Азаматтық-құқықтық жауапкершілік

Түрлі жоғары оқу орындарындағы әр түрлі типтегі кәсіптерді игеруші студенттердің өзін-өзі тануына бағытталған жұмыстар саны көп емес. Техникалық жоғары оқу орны студенттерінің кәсіби өзін-өзі тануын Фам Тхань Нги қарастырған.
2009

Бұл мақалада авторлар азаматтық жауаптылық негіздерінің бірі ретінде кінә және себепті байланысқа тоқталып, оларға анықтама беруге тырысқан. Ұзақ уақыт бойы кінә ұғымы туралы, кінә мен құқыққа қайшылық, себепті байланыс ұғымдарының ара қатынасы туралы ғылыми даулар толастамай келеді, сонымен бірге кейбір автор- лар кінәнің белгілері мен құқыққа қайшылық ұғымының белгілерін араластырып қарастырады. Мамандардың көпшілігі кінә ұғымына қатысты мынадай әділетті шешімге келді: кінә – жалпықұқықтық категория болғаны үшін ол барлық құқық салаларында бірдей мәнге ие болуы керек. Бұл сұрақтағы принциптік айырмашылықтар ежелден бастап екі басты тұжырымдамада көрініс тапқан, олардың негізінде зиян келтіру қағидасы мен кінә қағидасы жатыр.
2014

Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабы мемлекеттің ең қымбат қазынасы адам жəне адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп жариялайды. Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын тану, сақтау жəне қорғау мемлекет міндеті болып табылады. Əрі қарай, Конституцияның 17 бабында «Адамның қадір-қасиетіне қол сұғылмайды»  [1] делінген, яғни жеке тұлғаның қадір-қасиеті мемлекетпен қорғалады. Аталған нормалар гуманизмнің жалпы құқықтық қағидасын қалыптастырады.
2011

Азаматтық-құқықтық жауапкершілік бірнеше негіздер бойынша бөлінеді, мысалға: үлесті жəне бірігіп жауап беру; жауапкершілік шараларын қолдану реті бойынша – негізгі жəне қосымша жауапкершілік; жауапкершілік мөлшеріне байланысты – жоғарылатылған жəне шектеулі жауапкершілік; нақты жауап беруші субъектіге қатысты – өз əрекеті үшін немесе бөтеннің əрекеті үшін жүктелетін жауапкершілік; жауапкершіліктің пайда болу негіздемесі бойынша шартты бұзудан пайда болатын жауапкершілік жəне зиян келтіруден пайда болатын жауапкершілік [1, 99б.].
2011

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы бойынша мұрагерлік институтының өзекті мәселелері, сонымен қатар, мұрагерліктің алғашқы түрлері, даму кезеңдері қарастырылған. Мұрагерлік негіздерін республиканың заңды мұрагерліктегі кезек тәртібі, заң бойынша мұраны қабылдау және оны жүзеге асыру негіздерін жоғарылатуға жағдай жасау керек екендігі қарастырылған.
2014

Мақалада қызметтік туынды ұғымына жалпы сипаттама берілді. Қызметтік туындыға авторлық құқықтардың пайда болу, қызметтік туындыны пайдалануының ерекшеліктері көрсетілген және осы саладағы түйіткілді мәселелерді оңтайлы шешу жолдары қамтылды.
2014

Мақалада Қазақстан Республикасында сайлау құқықтық қатынастары барысында, сайлауды  әзiрлеу  мен өткiзу кезеңiнде анықталатын сайлау заңнамасын бұзушылықтарға түсінік беріле отырып, туындайтын заңды жауаптылық түрлері мен мөлшері қарастырылады. ҚР заңдарына сәйкес сайлау туралы заңнаманы бұзушылық үшін көзделген қылмыстық, әкімшілік және конституциялық құқықтық жауаптылық шараларына сипаттама беріледі және ерекшеліктері талданады.
2014

Құқықтағы кінә туралы сөз қозғалғанда, ең алдымен, оның жеке тұлғаларға (индивидтерге) тән мінез-құлықтың жай-күйі екендігін аңғаруға болады. Дегенмен, теорияда заңды тұлғаның кінәсі деген түсінік те қалыптасқан. Заңды тұлғаның кінәсі түсінігін дұрыс анықтау, әсіресе, заңды тұлғалар субъектілер болып табылатын құқықбұзушылықтарды саралау кезінде елеулі маңызға ие. Ғылыми зерттеулер барысында келесідей сұрақтар туындайды: «психикалық қатынас түсінігі» заңды тұлғаларға қатысты ма, пайда болған зиянды салдарға заңды тұлғаның теріс ниеті немесе немқұрайлығы бар ма?
2015

Компьютер сауаттылығымен қатар, ғаламтордың дамуы адами белсендiлiктiң әртүрлi салаларында плагиаттың енуiне мүмкiндiк туғызады: плагиат бiлiмде өткiр мәселе болып, өнеркәсiп және ғылыми қоғамдастықта да өршіп тұр. Плагиат (лат. plaqіo – ұрлау, ұрлық) – басқа aвтордың әдеби немесе ғылыми туындысын иемдену, шығарма үзінділерін өз еңбегінде авторын көрсетпей пайдалану [1].
2015

Көліктік міндеттемелердің түрлері бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілікке жүргізілген талдаулар олардың құқықтық реттелу деңгейлерінің бірдей еместігін байқатады. Қолданыстағы заңнамада тек қана тасымалдау міндеттемелеріне қатысты жауапкершілік жан-жақты əрі толық реттелген. Сол себепті құқықтық қатынастардың нақтылы жəне толық реттелмеуіне байланысты жауапкершіліктің негіздері мен шектерін анықтау қиындық туындататын көліктік міндеттемелер де (тасымалдаудан басқасы) кездеседі. Ол бірінші кезекте көлік экспедициясы шартына қатысты мəселе. ҚР АК-нің 35-тарауында көлік экспедициясы шарты туралы нормаларды бекіткенімен [1], оларды бұзғаны үшін мүліктік жауапкершілікті толық реттемейді, ал көліктік заңнамалар көлік экспедициясы шарты бойынша жауапкершілік туралы арнайы ережелерді бекітпеген. Бұл құқық қолданушылар үшін тəжірибеде қиындықтар туындатады.
2010

Мақалада азаматтық-құқықтық жауапкершілікке тартудың негізіне алынатын зиян келтіру қағидасы мен кінə қағидасы деп аталатын екі түрлі тұжырымның айырмашылықтары, артықшылықтары мен кемшіліктері қарастырылды. Зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелер бойынша азаматтық құқық ғылымындағы «кінə» ұғымына қатысты əр түрлі көзқарастарға талдау жүргізілді. Соның нəтижесінде автор зиян келтірушінің кінəлі жауапкершілік қағидасын қолдай отырып, деликтілік құқықтық қатынастағы тараптардың кінəсі осы міндеттемелердің құқықтық табиғатына қарай кеңірек көрініс табады жəне өзіне тəн ерекшеліктерге ие болады деген қорытынды жасайды.
2015