Экология

Мақалада Қазақстан Республикасының халқын əлеуметтíк қамтамасыз етудің жəне əлеуметтíк қорғаудың жаңа механизмдерін іздеу жəне халықтың өмірінің сапасын сандық жəне сапалық бағалау үшін дамыған елдерде қолжеткізілген нақты өмірлік стандарттарды бағалау қажеттілігі қарастырылды
2018

Мақалада ақбөкен, немесе киік (лат. Saiga tatarica), жұптұяқтылар отрядының бөкендер туысына жататын, дене бітімі ірі, қой пішіндес, күйіс қайыратын қазақ даласының киелі жануары туралы сөз қозғалған.
2019
Киік (Saiga tatarica) Қазақстан аймағындағы популяцияларының тарихи таралуы жəне оның қазіргі кездегі көрінісі

Бұл мақалаДа Алматы облысы Қарасай ауДанынДағы тағам әнімДеріне санитарлық-химиялық
2014

Бұл мақалада адам денсаулығына химиялық заттардың, ауыр металдардың әсер етуін бағалауда экологиялық және эпидемияологиялық зерттеулерде биоталдау әдісі бойынша жалпы шолу жасалған.
2014

Қазіргі кезде жеке тұлғаның дүниетанымын қалыптастыру – білім беру жүйесінде ең негізгі қажеттіліктердің біріне жатады
2014
Информатика оқытушысының ақпараттық дүниетанымын қалыптастыру жолдары

Жұмыстың мақсаты-Қазақстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауДанДық ауыл тұрғынДарының гигиеналық тұрғыДа ақпараттану Дәрежесін анықтау. 
2014

Мақалада Ақтөбе қаласының ересек тұрғындарының біріншілік мүгедектілік көрсеткіштері берілген. Мүгедектілік топтарына қарай біріншілік мүгедектілікке шығу көрсеткіштерінің динамикасына сараптама жасалды
2015
Ақтөбе қаласы тұрғындарының біріншілік мүгедектілікке шығу себептері мен құрылымы

Қазақстанның оңтүстік – шығысында жүзім дақылын зиянды организмдерден қорғау үшін қазіргі кезде қолданылатын пестицидтердің ыдырау динамикасы мен қалдық мөлшерін зерттей отырып, оларға экологиялық сипаттама беру мақсатымен жасалған жұмыс.
2011