Өзін өзі тану

Мақалада аниматорлық іс-əрекеттерге байланысты көзқарастар сараланып, соның негізінде əлеуметтік педагог жəне өзін-өзі тану мамандарының аниматорлық іс-əрекеті қарастырылған. Кəсіби педагогикалық аниматорлық іс-əрекет, өзіне операционалды жəне жеке аспектілерді қосатын көп қызметті құбылыс. Болашақ мамандарды кəсіби іс-əрекетке дайындауда оны жүзеге асыруға бағытталған талаптар сараланған. Анимациялық іс-əрекет технологиялық жүйесінің санқырлы жəне жан-жақтылығын анықтауда əдістері мен технологияларын игеру мəселелерімен тəжірибелік дағдыларды қалыптастыру жолдары дəлелденген. Болашақ əлеуметтік педагог жəне өзін-өзі тану мамандарының коммуникативті, ұйымдастырушылық, рефлексивті мəдениетін дамытудың мүмкіндіктері қарастырылған.
2014
Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану мамандарын кəсіби аниматорлық іс-əрекетке дайындау жолдары

Мақалада «Өзін­өзі тану» рухани­адамгершілік білім беру бағдарламасының Қазақстан Респуб­ ликасының жалпы білім беру жүйесіне ендірілуі құрылымдық­фунционалды түрде талданады. Атал­ ған мәселені талдау «Бөбек» қорының құрылған кезінен бастап, осы уақытқа дейінгі кезеңдерді қамтиды. «Бөбек» қайырымдылық қорының қалыптасуы мен дамуы үш кезеңге, яғни бірінші кезең 1992­2000 жылдар, екінші кезең 2000­2010 жылдар аралығы және бүгінгі күнге дейінгі кезең деп бөліп қарастырылады. Автор мектеп жасына дейінгі сәбилердің әлеуметтiк жағынан қорғалуына, олардың сүйіспеншілікте, қамқорлықта тәрбиеленуiне көмектесу мақсатында дүниеге келген «Бө­бек»» қорының атқарған қызметін жан­жақты талдап, қордың дамуының алғашқы кезеңінде атқа­ рылған жұмыстарда қоғамдағы әлеуметтік дерттің алдын алуға, денсаулығы нашар балаларды сау­ ықтыруға, жетім балаларға қамқорлық көрсетуге көбірек мән берілгендігін баса көрсетеді. Мақалада «Бөбек» қорының келесі бір бағыты ретінде «өзін­өзі тану» рухани­адамгершілік білім беру бағдарламасының мазмұны мен құрылымдық ерекшеліктеріне сипаттама беріледі. Осы ке­ зеңде қордың атауы өзгеріп, оның «Бөбек» ҰҒПББСО айналуы сөз болады. «Өзін-­өзі тану» пәнінің жалпы білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінде эксперименттік байқаудан өтуі және міндетті пән ретінде ендірілуіне жасалған құрылымдық талдауларда аталған пәннің заман талабынан туындаған қажеттілік екендігі дәлелденеді. Сонымен қатар, «Өзін-­өзі тану» пәнінің еліміздің білім беру жүйесі­ нің барлық деңгейлеріне ендірілуіне байланысты жоғары оқу орындарында жаңа мамандықтың ашылып, өзін-­өзі тану мұғалімдерін дайындау мәселесінің қолға алынғаны туралы да айтылады.
2014

Білім беруді дамыту векторы адам мен адамзаттың толыққанды өмір сүруінің басты шарты ретінде алынған руханилықпен анықталатын өмір сапасын қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл мәселені шешудегі  бүгінгі күні оқытушының басты мақсаты – өзіндік рухани­адамгершілік құндылықтарын білім алушының бойына дарыта отырып, оның жүрек түкпі­ ріндегі рухани қазынасын жарыққа шығару, әрбір білімгерді жеке тұлға ретінде жетілдіру үшін оның бойындағы бар құндылықтарын дамыту мәселесі баяндалған. Осыған орай, білім беру ұйымдарында өзін­өзі та­ ну пәнін оқытудың маңызды мәселелерінің бірі ретінде пәнді интегра­ циялаудың тәрбиелік мәнін ашып көрсетудің жолдары қарастырылған. Қоғамның қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында «Өзін­өзі тану» ру­ хани­адамгершілік білім беру жобасының авторы, еліміздің Бірінші Ха­ нымы Сара Алпысқызы Назарбаева тұңғыш рет мемлекеттік деңгейдегі өскелең ұрпақты жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде тәрбиелеу мәселесін көтерді. Рухани­адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі ба­ сымдығы туралы сөз қозғауда қазіргі замандағы жаһандық мәселелер, адамзаттың жалпы дүниежүзілік тұтастығы мен рухани­адамгершілік құндылықтардың сипаты жан­жақты қарастырылып, жалпыадамзаттық құндылықтардың мәнін ашу көзделуде.
2015

Бұл мақалада азаматтық қоғамды қалыптастырудағы жергілікті өзін-өзі басқару органдарының ролі қарастырылады. Автор азаматтық қоғамды қалыптастыру жағдайында Қазақстандағы жергілікті өзін-өзі басқару органдары саяси, әлеуметтік, экономикалық және рухани мәдени дамудың жалпы мемлекеттік мәселелерімен тығыз байланысты деген көзқарасты ұсынады.
2012

Мақалада бастауыш сынып оқушыларының əлеуметтенуі жəне адами қарым-қатынасқа үйренулері жəне өзін-өзі пəні бойынша елімізде жүзегі асып жатқан мəселелері қарастырылды. Авторлардың пайымдауынша, бүгінгі күннің қояр басты талабы əрбір адамның өзі өмір сүріп отырған кезеңдегі өзгерістерді ой елегінен өткізіп, жаңа жағдайға, өмірге қарай бейімделуі, яғни өздерін қайта құруы, бойларындағы құндылықтарды қайта бағалап, байыта отырып, өмір сүре алуы болып отыр.
2015

Мақалада «Өзін-өзі тану» курсын оқыту барысында жеке тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруының жолдары қарастырылған. Заманауи педагогиканың маңызды міндеттерінің бірі — жастарды жалпы адамгершілік құндылықтар негізінде тəрбиелеу, жеке тұлғаның қалыптасуында өзін- өзі оқыту, өзін-өзі жетілдіру арқылы руханилыққа жетелеу. Кəсіби білікті мамандар дайындау - үшінші мыңжылдықта орта білім мектебінің білім жүйесінің басты мақсаты. Ұлттық білім беру жүйесі өскелең ұрпақтың дамуына, балалар мен жастарда адамгершілік сенімдерінің, мейірімділік, əдемілік, адамгершілік сынды жалпы адами кұндылықтар мен адамгершілік мінез-құлықты қалыптастыру арқылы жеке тұлғаны дамытуға бағытталған.
2016