Тергеу

Мақалада тыйым, тыйым сөздер жəне эвфемизм сөздерді тілге тиек етіп, тілге байланысты тыйымдар «тіл киелі», «тілдің де иесі бар» деп қарайтын ежелгі мифтiк, дiни наным-сенімнің тілдегі бейнесі, тілде реал өмір сүріп отырған дəстүрлі-мəдени құбылыс ретінде қарастырылған. Сонымен бірге олар түрге бөлініп таныстырылды. Автор тыйым сөздер де, жалпы тыйымдар сияқты, қоғамдық өмірді, іс- қимылды үйлестіру, үндестіру, ретке салып, тəртіпке келтіру, тілдің əдепті, қимылдың ибалы болуы сынды қоғамдық моральдың қалыптасуына əсер ететіндігі туралы айтты.
2014

Мақалада қылмыстық процестегі жаңа институт тергеу судьясының ұғымы жəне мəні, қылмыстық істердегі сот төрелігі жалпы жүйесіндегі субъектілері арасындағы орны қарастырылған. Қылмыстық іс жүргізудегі тергеу судьясы институтының мазмұнына жəне жүйедегі іс жүргізуге соттық бақылауды нығайтуға байланысты сұрақтар зерттелген. Авторлар, ең бастысы, тергеу судьясының өкілеттігіне, яғни санкция беру жəне айғақтарды сақтауға, баса назар аударған. Тергеу судьясы өз құзыретіне жатқызылған мəселелерді сот отырысын өткізбестен жеке-дара қарайды.
2015