Шетелдік тәжірибе

Мақалада бiлiм берудің ең маңызды аспектiсi ретінде дүниетанымға сипаттама берілген. Дүниетаным мəселелерiне мектеп оқушыларының жеке қарым-қатынасын тəрбиелеудегі оқу процесiнiң мүмкiндiктерiн зерттеу бүгінгі күннің өзекті мəселесі ретінде анықталып, зерттеудің алғашқы қадамы болып отыр. Авторлар мектептің оқу-тəрбие процесінде дүниетаным мəселелеріне оқушылардың жеке қарым-қатынастың тəрбиелеудің негізгі жолдары мен шарттарын ұсынады. Дүниетанымның негізгі ұғымдары, оның мəні мен құрылымы, дүниетанымдық мəселелердің шеңбері жəне олардың мазмұны қазіргі ғылыми ұсыныстармен анықталып, қазіргі заманғы оқушылардың түсінігіне сай анықталды.
2013

Қазақстан Республикасының Конституциясында Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады деп бекіткен [1]. Мемлекеттің қызметі мен мəнін түсіну адам жəне азаматтың құқықтарын тану мен оны қамтамасыз етуде көрініс табады, сондықтан да Қазақстан Республикасының Конституциясы адам жəне азаматтардың өмірін, құқықтары мен бостандықтарын ең қымбат қазынасы ретінде танып, мүдделердің келісімділік негізінде қоғамның ынтымақтастығы мен нығаюын бекітеді [2]. Қазақстан Республикасының əлеуметтік мемлекет ретіндегі сипаты əлеуметтік қамсыздандыру саласында Конституциямен кепілденген мемлекеттің жан-жақты қолдауының болуын білдіреді. Осы салалардың дамуын мемлекеттің адам мен қоғамға қызмет етуін жəне де игіліктерді тең үлестіру арқылы əлеуметтік теңдіктің қалыптастыруын білдіреді.
2011

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев Судьялардың V съезінде сөйлеген сөзінде сот өндірісін барлық кезеңдерде жетілдіру, судьялардың мəртебесін күшейту, сот жүйесінің ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз ету қажеттігі туралы атап өткен болатын [1]. Соған сəйкес, Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейiнгi кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы азаматтық iс жүргiзу құқығы сот төрелiгiнiң қолжетiмдiлiгiн, азаматтық сот iсiн жүргiзуге қатысушылардың құқықтарын барынша iске асыруды қамтамасыз етуге, жеке адамның бұзылған құқықтары мен бостандықтарын, қоғам жəне мемлекет мүдделерiн уақтылы қорғау жəне қалпына келтiруге арналған деп анықтайды. Аталған мақсатқа қол жеткізу үшін азаматтық iс жүргiзудi жетiлдiру жөнiндегi шаралар азаматтарға сот қорғауында өз құқықтарын неғұрлым толық жүзеге асыруды қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн сот төрелiгiн қамтамасыз етудiң жолдары мен тəсiлдерiн айқындауға бағытталуы тиіс [2].
2011

Мақалада автормен өнеркəсіптік меншік объектілерінің құқықтық реттелуінің шетел тəжірибесі барынша жан-жақты қарастырылды. Өнертабыс, пайдалы модель, өнеркəсіптік үлгі сияқты өнеркəсіптік меншік объектілерін азаматтық айналымға енгізу тəртібін қамтитын əлемдегі өндірісі мен өнеркəсібі жағынан жетекші орындарды иеленетін мемлекеттердің ұлттық заңнамаларына салыстырмалы талдау жүргізілді. Алынған нəтижелер негізінде Қазақстан Республикасының осы саладағы заң актілерін жетілдіру жолдары ұсынылған.
2012

Мақала халықаралық деңгейде тиісті шешімін таппай жатқан, жалпы адамзат баласы үшін қауіп туғызушы жағымсыз құбылыс болып табылатын діни экстремизм жəне терроризммен күрестегі халықаралық тəжірибені қарастыруға арналған. Зерттеуші Батыс Еуропа мен Шығыс елдерінің жəне Орталық Азия мемлекеттерінің діни экстремизм мен лаңкестікке қарсы күрес жүргізу жəне оның алдын алуға байланысты заңнамаларын шолып, əр мемлекет заңнамасындағы өзіндік ерекшеліктерді көрсетуге қадам жасады. Сондай-ақ діни экстремизм мен терроризмді халықаралық деңгейде алдын алу бойынша ұсыныстар берді.
2015
Экстремизм мен терроризмге қарсы күрестегі халықаралық тəжірибе

Батыс елдерде фирма өсімінің кезеңдік теориясы кең таралған, ол «ұйымдық тəртіп» аумағындағы зерттеу нəтижесінде туып, фирма дамуының кезеңдік сипаттарын ерекшелеу негізінде фирма өлшемін сапалық анықтаудың кеңеюіне жол берді. Фирма өсімі теориясының бір нұсқасы кəсіпорын мөлшерін анықтаумен тікелей байланысты болмаса да, бекітудің сапалы нұсқасын дамыту үшін қолданады. Осы теорияның бір нұсқасы кəсіпорын өсімі кезеңінің индикаторы ретінде өнімді дамыту стратегиясында көзделді. Көптеген авторлар компанияларды бір өнімді өндіруге бағытталған шағын фирмадан бастап, өнімнің үлкен өндірісі бойынша қызмет диверсификациясына бағытталған ірі кəсіпорындар — конгломерат-компания түрінде қарастырады (технология, қызмет, «ноу-хау»). Өнім дамуының кезеңін сипаттау үшін фирманың жылдық табысының оның өндіріске кеткен барлық шығындарының қатынасына тең «мамандандыру коэффициенті» қолданылады.
2012
Шағын кəсіпкерлік субъектілерінің белсенділігін арттырудағы шетел тəжірибесін пайдалану нəтижелігі мен мүмкіндіктері

Авторлар дамыған мемлекеттердегі мемлекеттік басқару ерекшеліктерін қарастырған. Мемлекеттік органдардағы басқару тиімділігінің негізгі түрлері көрсетілген. Мемлекеттік шығындардың тиімділігін басқарудың құралы ретінде бюджеттеудің тəжірибесіне жетілдіру бойынша көп көңіл бөлінген. Мемлекеттік басшылықтың жұмысын жетілдіру əдістері ұсынылған: бенчмаркинг, реинжиниринг, жобаларды басқару, стратегиялық басқару, ұйымдастырушылық даму.
2016
Мемлекетті басқарудағы тиімділікті басқару механизмін жүзеге асырудың шетелдік тəжірибесі