Отбасы

 Мақалада тарихта аты қалған Білге, Күлтегін, Тоныкөк сықылды батырлар мен ІХ ғасырдағы түркі халқының ұлы ойшылдарының еңбектеріндегі отбасы педагогикасының ғұмырлық маңызы, отбасындағы қыз бала мен ер бала тəрбиесіне жауапты ата-ананың рөлі, қазаққа мұра болып қалыптасқан діл, тектілік, ұлттық рух, дін, ұлттық мінез-құлық, балаға өмір бойы азық болатын тəрбиенің қайнар көзі отбасындағы тəрбие, отбасы өмірінің материалдық жəне рухани құндылықтары туралы білім беру мəселелері жан-жақты қарастырылған.
2015

Мақалада отбасылық тəрбиенің ерекшеліктері, баланы əлеуметтендіру факторы ретіндегі отбасылық қатынастардың сипаттамалары, отбасылық тəрбиенің мəнері, отбасылық тəрбиенің педагогикалық негіздері ашылып көрсетілген. Отбасы адам өзінің онымен байланысын бүкіл өмірінде сезініп өтетін, баланың қоршаған ортаға деген пікірі реттелетін, адамгершіліктің бастапқы сабақтарын алатын алғашқы тəрбие институты ретінде көрініс берген. Ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас, ата- ана беделі, бала тəрбиесіндегі ата-ана мен мектеп арасындағы байланыс мəселелері қарастырылған.
2015

Мақалада адам қалыптасуының əр түрлі кезеңдері қарастырылған. Сондай-ақ мұнда отбасындағы тəрбие ерекше мəнге ие. Мəселен, мектепке дейнгі жаста баланың барлық талаптарын (материалды, рухани, танымдық) қанағаттандырады, кіші мектеп жасында материалды, эмоциялық, коммуникативті талаптар алдынғы қатарға шығады. Ал есею шағында отбасы əсері əлсірейді, алайда, авторлардын ойынша, өзін-өзі тану, жеке тұлға болып қалыптасуында, əлеуметтік, кəсіби тұрғыда өз орнын табуға көмектеседі.
2016

Мақалада ғылым жəне тəжірибедегі отбасы үлгісіндегі балалар үйі тəрбиеленушілерінің мəдени-тынығу қызметі арқылы əлеуметтік бейімделуінің мазмұны мен маңызы қарастырылды. Отбасы үлгісіндегі балалар үйі тəрбиеленушілерінің əлеуметтік бейімделу үрдісінің талаптары, түрі, əдісі жəне жаңартылу құралдары қамтылған. Осы тақырыптың теориялық тұсын қарастырған бірқатар ғалымдардың пікірлері баяндалды. Ата-ана қамқорынсыз қалған балаларды əлеуметтік бейімдеу кезінде əлеуметтік-мəдени саланың ең тиімді түрлері анықталды. Мəдени-тынығу жұмысының мазмұны, сонымен қатар балалар мен жасөспірімдердің, отбасы үлгісіндегі балалар үйі тəрбиеленушілерінің нақты социум жағдайындағы білім алуы, тəрбиесі, дамуы мен өзін-өзі жетілдіру сұрақтарының мəні ашылды.
2014