Жоғарғы оқу

Қазіргі білім беру үрдісінің негізгі міндеті – тұлғаның танымдық жəне интеллектілік əрекеттерінің, бəсекеге қабілетті шығармашылығын жəне теориялық білімдерін тəжірибеде ұштастыруын тиімді əдістер арқылы жетілдіруді көздейді. Оқу іс-əрекетінің нəтижесі дайын өнімді алуда емес, болашақта қайсібір өнімді алуға мүмкіндік беретін тəсілдер мен білімдерді меңгеруге бағытталады. Демек, жоғары мектептің басты міндеті студентті кəсіби маман дайындаумен анықталады.
2010

Қазіргі қоғамдағы білім берудің жеке бір мемлекеттің əлеуметтік жəне экономикалық ілгерілеуі мен ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің факторы ретіндегі мəні өсуде. Білім беру дің қоғам мен индивидуумға ықпалының көптігі əлеуметтік жəне экономикалық өзгерістер сипа тынан, сондайақ қоғамдық қарым-қатынастар жүйесіндегі өзгерістердің білім беруден мобиль ділікті, жаңа уақыт талабына сай адекватты жауапты талап ететін сипатынан көрініс табады.
2011

Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 75 жылдық мерейтойын  2009  жылы 13 қазан күні атап өту барысында ҚР Президенті Н.Ə. Назарбаев өз дəрісінде біздің ұлтымыздың ықтимал мүмкіндігін ояту мен жүзеге асыруға мүмкіндік беретін интеллектуалды қарқынның қажеттігін баса айтты  [1]. «Интеллектуалды ұлт 2020» ұлттық жобасының негізгі қырлары айқындалып, оны жүзеге асырудың стратегиялық міндеттері көрсетілді. Белгілі болғандай, жобаның мақсаты өзімен ұлтты жетектей алатындай қасиеттерге ие қоғамдық көшбасшыны қалыптастыру.
2011

Соңғы уақытта тек білім беру бағдарламаларының мазмұны ғана емес, сонымен қатар оқу процесінің құрылымдық-ұйымдастырушылық аспектілері, сондай-ақ студенттердің тек «диплом» алуға ғана емес, негізгі кəсіби құзырлықтарды теориялық жəне практикалық деңгейде саналы меңгеруге бағытталған кəсіби білім беру мəнін түсінуі де өзгеруде. Əртүрлі грант пен кредит түрлеріне негізделген жоғары білім берудің қаржылық жағдайлары да кеңеюде.
2011
Қазақстанның жоғары оқу орындарының білім беру деңгейі: студент жастардың көзқарастары бойынша

Қоғамдағы азаматтық, гуманистік құндылықтардың бекітілуі, өзінің құқықтары мен міндеттерінің өзара байланыстығын сезінетін ерікті тұлғаны тəрбиелеу өсіп келе жатқан ұрпақтың білім беру жүйесіне байланысты, ЖОО-дағы білім беру үдерісіне мұғалімдерді, басқарушыларды, ұйымдастырушылар мен еріктілерді дайындаумен анықталады. Кəсіби педагогикалық білім беру перспективті тенденцияларының бірі болашақ маманның, яғни студенттің волонтерлік кəсіби біліктілігін қалыптастыру болып табылады, ол өз кезегінде жалпыадамдық құндылықтардың гармониялы үйлесуіне бағытталған, жас адамдарға деген сенім жəне əрекеттілік формаларын ерікті таңдауға негізделген ЖОО-дағы білім беру үдерісінің қатаң регламентациялаудан гуманистік білім беру аясына ауысуын қарастырады.
2012
Студенттердің волонтерлік кəсіби біліктілігінің қалыптасуы

Жоғары оқу орнының негізгі іс-әрекеті білім беру қызметін ұсыну болып табылады. Білімнің сапасы немесе еңбек нарығыда сұранысқа ие маман болу, ең алдымен, оқытушылардың жұмысымен тікелей байланысты. Сондықтан да оқытушылардың жұмысын бақылау әрі бағалау білім беру сапасын басқарудағы аса күрделі және маңызды мәселелердің бірі. Сол себепті мақалада жоғары оқу орындарының оқытушылары жоғары  білім берудің негізгі субъектісі ретінде жан-жақты қарастырылады. Оқытушылардың жоғарғы оқу орнындағы жұмысын бағалау критерийлері бір жүйеге келтірілмеген. Осыған орай, білім беру мекемелеріндегі педагогика саласындағы қызметкрелерге қойылатын талаптардың тіміздері әрқилы болып келеді.
2013

Мақалада мотивация, оқу іс-әрекетінің мотивациясы жайлы ұғымдарға анықтама берілген. Тұлға іс-әрекетінің доминантты мотивін анықтау барысында, тұлғаны субъект ретінде, оның интеллектуалдық-эмоционалдық-еріктік аумағының ерекшеліктеріне назар аударылған. Адамның рухани қажеттілігінің жоғары болуы – моральдық, интеллектуалды-танымдық мотивтермен түсіндірілген.
2014

Мақала ТМД елдерінің ДСҰ-ға кіргеннен кейінгі білім беру саласын талдауға арналған. Сонымен қатар отандық білім беру саласының ДСҰ-ның талаптарына сəйкестігі мен бейімделу мүмкіншіліктері, жəне де осы процестерге кедергі болатын жайттарды зерттеуге арналған. Мақалада ДСҰ-ға кіргеннен соңғы білім саласында болатын өзгерістердің артықшылықтары мен кемшіліктері толыққанды қарастырылған. Жекелеп  алғанда  ТМД  елдерінің  ішіндегі  ДСҰ-ға  мүше  болатын əр мемлекеттің ішінде болатын сандық жəне сапалық өзгерістері толыққанды көрсетілген. ДСҰ шеңберінде білім беру қызметін тұтыну жолдары мен əдістері қарастырылған.
2012

Мемлекеттің білім беру саласындағы саясатымен айқындалған тәрбие мәселесіне ерекше назар бөлу, қазіргі білім беру мекемелерін­ де оқытушылардан тәрбие үдерісіне жаңа көзқараспен қарауды та­ лап етеді. Қазіргі Қазақстандағы жасөспірім ұрпақтың дамуы – білім беру мекемелерінде әлеуметтік мәдени ортаның құрылу деңгейіне тікелей байланысты. Кәсіби білім беру жүйесінің жұмыс істеуі үшін қажетті қағида – жоғары оқу орындарының қызметін ерекше әлеуметтік мәдени институт ретінде қамтамасыз ету болып табылады. Ол студенттердің қызығушылықтары мен қажеттіліктерін қанағаттанды­ руға, олардың рухани, адами­ізгілікті және кәсіби мамандықтарына қатысты қабілеттерін дамытуға қолдау көрсетуге бейімделінген болуы керек.
2015

ЖОО-­ның тиімді дамуының қажетті алғышарттары, оның бәсеке­ ге қабілеттілігін көтеру, еңбек нарығының талаптарымен сәйкес мо­ дернизациялау инновациялық және әлеуетті интеграцияланған бір­ лестіктерге оқу орындарын жатқызу механизмдерін қалыптастыру болып табылады. Ол мақалада көрініс тапқан себептермен байланыс­ ты. Мәселені шешудің бағыттарының бірі – жекелей курстарды оқы­ ту, жоғары білім беру стандарттарын құру үдерісінде жұмыс беруші­ нің қатысуымен, алатын білім мен қабілеттіліктің тәжірибелік мәнін күшейту контекстінде еңбек нарығының қажеттілігіне бейімделген модульды білім беру бағдарламаларын жаңарту. Бұл орайда ЖОО­-да ең жоғары білікті кадрлардың қызмет атқаруы үшін еңбектерін мара­ паттаудың жағдайларын құру керек. Қалыптасқан жағдайда жоғары білім беру нарығының еңбек нарығымен өзара әрекеттестік механиз­ мін жетілдіру, білікті кадрларды дайындау қажет. Ол үшін әр тарап­ тың өзара мүдделерін ескеретін ынтымақтастықтың қазіргі заманға сай формалары мен институттары талап етіледі.
2015
Жоғары білім беру жүйесі және еңбек нарығы: жағдайы және  тиімді  өзара әрекеттестік жолдары

Жоғары оқу орындары (бұдан әрі - ЖОО) қызметінің тұрақты құқықтық негізін қалауды бүгін білім алушылар мен білім беру саласының (шын мәнінде ЖОО-ның) өзге де субъектілері, оның басқару органдары (бұдан әрі - әкімшілік), профессорлық-оқытушылық құрамы (бұдан әрі - оқытушылар) арасындағы өзара қатынасын қалыпқа келтіретін белгілі бір нормативтік, оның ішінде заңнамалық ережелерсіз елестету мүмкін емес. Десе дағы, білім саласындағы бүгінгі қолданылып жүрген заңнама, білім беру қызметін көрсету тәртібін қоса алғанда [1], ондай жөн-жосықтың принциптерін, нысандарын, екі жақты құқықтарын, студенттердің, оқытушылардың, әкімшіліктің міндеттерін айқындауды ЖОО-ның жарғысына және локальдық актілерге жүктей отырып, оларды толық реттемеген.
2010

Мақала мамандыққа қатысты тілдік оқытудың тиімді педагогикалық əдістері мен тəсілдеріне арналған. Қазіргі кезде қазақ тілін кəсіби негізде оқытуда жəне оның құрамдас бөлігі ретінде қазақша терминдік сөздерді ғылыми негізде оқыту, мақсаты мен мағынасын түсінуде күрделі өзгерістер болып жатыр. Соның ішінде болашақ маманның қалыптасуына, табысты жұмыс істеуіне жəне қатысымды құзыреттілігінің дамуына кəсіби қазақ тілінің атқаратын рөлі ерекше. Қазақ тілін меңгеруде ауызекі сөйлеуге ғана емес, қатысымды-ақпаратты, қатысымды-когнитивті, қатысымды-əлеуметтік шеберліктерінің кешенді қалыптасуына басты назар аударылады. Осыған байланысты бірінші жолға адамның қалай сөйлейтіндігі ғана емес, не айтатындығы қойылады.
2016