Қоғам

Мақалада «діни секта», «экстремизм» жəне «терроризм» үғымдары əлеуметтíк-философия түрғысынан аныкталды. Секталардың даму жолдары жəне адамдарды арбау механизмдері жан-жакты ашылды.
2018

Мақалада адамзаттың тағдыршешті балалық шақтан əсем жастық шаққа өтіп, жаңа сатыға, атап айтқанда, өткен дəуíрлердщ ең таңдауыларын синтездеп, келесі постпалриархат немесе неомалриархатқа қадам басты деп дəлелденд
2018

Мақалада əйел жəне ер адамның табиғаты мен болмысының бастамасын адамзат болмысындағы басты тұрақты шама ретінде қарайтын авторлық көзқарас ұсынылған
2018