Халықаралық стандарттар

Бұл мақалада бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы халық­ аралық ынтымақтастық мәселелері және халықаралық стандарттар талданған. Автор трансшекаралық деңгейде бұқаралық ақпарат құ­ ралдарын пайдаланудың құқықтық негізін реттейтін негізгі халықа­ ралық келісімдерді қарастырған. Бұқаралық ақпарат құралдары сала­ сындағы халықаралық ынтымақтастықты реттеу бұқаралық ақпарат құралдарын пайдаланудың техникалық шарттары, халықаралық ақпа­ рат алмасу, таратылатын ақпарат мазмұны және сөз еркіндігі сияқты негізгі мәселелерге тәуелді. Автор осы мәселелердің халықаралық­ құқықтық реттелуіне және Қазақстандағы сөз еркіндігі мәселесінің құқықтық реттелуіне баса назар аударған. Мақалада мемлекеттер арасындағы ақпараттық мәселелерді шешуге негізделген құқықтық құжаттарға  талдау жасалған.
2016

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы бүкілхалықтық референдум бойынша қабылданған Конституциясының 1 бабында «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам жəне адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» - атап көрсетеді. [1]
2011

Осы мақалада Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының халықаралық стандарттарға сай үйлесімділігі, олардың қолданылу аясының теориялық жəне практикалық ерекшеліктері қамтылды.
2013

Бас бостандығынан айыру орындарында тыйым салу құралдарына қатысты халықаралық құқық нормаларын талдауда адамдардың құқықтарын сақтаудың жалпы мәселесін қозғамауға болмайды.
2015

Авторлар кəсіпорынды басқару ілімі мен тəжірибесінде пайдаланатын экономикалық талдау түрлеріне айрықша көңіл бөлген. Мақалада қаржылық жəне басқарушылық талдаудың өзара əсерлесу тұстары қарастырылған. Қаржылық талдау тəжирибесінде қолданылатын негізгі тəсілдер суреттелген. «Кəсіпорынның қаржылық жағдайы» ұғымына анықтама берілген жəне ұйымның қаржылық жағдайын талдау мəні пайымдалған. Кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың басты мақсаты жəне негізгі міндеттері ашылып көрсетілген.
2016
Есеп берудің халықаралық стандарттарына сəйкес кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ғылыми-əдістемелік негіздері