Білім беру

Мақалада жалпы бiлiм бeрeтiн орта мeктeптe матeматикалық бiлiмдi жeтiлдiрy мəсeлeлeрi бүгiнгi күнгi маңызды мəсeлeлeрдiң бiрi рeтiндe қарастырылды. Матeматикаға оқытy үрдiсiн ақпараттандырy талданды. Матeматика пəнi мұғалiмiнiң əдiстeмeсiн жeтiлдiрy бойынша ғылыми-пeдагогикалық eңбeктeргe талдаy жасалған. Авторлар мeктeп матeматикасын оқытyда ақпараттық тeхнологияларды пайдаланy нəтижeлeрiн көрсeткeн.
2015

Мақалада заманауи шетел тілі мұғaлiм aлдындa тұpғaн бacты мiндеттеpдiң caпaлы бiлiм беpyде қoлдaнyда жaңa aқпapaттық құpaлдapды жетiк игеpiп, oлapды бiлiм aлyшылapдың пəнге деген қызығyшылығын apттыpy, бiлiм мaзмұнын бaйытy, oқy үдеpiciн жалпы жетiлдipy болып табылады. Лингвистикалық корпус аталмыш технологиялар қатарына жататыны сөзсіз. Корпустық лингвистиканың даму тарихы, түрлері жəне қолдану аясы сөз етілген. Автор корпустық лингвистиканың негізгі түсінігін, оның бейнелейтін аясына қарай, корпустағы сақталатын ақпарат бірлігі тұрғысынан ажыратуға болады. Сонымен қатар автордың лингвистикалық корпус негізінде əзірленген жаттығулардың тиімділігі эксперимент жүзінде дəлелденген.
2015

Мақалада қазақ тілін мамандыққа қатысты оқытудың түрлері «Экономика», «Заң», «Əлеуметтік педагогика», «Математика» мамандықтары бойынша талданды. Қазақ тілін мамандыққа байланысты оқытудың қалыптасуына əсер ететін еңбектер, оқу құралдары, сөйлеу тілін қалыптастыруға бағытталған лексикалық материалдар кəсіптік білім берумен қатар, танымдық, тəрбиелік сипатымен ерекшеленеді. Сондай-ақ авторлар жаңа ақпараттық технологияның өзектілігіне, ақпараттық- телекоммуникациялық технологиялардың оқу-тəрбие үдерісіндегі тиімділігіне де тоқталып өткен.
2016

Мақалада коммуникативті құзыреттілік түсінік тəжірибесі заманауи педагогикалық ғылым мен практиканың ұғымы ретінде ұсынылды. Педагогтың коммуникативті құзыреттілігі анықтамасы психологиялық-педагогикалық əдебиеттерді талдау негізінде берілді. Заманауи педагогтардың кəсіби коммуникативті құзыреттілігі, оның құрылымы жəне түрлері қарастырылды. Авторлар «қарым- қатынас», «коммуникативті құзыреттілік» ұғымын əр қилы авторлардың көзқарастарымен салыстыра жан-жақты талдаулар жасаған. Коммуникативті компетенттіліктің мəнін түсіну тұрғысынан талдай отырып, коммуникативті компетенттілік құрылымының компоненттерімен өзара байланысын ашып көрсеткен. Коммуникативті қарым-қатынас қызметтері мен қарым-қатынастың коммуникативті байланысын айқындап сипаттаған.
2016

Ұлттық дəстүрлердің көркем мəдениеті жəне өнер тарихы дəстүрлері арқылы студенттердің шығармашылық іс-əрекеттерін жетілдірудің маңызы қарастырылған. Жоғары білім беру жүйесінде болашақ өнер мамандарының шығармашылық іс-əрекеттерін жетілдіруге қатысты өнердегі дəстүр сабақтастығы, қазіргі заманғы түбі бір, діні, ділі бір халықтардың көркемөнер мəдениеті ғылыми- өнертанымдық тұрғысынан зерттелген. Студенттердің түркітектес халықтар мəдениеті жəне өнері негізінде өнертанымдық қабілеттерін жетілдіруге бағытталған байланыстардың маңыздылығы айқындалған. Бұл бағыттағы оқытушылар мен студенттердің өнерді оқыту саласындағы қазіргі мүмкіндіктерінің оқу үдерісінде толық ашылуы əдістемесі сарапталған. Өнерді оқыту əдістемесі мен оқу бағдарламаларының сəйкес келуі жəне түркітілдес халықтары мемлекеттерінің өнер тарихын оқытуда оқу жоспарын жақындастыру, бірыңғай ету жайлы жолдары ұсынылған.
2016

Мақалада оқушылардың білім сапасын арттыру мəселесінің зерттелу деңгейі мен теориялық негіздері қарастырылды. Сонымен қатар білім сапасының деңгейлері мен өзіндік көріністері ашылады. Қарастырылып отырған мақала тақырыбының өзектілігі соңғы уақыттағы бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттыруға ерекше көңілдің бөлінуіне байланысты. Автор білім сапасы, білім сапасын арттыру, білім сапасының деңгейлері түсініктерінің мазмұнын жан-жақты зерттеген. Білім сапасы қазіргі уақытта жаңа оқыту технологияларын енгізу арқылы білім мазмұнын кеңейтуге жəне тереңдетуге жол сілтейді. Оқушылардың білім сапасын арттыру мəселесі бойынша зерттеудің теориялық негіздеріне жəне деңгейлеріне тұжырымдар жасалған.
2016

Мақалада оқушылардың білім сапасын арттыру мəселесінің зерттелу деңгейі мен теориялық негіздері қарастырылды. Сонымен қатар білім сапасының деңгейлері мен өзіндік көріністері ашылады. Қарастырылып отырған мақала тақырыбының өзектілігі соңғы уақыттағы бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттыруға ерекше көңілдің бөлінуіне байланысты. Автор білім сапасы, білім сапасын арттыру, білім сапасының деңгейлері түсініктерінің мазмұнын жан-жақты зерттеген. Білім сапасы қазіргі уақытта жаңа оқыту технологияларын енгізу арқылы білім мазмұнын кеңейтуге жəне тереңдетуге жол сілтейді. Оқушылардың білім сапасын арттыру мəселесі бойынша зерттеудің теориялық негіздеріне жəне деңгейлеріне тұжырымдар жасалған.
2016