Инновация

 Мемлекеттің экономикалық жəне əлеуметтік жетістіктері, ең алдымен, олардың білім жүйесімен, азаматтардың білім деңгейімен анықталатыны белгілі. XXI ғасыр — жаһандық жаңалықтар мен білімнің дəуірлеу ғасыры, өйткені ол қазіргі кезде мемлекеттің тұрақты дамуын қамтамасыз етуде, сондай-ақ əлемдік нарықтағы, əлемдік қоғамдастықтағы орнын айқындап, халықтың өмір сүру сапасы мен деңгейін көтеруде айырықша маңызды рөл атқарады. Жоғары білімді дамыту процесі мамандар даярлау сапасын арттыру, қарқынды ғылыми-зерттеу қызметімен ықпалдастырылған инновациялық білімді дамыту, жоғары оқу орындары зерттеулерінің əлеуметтік сала мен экономиканың қажеттіліктерімен тығыз байланысты, білім беру жəне ақпараттық технологияларды жетілдіру болып табылады. Қазіргі заман жағдайында жоғары білім беру жүйесінің бірінші кезектегі міндеті жоғары білікті мамандарды оздыра даярлау болып табылады.
2012

Мақалада гимназияның инновациялық мектеп типі ретіндегі ерекшеліктері зерттелген, «гимназия» ұғымына этимологиялық, ғылыми-педагогикалық талдау жасалған, сол сияқты гимназиялық білімнің негізгі мəселелері қарастырылған. Педагогика теориясы мен практикасында инновациялық мектеп ретінде гимназияны құру мен дамытудың алуан түрлі тұжырымдамаларына сүйене отырып, оның негізгі мақсаты терең ойластырылған гимназиялық білім беру арқылы адамның тұлғалық қалыптасуын қамтамасыз ету, оның өмірлік позициясын қалыптастыру, үнемі өзгеріп отыратын қоғамдық құбылыстар жағдайына бейімдеу болып табылатыны көрсетілген.
2012
Инновациялық мектеп ретіндегі гимназияның ерекшеліктері

Мақалада инновациялық технологияларды қолдану арқылы мүмкіндігі шектеулі балалардың сөйлеу тіліндегі дыбыстық кемшіліктерді түзету мəселелері жайлы қарастырылған. Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеу кезінде ең басты əрекеттердің бірі — ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалану мəселелері бойынша кəсіптік міндетін жəне педагогтық шеберлігін көтеру. Инновациялық технологияны меңгеру мүмкіндігі шектеулі балалардың интеллектуалдық, кəсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық жəне басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі əсерін тигізетіндігі, өзін-өзі дамытып, оқу-тəрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектесетіндігі жайлы аталып өткен.
2015

Мақалада Тараз мемлекеттік педагогикалық институты мен Тараз қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің ынтымақтастық байланыс аясында педагогикалық кадрлар дайындауда дуалды оқыту жүйесін енгізу жəне жүзеге асыру алғаш рет қарастырылды. Бəсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды дайындауда жоғары педагогикалық білім беру жүйесіне дуалды оқытуды енгізу жолдары ашылды.
2015
Педагогикалық кадрларды дайындауда дуалды оқыту жүйесін енгізу жəне жүзеге асыру

Мақалада техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесін реформалаудың жəне модернизациялау процесіне байланысты өзекті мəселелер қарастырылған. Авторлар Қазақстан экономикасының индустриялық-инновациялық даму, техникалық жəне кəсіптік оқыту мамандарын даярлауда жаңа сапалы оқытудың талаптарына байланысты сұрақтарды талдады. Кəсіптік оқытуды ұйымдастырумен тиімді модельдеуді қамтамасыз етудің бастапқы жағдайы анықталды жəне қалыптастырылды. Еңбек нарығының қажеттіліктеріне сəйкес білім беру жəне кəсіби біліктілікті интеграциялау — негізгі мақсатына жету үшін кəсіптік оқытудың нақты инновациялық жолдарының тиімділігі жоғары екендігі дəлелденді.
2015

Білім саласында қашықтықтан оқыту технологиясын қолдану жаңа мүмкіндіктер туғызуда. Мақалада желі арқылы жүзеге асырылатын бұл технологияның мүмкіндіктері қарастырылды. Сонымен бірге инновациялық технологияның тиімділіктері талданып, қашықтықтан оқыту технологиясын құру ережелері сипатталған. Ақпараттық технологиялармен оқытудың ұтымдылығы мен қашықтықтан оқыту үрдісін аутоматтандыру үшін қажетті компоненттер айқындалды. Желіде өткізілетін сабақ түрлерінің айырмашылықтары мен артықшылықтары көрсетіліп, мазмұны жағынан толық ашылып, баяндалды.
2013

     Мақалада мультимедиалық материалдарды құрастыру үшін инструменталдык құралдарды қолдану сұрақтары қарастырылған. Мультимедиалық интребелсенді тұсаркесерді құрастырудың қарапайым құралы болып саналатын Prezi.com веб-сервисына ерекше көңіл бөлінген. Авторлар Prezi.com бағдарламалық құралды қолдану технологиясын сипаттаған. Стандартты қолданбалы бағдарламасы мультимедиалық материалдарды өңдеу барысында жиі пайданылатындығы дəлелденген.
2014
Prezi.com веб-сервисін қолданып мультимедиалық материалдарды өңдеу

 Мақалада жалпы білім беретін орта мектептерде мультимедиалық жəне инновациялық технологияларды қолданып, математиканы оқыту əдістемесін жетілдіру мəселесі қарастырылды. Авторлар мектептің техникалық жабдықталуы, жекелеп алғанда, Flash технологиясы мен HTML тілі негізінде математика сабағының тиімділігін арттыру жолдарын сипаттады. Арнайы компьютерлік бағдарламалар мен инновациялық технологиялардың көмегімен математика пəні мұғалімдерінің əдістемесін тиімді арттыру бойынша əдістемелік ұсыныстар келтірді. Жоғары оқу орнында кəсіби, педагогикалық маман дайындау мен орта білім жүйесі арасындағы байланысты көрсетті.
2014
Мультимедиалық жəне инновациялық технологиялар интеграциясы негізінде математиканы оқыту əдістемесін жетілдіру

Мақалада кəсіптік оқыту педагогтарын инновациялық іс-əрекетке даярлау мəселелері қарастырылған. Инновациялық іс-əрекет ұғымына талдау жүргізіліп, оның жаңашыл идеяларын, жаңашыл əдіс- тəсілдерін оқу-тəрбие үрдісіне өз кəсіби тəжірибесіне, мектеп жағдайына, тəлімгерлердің білім дəрежесінде байланысты əрекеті негізінде ұсынылған. Авторлар кəсіптік оқыту педагогтарына берілетін білім мазмұны оның болашақ кəсіби қызметіне қажетті білім, білік жəне дағдыларды игеру барысы мен нəтижесін қамтамасыз ету жолдарын, яғни болашақ кəсіби қызметіне даярлаудың қажетті шарттарын, көрсеткен.
2015
Кəсіптік оқыту педагогтарын инновациялық іс-əрекетке даярлау мəселелері

Мақалада көру бұзылысы бар балаларға арналған мектепке дейінгі мекемелер аясында оқытуға арналған интерактивті электронды бағдарламаға шолу берілген. Бағдарлама мектепке дейінгі нашар көретін балалардың көру арқылы қабылдауын қалыптастыруға бағытталған. Электронды бағдарламаның құрылымы баяндалған, негізгі элементтері сипатталған. Электронды бағдарлама инновациялық технологияны қолдану негізінде құрастырылған, мектепке дейінгі жастағы көру бұзылысы бар балаларды оқыту сапасы өскені туралы толыққанды айтуға болады. Жəне авторлар мектепке дейінгі жастағы көру бұзылысы бар балалардың көру арқылы қабылдауын қалыптастырудың тəжірибелік эксперимент жұмысының қорытындысын келтірген.
2016
Инновациялық технологиялар негізінде компьютерлік технологияларды қолдану арқылы мүмкіндіктері шектелген балалардың көру арқылы қабылдау процестерін дамыту

Қазіргі уақытта инвестициялық үрдісті қаржыландыру нарықтық тетікті бір қалыпқа келтіру Қазақстан Республикасы экономиканың дамуының басты мəселелерінің бірі болып табылады. Тиімді инвестициялық тетікті қалыптастыру арқылы өнеркəсіптік өндірісті қалпына келтіру жəне сапаны қайта құру үшін əр түрлі көзқарастар мен тəсілдер ұсынылуда. Инвестициялар деп өнеркəсіпке, құрылысқа, ауыл шаруашылығына жəне өндірістің басқа да салаларындағы шаруашылық субъектісіне мүліктей, заттай, сондай-ақ ақша қаражаты түрінде, яғни капитал түрінде, салынып, ол шаруашылықты əрі қарай өркендетіп дамыту үшін жұмсалынатын шығындардың жиынтығын айтады [1]. Жалпылай айтқанда, инвестиция дегеніміз — бүгінгі күні қолда бар ақшаны, мүлікті жəне басқа да заттарды, яғни капиталды, қандай да бір өндірісті дамыту үшін жұмсап, сол арқылы келешекте пайыз түрінде немесе басқадай үлкен кəсіпкерлік табыс табу болып табылады. Бұл жоғарыда айтылған үрдіспен екі фактор байланысты болып келеді. Оның біріншісі — уақыт, ал екіншісі — тəуекелдік (тəуекелге бару). Сонымен қатар инвестиция экономикалық өсудің негізі бола отырып, елдің əлеуметтік дамуына жағдай жасайды. Осы айтылғандармен қатар инвестиция экономикалық дамудың жоғарғы жəне тұрақты қарқынын қалыптастырудың, ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерін өсірудің, инфрақұрылымды дамытудың маңызды факторы болып саналады.
2009