ҚазҰУ Хабаршысы

Мақалада әдебиеттегі көркемдік тәсіл – диалогтың көркемдік қызметі белгілі қаламгер, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Сайын Мұратбеков шығармалары негізінде талданады. 
2014

Мақалада Ілияс Жансүгіров шығармаларының кейбір синтаксистік ерекшеліктері қарастырылады. Ілияс Жансүгіров дәстүрлі поэтикалық синтаксисті пайдалана отырып, оның дамуына үлес қосқандығы дәлелденеді
2014

Мақала аспектуалдылық категориясы зерттелуінің алғышарттарын анықтауға арналған. Аспектуалдылық – семантикалық қызметтерінің негізінде біріккен қимылдың уақытқа қатысты өту сипатын білдіретін
2014

Мaқaлaдa функционaлдық стильдердің тілдік бірліктерінің қaтaрынa жaтaтын aрнaулы сөздер мен стереотип сөздер қaрaсты­ рылaды. Тілдік стереотиптер кешенді ойлaу жүйесінің модельдік компоненттерін толықтырушы ретінде сөз сөйлеу қызметінде сте­ реотип – ситуaция ретінде қолдaнылaды. Прецеденттік феномен ретінде стереотиптер фрейм – құрылым, клише/штaмп, стaндaртты сөздер ретінде дaйын күйінде aдaм сaнaсындa сaқтaлaды. Функ­ ционaльды­стилдік стереотиптер әр стильде мaзмұн мәніне қaрaй сәйкес қолдaнылaды. Сондықтaн олaрдың стилистикaлық мүмкіндік­ тері өте мол
2017

Мақалада қазақ тіліндегі антропонимдік жүйенің бастау көздері тілдің тарихымен байланысты пайда болып, жетілу, даму кезеңдері лингвистикалық тарихпен бір негізде өрілетіндігі айтылады
2014
Үш дыбысты CVC, VCс тұлғалы моносиллабтық жүйедегі антропонимдердің нормалану мәселесі