Электронды оқулық

Ақпараттық қоғам жағдайында кез келген педагогқа ақпараттық білім негіздерін  игерту, ақпараттық- коммуникациялық технология (АКТ) құралдарын өзіндік білім алуға қолдану мен оның мүмкіндіктерін кəсіби қызметтеріне  танымдық  жəне дидактикалық құрал ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастыру қажеттігі туындайды. Сондықтан  əрбір педагог ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың  мүмкіндіктерін базалық тұрғыдан игеруі мен оны оқу- тəрбие үдерісіне тиімді қолдана білуі, Интернет желісін, ғаламдық  ақпарат жүйесін  кəсіби  деңгейде  пайдалана алуымен  сипатталады.  Аталған талаптарды  іске асыру  педагогтардың кəсіби   құзырлылығына  қойылған міндеттердің бірі ретінде жүктеледі.
2010
Педагогтардың ақпараттық-коммуникациялық құзырлылығын қалыптастырудың ғылыми- əдістемелік негіздері мен күтілетін нəтижелері

Президентіміздің биылғы жылғы халқымызға Жолдауында 2015 жылға қарай білім беру ұйымдарының 50 %-ы электрондық оқытуды пайдаланып, 2020 жылға қарай оның саны 90 %- ға дейін артуы тиіс деп айтылған [1]. Мұндай шараларды жүзеге асыру жолында техника саласының мамандарымен біріге отырып, жалпы оқытушылар қауымы, оның iшiнде компьютерлік технология пəндерiмен байланысты түрде сабақ өткізетін ұстаздар ат салысуы қажет.
2012
Инновациялық білім беру талаптарына сай электрондық оқу құралдарын жасау технологияларын пайдалану

Мақаланың мақсаты – «Кәсіби оқыту» мамандығы бойынша студенттерді дайындауды талдау,«Кәсіби бағдар теориясы және әдістемесі» оқу пәнін ендірудегі кәсіби бағдар беру тәжірибелерін жинақтау, сонымен қатар сұрақтарды оқып үйренуде электронды сөздіктерді қолдану.Ғылыми мақала кіріспе (introduction), негізгі бөлім(main body) және қорытындыдан (conclusions) тұрады. Мақалада «Кәсіби оқыту» мамандығының кәсіби іс­әрекеттік нысандары және түрлері, ба­ калаврлар міндеттерінің кәсіби іс­әрекет түрлерімен сәйкестігі, аталған мамандық бойынша оқу нәтижелері  анықталады.Кәсіби бағдар жұмыстарын ұйымдастырудың теориялық аспектілері қарастырылады. Осы тұ­ ғырлар негізінде Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Кәсіби оқыту» мамандығын­ да оқытылатын «Кәсіби бағдар берудің теориясы және әдістемесі» оқу пәнінің мақсаты мен мін­ деттері анықталады. Сонымен қатар мақалада аталған пәнді жүргізуде қолданылатын ақпараттық технологиялар да қарастырылады. Атап айтқанда, авторлардың дайындауымен екі нұсқада: біріншісі, кәсіби бағдар беру бойынша екі тілде сөздіктердің басылып шығуы, екіншісі, студенттердің құ­ зыреттіліктерін қалыптастыруға мүмкіндік беретін дыбыстық электронды сөздіктің жасалуы туралы айтылады. Сол сияқты оқу үдерісінде басқа пәндерді оқытуда электронды сөздіктерді пайдалану мүмкіндіктері анықталып, аталған сөздікті жасаудың бағдарламасы ұсынылады.
2014
Кәсіби бағдар беру жұмыстарындағы студенттердің ақпараттық құзыреттіліктерін қалыптастырудағы рөлі

ХХ ғасырдың басы қазақша ғылым тілінің қалыптасуындағы айрықша кезең болып табылады. Мəселен, 1905–1907 жылдардағы Ресей империясын қамтыған төңкеріс Қазақстандағы қоғам өміріне де демократиялық, əлеуметтік-саяси өзгерістер əкелді. Осы төңкеріске дейін қазақтарда ұлт тілінде жазылған бірде-бір оқулық болмаса, төңкерістен кейін ана тілінде газет, журнал, кітапшалар, оқулықтар, оқу құралдарын жазуға мүмкіндік туды.
2010

Мақалада қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың қоғам дамуына əсері мен білім берудегі маңызы, орны қарастырылды. Авторлар Қазақстан білім беру жүйесіндегі жаңа ақпараттық технологиялардың талаптарына сай жаңа электрондық технологияны енгізу, халықаралық коммуникациялық желілерге шығу, білім беруде ақпараттық технологияларды қолдану, жетістіктері мен жеке тұлғаларды қалыптастыру жəне қазіргі заман талабына сай білім алуға қажетті жағдайлар жасау қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде оқытуда қолданылуы қажет деп қорытындылады.
2014

Əлемдік өркениеттен өз орнын тауып, жаһандану ағысына енген еліміздің алдында тұрған міндеттердің бірі — Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін орта мектеп математикасын оқыту əдістемесін жетілдіру, оқушылардың білім сапасын арттырып, əлемдік стандарттар деңгейінде білім беруге қол жеткізу. Осыған орай технология, ақпараттану жəне интеграция ғасырында жаңа дүние үшін күрес жолында білім беруді ақпараттандыру.
2010
Болашақ мұғалімдердің сабақта электрондық оқулықты пайдалану əдістемесін жетілдіру

Жаңа ХХІ ғасыр табалдырығын аттаған тəуелсіз Қазақстан Республикасының əрбір білім беру саласы мен буындарына тың көзқарас, жеке үлгідегі ізденіс қажет. Өскелең, болашағы зор жас ұрпақты талаптары мен оның мақсат, мүдделеріне сай өмір сүруге бейімдей отырып, оқытып, логикалық ой тұжырымдатып, таңғажайып ғылым саласына тартуда пəн мұғалімдерінің рөлі зор. Оқушыларға дүниетанымдық сабақ берумен қатар, олардың алған білімін есте сақтау, ойлау қабілетін, тіл байлықтарын, ой-өрісін кеңейтіп, зеректік, іскерлік жəне табиғат құбылыстарын жеке бақылағыштық, қоршаған ортаға үлкен жауапкершілікпен қарайтын сезімдерін жетілдіреді.
2010

«Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың 2005–2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» бағыттарының негізгі мақсаты халықтың барлық бөлігінің сапалы білімге қол жеткізуін қамтамасыз ету болып табылады. Бұл мақсатқа жету жолдары əлемдік стандарттар деңгейінде білім беріп ғана қоймай, бəсекеге барынша қабілетті, білімді мамандар дайындауды көздейді [1].
2010
Ағылшын тілі сабақтарында компьютердің мультимедиалық мүмкіндіктерін пайдалану жайында

Қазiргi кезде нақты айқын болып отырған жайт, бiз жоғары оқу орындарында қаншама қажеттi жəне пайдалы бiлiм бергенiмiзбен, адам оны үнемi толықтырып отыруға тура келедi; сондықтан да қазiргi педагогикалық жəне қоғамдық-саяси əдебиеттерде «кредиттік түрде білім алу», «мамандықты үздіксіз жетiлдiру», «электрондық кітапхана», «электрондық оқулық» ұғымдары кездесетiнi тегiн емес.
2010
Білім берудегі электрондық оқулықтарды қолдану қажеттілігі

XXI ғасырдың басы ғылыми-техникалық прогреске негізделген елдегі əлеуметтік-экономикалық дамуымен сипатталады. Ғылыми-техникалық прогресс нəтижелерінің өнеркəсіпке енгізілуі білімі мен кəсіби біліктілігі ғылым мен техника дамуына сəйкес келетін мамандарды талап етіп отыр, сондықтан да əрбір мемлекет өзінің білім беру жүйесін жаңа əдістер мен технологияларды қолдана отыра жетілдіруге назар аударады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру жүйесінің міндеттерінің бірі ретінде ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға жəне кəсіптік шыңдауға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау анықталған [1]. Қазақстан Республикасының «Ақпараттандыру туралы» Заңы еліміздегі ақпараттандырудың құқықтық негіздерін белгілейді, электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді құру, пайдалану жəне қорғау кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді [2].
2011

Білім беру саясатының реформалануы дəстүрлі жүйенің диверсификациялануына, оның эконо- мика, əлеуметтік жəне қоғамдық өмірге тиімді екенін, сонымен бірге білім беру жүйесімен интегра- циялануына əкелді. Соның арқасында көп сатылы, үздіксіз жалпы (əркімнің қалауы бойынша қолы жететін), еркін жəне оқытудың плюрализмін қамтамасыз ететін қашықтықтан білім беруді қабылдадық. Бұдан сапалы оқу базасын сақтап, электронды окулықтар (ЭО) құру проблемасына келдік: ол дəстүрлі оқулықтар мен компьютерлік технологиялардың мүмкіндіктерін біріктіретін жаңа ұрпақтың əдебиеті. Дəстүрлі оқулықпен салыстырсақ, электрондық оқулықтың көптеген ерекшеліктерін атап айтуға болады.
2011

Мақалада интерактивті тақтаны жоғары оқу орындарындағы оқу үрдісінде пайдалану мүмкіндіктері мен артықшылығы сипатталды. ХХІ ғасырға қадам жасау жоғары технологиялар негізінде қоғамды дамытуға талап қойды. Интерактивті тақтаны қолдану студент бойында кəсіби салаларда аталған құралдың мүмкіндіктерін арттыра білу қасиетін қалыптастыратындығы, өз қызметіне деген қызығушылығын тудыратындығы талданған. Сонымен қатар интерактивті тақтаны пайдалану заман талабы болып табылатындығы көрсетілген. Бүгінгі таңда оқу үрдісінде кеңінен қолданылатын ақпараттық технологиялардың берер мүмкіндіктерінің артықшылықтары баяндалды.
2012