Инновация

Аталмыш мақалада агроөнеркәсіп кешенінде инновациялық дамуының тиімділігі,мәселелері жайлы қарастырылған
2015
Қазақстанның агроөнеркәсіп кешеніндегі инновациялық дамуының мәселелері мен болашағы

Аталмыш мақала стратегиялық басқару есебінің шетелдік және отандық тұжырымдамаларын қарастырады. Сонымен қатар, стратегиялық басқарушылық есептің мәні ашылып, мақсаттары көрсетілген.
2016

«ҚММУ еңбек гигиенасы кафедрасында білім беру процесінің сапасын басқаруды инновациялық бағыттау» тақырыбында берілген мақалада бүгінгі күні Қазақстан Республикасы тұтынушылар құқұғын қорғау
2014

Мақалада қазіргі уақыттағы оқыту үрдісін жаңашаландыру әдістері мен ерекшеліктері қарастырылған. Осы бағытта білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа технологиялар туралы жазылған.
2015
Білім беру жүйесіндегі оқытудың инновациялық технологияларын пайдалану ерекшеліктері

Мақалада клиникалық фармакология пәнін оқытуда инновациялық және интерактивті тәсілді қолданудың маңыздылығы көрсетілген.
2013

Президентіміздің биылғы жылғы халқымызға Жолдауында 2015 жылға қарай білім беру ұйымдарының 50 %-ы электрондық оқытуды пайдаланып, 2020 жылға қарай оның саны 90 %- ға дейін артуы тиіс деп айтылған [1]. Мұндай шараларды жүзеге асыру жолында техника саласының мамандарымен біріге отырып, жалпы оқытушылар қауымы, оның iшiнде компьютерлік технология пəндерiмен байланысты түрде сабақ өткізетін ұстаздар ат салысуы қажет.
2012
Инновациялық білім беру талаптарына сай электрондық оқу құралдарын жасау технологияларын пайдалану

Мақалада мектепке дейінгі ұйымда əдістемелік жұмысты басқару мəселесінің тарихына шолу жасалып, əдістемелік жұмысты басқаруды жаңаша құру мəселесін қолға алу жайлы ой қозғалады. Көптеген зерттеушілердің білім беру жүйесін басқаруда екі нəрсеге айрықша тоқталатыны туралы көрсетіледі. Мектепке дейінгі ұйымды басқару жүйесінде əдістемелік жұмыстың маңыздылығы мектепке дейінгі тəрбие мəселесі бойынша тарихи-əдістемелік, ғылыми-теориялық арнайы зерттеулерге тоқталады. Мектепке дейінгі ұйымдардағы əдістемелік жұмыстың даму жолына назар аударылып, оның бірнеше кезеңдеріне сипаттама беріледі. Педагогика ғылымында əдістемелік жұмысты басқаруды жетілдірудің тиімді құралы ретінде педагогикалық диагностика қарастырылады. Педагогикалық жəне əдістемелік еңбектерге шолу жасау барысында педагогикалық диагностика негізінде басқарудың тиімді əдістері мəселелері анықталады. Мектепке дейінгі ұйымда əдістемелік жұмысты басқаруда əдістемелік жұмысты диагностикалауда басқарудағы мақсаттар негізінде əрекет көрсетіледі. Тəрбиешілердің білім беру мен тəрбиелеудегі табысты нəтижелерін анықтау; тəрбиешілердің білім беру мен тəрбиелеу барысында жіберген кемшіліктерді анықтау; білім беру мен тəрбиелеу нəтижелерінің қойылған мақсаттарға сəйкес келмейтінін айқындаған жағдайда түзету жұмыстарын жүргізу; білім беру мен тəрбиелеу үдерісінің келесі кезеңдерін жоспарлау; тəрбиешілерді жұмыстағы табыстары үшін мадақтау көмегімен қызығушылығын тудырып, келесі қадамдардың күрделілігін реттеу; білім беру мен тəрбиелеу шарттарын жақсарту жолдары. Мектепке дейінгі ұйымдағы əдістемелік жұмысты педагогикалық диагностика негізінде басқару педагогикалық үдерісті тəрбиешілер мен тəрбиеленуші балалардың ерекшеліктері мен əр педагогтің дамуына тұлғалық бағытталу тəсілін қолдануға, оның əдістемелік көмек қажет ететін тұстарын ұғынуға, педагогтің күшті жəне əлсіз жақтарын анықтауға, оны жеке іс-əрекет түрінде бекітуге нақты тəсілдер белгілеуге мүмкіндік беретіндігіне көңіл бөлінеді.      
2013

 Мақалада Қазақстандағы білім беру жүйесіндегі реформалар барысында туындаған инновациялық қозғалыстық факторлары нормативтік-құқықтық құжаттар арқылы жүйеленген. Сондай-ақ жаңа ғасырдағы білім берудің интеграциялау сипаты ерекше көрсетілген. Білім беру жүйесіндегі өзгерістер құрылымында оқытушы тұлғасы, оның кәсіби біліктілігі, рухани байлығының үлкен рөл атқаратыны баса айтылған.Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби әрекетінде инновациялық сипат Болон үдерісі талаптарымен ұштастырылып анықталған.Тұтас педагогикалық үдерістегі жаңалық – әлемдік педагогикалық мәдениеттің гуманистік құндылықтар мен дәстүрлерді ендіру қажеттілігі.Мақалада инновацияның, инновациялық үдерістің мазмұны нақтыланады.Инновациялық ойлаудың когнитивті, жобалаушылық, құралдық, түзетушілік бөліктері сипатталады.Инновациялық іс-әрекет зерттеу университетіндегі педагогикалық үдерістің қозғаушы күші, жаңаны ендірудің құралы болып табылатындығы көрсетілген.Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін құруға қажет америкалық зерттеу университеттерінің тәжірибесін басшылыққа алу ұсынылған. Ол университеттердегі бизнестің, жұмыс берушілердің, ғылым мен білім интеграциясы тетігі талданған.Университеттегі қызметкерлердің жаңаны ендіруге өзгерістерге қарсылық көрсету себептері, көріністері, әсерлері мазмұны сипатталған. Білім беру жүйесіндегі инновациялық үдеріс педагогикалық инноватика теориялары мен тұжырымдамасы тұрғысынан сипатталған.Жоғары оқу орнының инновациялық ортасының құрылымы, инвесторлар, Білім және ғылым министрлігі, жергілікті әкімшілік, ресурстар, мамандар, технологиялар, жоғары оқу орындарының инновациялық өнімдерін тұтынушылар, инфрақұрылым, делдалдар, бәсекелестер арқылы суреттелген.Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың жұмыс сапасын үздіксіз жетілдіру мақсатында енгізілген «Кайдзен» жүйесінің идеясының мақсаттары әдіснамалық деңгейде көрсетілген. Сонымен қатар қазіргі уақытта білімді ғалымдар, ғылыми мектептер дамытатынына баса көңіл бөлінген.
2013
Жоғары білім беру саласы саясатындағы инновациялық бағыттар

Мақалада жоғары педагогикалық оқу орындарында білім ала­тын студенттерді жаратылыстану бағытындағы ғылымдарға  баулуда инновациялық техниканы пайдалану және ғылыми зерттеу нәтижелері берілген. Microvisible бағдарламасымен қамтамасыз етілген, бинокулярлы биологиялық MCX100 микроскопының құрылысы, жұмыс істеу әдістерін игере отырып, зертханалық сабақтарда пайдалану көрсетілген. Оңтүстік­Шығыс Қазақстанда өсетін Раушан­ гүлділер тұқымдасына жататын Аgrimonia asіatіca Juz. дәрілік өсім­ дігінің жапырағы және тамырсабағының анатомиялық құрылысына бинокулярлы биологиялық MCX100 микроскопы арқылы зерттеулер жүргізілді. Компьютерге қосылған арнайы Microvisible бағдарлама­ сымен Аgrimonia asіatіca Juz. дәрілік өсімдігінің жер үсті және жер асты бөлімдерінің көлденең кесінділері микросуреттерге түсіріліп, морфометрикалық өлшеулер жүргізілді. Алынған зерттеу нәтижелері болашақ мамандардың ғылыми білімін дамыту және әдістерді меңге­ру, білім сапасын арттыру мақсатында оқыту үдерісінде пайдалануға негізделген.
2015
Биолог мамандарын ғылымға баулуда инновациялық техниканы пайдалану

Қазақстанның əлемдік қауымдастыққа интеграциялануында тұлға мен социумның инновациялық даму мəселесін өзекті мəселе етуде. Қазақстан экономикасында инновациялардың бірінші дəрежеде басымдылық алуы үшін оған тек ғалымдар мен мемлекеттік басқару органдарының ғана мүдделі болуы жеткіліксіз. Əр елдің инновациялық технологияларды дамытуға мүмкіншілігінің деңгейі қазіргі қоғамымыздың негізгі сипаттарының бірі деп саналады.
2011