Коммерцияландыру

Əлемдік экономикалық қоғамдастық үшін де, кадрларды даярлау сапасын арттыру, білім беруді интернационализациялау жəне оқу орындарының кооперациясы негізінде
2021
Экономикалық интеграциялық үдерістердің дамуы жағдайында инновациялық кадрлық əлеуетті қалыптастыру ерекшеліктері

 Мақалада ғылыми-зерттеу жұмыстарының нəтижелерін коммерцияландыру үдерісін табысты жүзеге асыру үшін жалпы инновациялық инфрақұрылымды тиімді дамыту маңыздылығы көрсетілген. Инновациялық инфрақұрылым ұғымы мен оның құрамындағы объектілерге түсінік берілген. Дамыған елдердің тəжірибесіндегі инновациялық қызметті жүргізу мысалдары келтірілген. Қазақстан Республикасындағы инновациялық инфрақұрылымның ағымдағы жағдайына жан-жақты талдау жасалып, ұлттық инновациялық инфрақұрылымды дамытудың моделі ұсынылған. Нəтижесінде автор Қазақстан үшін инновациялық саясатты жүргізудің басым бағыттары, сатылы қадамдары мен аталған модельдің ерекшеліктерін негіздеген.
2016
Қазақстан Республикасының инновациялық инфрақұрылымы: ғылыми əзірлемелерді коммерцияландыруды дамыту негізі