ҚазҰУ Хабаршысы

Мақалада жырда батыр Қараспан тауын мекендеген қалың қыпшақ елімен қош айтысып, арқадағы Атасу мен Манащыдан, Шалқар көл мен Мұғаджар тауынан басталатын Жем (Ембі) өзенінен, содан соң Темір өзенінен өтеді
2014

Автор мақаласында Қызылорда облысындағы тілдік ахуалға әлеуметтік лингвистикалық тұрғыдан шолу жасайды. Мақалада облыстың әлеуметтік коммуникативтік жүйесінде өзіндік орны мен рөлі бар он бір тілге сипаттама беріледі.
2014

Бұл мақалада сөзтану ғылымының негізгі зерттейтін нысаны сөз мәселесі қарастырылады. Сөз тер миніне берілген ғылыми концепцияларды тереңдетіп қарастыру арқылы адам сөзі туралы ғылыми тұ жырым жасау көзделінді.
2014

Мақалада Қытайдағы таяу заман қазақ поэзиясының дамып, кемелденуінің тағы бір қайнары – шығыс әдебиетінің игі ықпалы болғаны, яғни шығыс әдебиетіндегі нәзиралық үлгіні Қытайдағы таяу заман қазақ ақындары да жаппай қолданып
2014

Біздің зерттеудің негізгі объектісі – символ, ол лингвистикалық әдебиетте толығымен анықталмаған. Соған қоса, басқа ғылымдарда, философия, семиотика, психология, филология, мифопоэтика және фольклористикада, оның зерттелуіне өте үлкен көңіл бөлінген
2014

Мақалада Ілияс Жансүгіров шығармаларындағы су атаулары, су атауларын түзуші апеллятивтер қарастырылады. Ақынның «Жетісу суреттері» топтамасы, «Күй», «Күйші», «Мақпал», «Исатай» поэмалары мен өлеңдерінде кездесетін су атауларына, географиялық, сонымен қатар гидронимдік атаулардың этимологиясына сипаттама беріледі.
2014

Мақалада қазақ журналистикасының өзекті мәселелері сөз болады. Әр мемлекетте баспасөздің ұлттық және тәуелсіз сипат алуы қарап тұрсаңыз, егемендік пен еркіндіктің символындай болып көрінеді
2014

Мақалада этнография, әлеуметтік лингвистика, мәдениеттану сияқты гуманитарлық ғылым салаларында, сонымен қатар тіл саясаты аясында жиі қолданысқа ие саяси дұрыс тіркестер жайында сөз қозғалады
2014

Мaқaлaдa қaзaқ тіліндегі кейбір дыбыстaрдың сынaлық қызметі жaйлы сөз болaды. Тіл білімінде бірнеше фонетикaлық құбылыстaр бaр. Солaрдың ішіндегі протезa, эпентезa, эпитезa құбылыстaры тілі­ мізде жиі кездеседі. Aлaйдa бұл құбылысты зерттеу болaшaқтың ен­ шісінде тұр. Әдетте сөздің aлдынaн, ортaсынaн, я болмaсa соңынaн қосылып aйтылaтын дыбыстaр сынa дыбыстaр деп aтaлып жүр. Дaуысты және дaуыссыз дыбыстaр сынaлық қызмет aтқaрa aлaды. Сынa дыбыстaр зерттеуді тaлaп ететін тың әрі күрделі тaқырып екені дaусыз. Мaқaлaдa сынa дыбыстaрды aнықтaудa aнa тілімізге енген кірме сөздер ерекше қызмет aтқaрaтынынa aсa көңіл бөлінеді. Aрaб­пaрсы және орыс тілдерінен енген сөздер aрқылы мысaлдaр келтіріледі. Aл сынa дыбыстaрды тaрихи тұрғыдaн aнықтaу үшін көп зерттеу қaжет екендігі aйтылaды.
2017