және импорттық кондитерлік бұйымдардың май қышқылдық құрамы, әсіресе транс-май қышқылдарының мөлшері туралы мәліметтер келтірілген.
, 2016
Аллергиялық реакциялармен жедел медициналық жәрдем шақыртуларына сараптама жүргізу

Зерттеу мәліметтері бойынша 2015- 2016 жж Алматы қаласы тұрғындарының 60% жуығы аллергиялық реакцияның ішінде есекжемге байланысты жедел жәрдем көмегіне жүгінген
, 2016
Мерзімді қызметке шақырылған әскери қызметшілердің аяқ сүйектерінің патологиялық қайта құрылуын диагностикалау және емдеу

Бұл мақалада мерзімді қызметке шақырылған әскери қызметшілерге түсетін статикалық салмақтың әсерінен болатын аяқ сүйектеріндегі патологиялық қайта кұрылудың себебін баяндайды
, 2016

Халық денсаулығы республикамыздың әлеуметтік-экономикалық жағдайының басты көрсеткіші. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының турғындарының денсаулығы, тарихи денсаулық сақтау жүйесі қалыптасқан елдердің арасында күрделі орында.
, 2013
Білім алушылардың білімін бақылау жүйесіндегі тестілеу үрдісін оңтайландыру

Жоғары медициналық оқу орындарында білім алушылардың кәсіби жарамдылығын, біліктілігін және сапалылығын қамтамасыз етуде зор ықпал ететін оқу үрдісіндегі білім алушылардың білімін бақылау жүйесіндегі тестік бақылау - бақылаудың утымдылық, сенімділік және тиімділік сияқты талаптарына сай келетін педогогикалық бақылаудың бірі болып табылады.
, 2013

Балалар организмінің табиғи әсерлерге бейімделу үрдістерін терең және толық зерттеп білу. Біз өз мақаламызда балалар организмінің өсіп –дамуына түрлі табиғи факторлардың
, 2016

Осы жұмыста халықаралық EORTC QLQ-C30 сауалнамасының көмегімен онкологиялық науқастарДың өмір сапасын зерттеуге қатысты заманауи мәліметтер көрсетілген.
, 2016