Жоғарғы оқу

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «білім беру жүйесінің басты міндеті — ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде жеке тұлғаның қалыптасуына жағдай жасау» деп көрсетілген [1]. Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың 2005–2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында білім беру жүйесін сапалы дамыту туралы «халықтың барлық жіктерінің сапалы білімге қол жеткізуін қамтамасыз ету; мемлекеттік тілді басым дамыту; білім беру үрдісін оқу-əдістемелік жəне ғылыми тұрғыдан қамтамасыз етуді жетілдіру» көзделген [2].
2009

Қазіргі кезде мамандық атаулының барлығы бейімділікті, ептілікті, шапшаңдықты, ерекше ой қызметін, мол шығармашылық мүмкіндікті қажет етеді. Еліміздің əлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық бағыттарына сəйкес білім беру жүйесін дамыта отырып, əлемдік білім кеңістігіне ықпалдастырудағы негізгі бағдар — адамды қоғамның ең маңызды құндылығы ретінде танып, оның рухани жан дүниесінің дамуына, көзқарастары мен шығармашылық əлеуетінің, танымдық біліктілігі мен мəдени құндылықтарының жоғары деңгейде дамуына, жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау.
2010

Білім беру туралы тұжырымдамада белгіленген артықшылықтарға сəйкес, мемлекеттің əлеуетін анықтайтын бəсекеге қабілетті, құзыретті мамандарды даярлау білім беру жүйесінің ерекше міндеті аталған [2]. Біз атап өткендей, даярлық деңгейі жоғары мамандар құқықтық даярланғандықты ғана иеленген емес, сонымен бірге сəйкес педагогикалық даярлықсыз жəне педагогикалық білім, дағдылар мен шеберліксіз мүмкін болмайтын тəрбие беру функцияларын орындайтын құқық қорғау органдары жүйесінде де қажет.
2011

XXI ғасырдың басы ғылыми-техникалық прогреске негізделген елдегі əлеуметтік-экономикалық дамуымен сипатталады. Ғылыми-техникалық прогресс нəтижелерінің өнеркəсіпке енгізілуі білімі мен кəсіби біліктілігі ғылым мен техника дамуына сəйкес келетін мамандарды талап етіп отыр, сондықтан да əрбір мемлекет өзінің білім беру жүйесін жаңа əдістер мен технологияларды қолдана отыра жетілдіруге назар аударады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру жүйесінің міндеттерінің бірі ретінде ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға жəне кəсіптік шыңдауға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау анықталған [1]. Қазақстан Республикасының «Ақпараттандыру туралы» Заңы еліміздегі ақпараттандырудың құқықтық негіздерін белгілейді, электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді құру, пайдалану жəне қорғау кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді [2].
2011

Студенттердің тəрбиесін əлеуметтік-жеке тұлғалық басқару тұжырымдамасы бойынша тəрбиелеу əрекеттестігіндегі нысан мен үрдіс жағдайына ғылыми негізделген көзқарас жүйесі бойынша түсіну қажет. Жоғары оқу орнындағы тəрбиелеу үрдісінің əлеуметтік-жеке тұлғалық басқару тұжырымдамасының басты көріністегі ғылыми негіздемелері студенттердің тəрбиесін ұйымдастыру əдісі мен түрлерін, функцияларын, принциптерін, заңдылықтарын анықтау болып табылады.
2011

 Мемлекеттің экономикалық жəне əлеуметтік жетістіктері, ең алдымен, олардың білім жүйесімен, азаматтардың білім деңгейімен анықталатыны белгілі. XXI ғасыр — жаһандық жаңалықтар мен білімнің дəуірлеу ғасыры, өйткені ол қазіргі кезде мемлекеттің тұрақты дамуын қамтамасыз етуде, сондай-ақ əлемдік нарықтағы, əлемдік қоғамдастықтағы орнын айқындап, халықтың өмір сүру сапасы мен деңгейін көтеруде айырықша маңызды рөл атқарады. Жоғары білімді дамыту процесі мамандар даярлау сапасын арттыру, қарқынды ғылыми-зерттеу қызметімен ықпалдастырылған инновациялық білімді дамыту, жоғары оқу орындары зерттеулерінің əлеуметтік сала мен экономиканың қажеттіліктерімен тығыз байланысты, білім беру жəне ақпараттық технологияларды жетілдіру болып табылады. Қазіргі заман жағдайында жоғары білім беру жүйесінің бірінші кезектегі міндеті жоғары білікті мамандарды оздыра даярлау болып табылады.
2012

Мақалада ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың негізгі мүмкіндіктері, құрамды бөліктері жəне білім беруде жергілікті жəне жаһандық компьютерлік желілердегі ақпараттық кеңістіктің өзара əрекеттесуін ұйымдастыруға арналған телекоммуникация құралдарын қолдану туралы айтылған. Қазіргі таңда білім беруде жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі бағыттары маңызды мəселе болып есептеледі. Ақпараттық технологияларды қолдану жəне олардың дидактикалық мүмкіншіліктерін жүзеге асыру жаңа оқу əрекеті түрлерін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Сондықтан білімді ақпараттандыру жағдайында əр болашақ маман ақпараттық-коммуникациялық технологиялар шеңберінде білімдерін жетілдіруі тиіс.
2012

Мақалада интерактивті тақтаны жоғары оқу орындарындағы оқу үрдісінде пайдалану мүмкіндіктері мен артықшылығы сипатталды. ХХІ ғасырға қадам жасау жоғары технологиялар негізінде қоғамды дамытуға талап қойды. Интерактивті тақтаны қолдану студент бойында кəсіби салаларда аталған құралдың мүмкіндіктерін арттыра білу қасиетін қалыптастыратындығы, өз қызметіне деген қызығушылығын тудыратындығы талданған. Сонымен қатар интерактивті тақтаны пайдалану заман талабы болып табылатындығы көрсетілген. Бүгінгі таңда оқу үрдісінде кеңінен қолданылатын ақпараттық технологиялардың берер мүмкіндіктерінің артықшылықтары баяндалды.
2012

Мақалада жоғары оқу орындарында графикалық пəндерді оқытудың сапасы мен тиімділігін арттыру мəселелері, инженерлі-графикалық пəндердің сапасын бағалау мен оқыту əдістемесі, сонымен қатар дəріс жəне тəжірибелік сабақтарды тиімді жүргізу жоғары оқу орындарындағы мамандарды дайындаудағы бағалау жүйесін қамтамасыз ету жолдары қарастырылған. Студенттердің үй тапсырмаларын орындаудағы жобаларды жасау мəдениетінің тəсілдері графикалық үлгілер түрінде анықталған. Жобаларды жасауда кезеңдік нұсқаулар жəне олардың кемшіліктерін жою жолдары ұсынылған.  
2012

 Мақалада жоо-ның негізгі мақсаттарының бірі — болашақ мамандардың шығармашылығын, шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыру. Осыны негізге ала отырып, мақала авторлары «Оптика» пəнін оқыту үдерісінде электрондық оқыту құралдарын қолдануды ұсынды. «Физика» мамандығы бойынша оқитын студенттердің басым бөлігі линзалардан кескіндер алуды түсіндіруде қиналатындары рас. Осы қиындықты жеңілдету мақсатында «Оптика» пəні бойынша есептер шығарудың, тəжірибелер мен демонстрациялардың компьютерлік үлгілерін жасаған. Физика курсының «Геометриялық оптика» бөліміне жасаған анимациялық компьютерлік модельдері туралы мəліметтер жəне оларды оқу процесінде қолдану əдістері баяндалған.
2015
Білімді ақпараттандыру жағдайында «Оптика» пəнін оқыту үдерісінде болашақ физика мұғалімдерінің шығармашылығын қалыптастыру

Мақалада графикалық білім беруде «Инженерлік графика» пəнінің əдістемесі жəне құрылымын меңгеру бойынша сұрақтар қарастырылды. Авторлар графикалық тапсырмалар жүйесін ұйымдастырудағы негізгі қағидаларды көрсеткен. Оқу жəне шығармашылық тапсырмалар орындауға қажетті жоғары деңгейдегі графикалық білімдері мен іскерлігін меңгеруді қамтамасыз ету мақсатын талқылаған. «Инженерлік графика» пəнінің құрылымы мен əдістемесі жүйесін жан-жақты жетілдіру ұсынылған.
2015

Мақалада орта жəне жоғарғы кəсіби-техникалық білім берудің дуалды жүйесі қарастырылған. Оқытудың теориялық жəне практикалық қызметінің тепе-теңдігін қалыптастыру ерекшеліктері зерттелген. Бүгінгі таңда Қазақстанда жүзден аса орта жəне жоғарғы кəсіби-техникалық білім беру мекемелерінде ауыл шаруашылық, жол қозғалысы, металл өңдеу, машина жасау, мұнай жəне газ өндірісі салаларында дуалды элементтер кадрларын дайындау шарттары анықталған.
2013