Экология

Қоғам сұранысына сəйкес болашақ маман құзырлығына қойылатын талаптар жоғары білім жүйесіне көпдеңгейлі білім беру мен кредиттік оқыту технологиясын енгізуге жол ашты. Кредиттік оқыту жүйесінде студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыруды белсендіру жəне оған жаңаша көзқарастың қажеттігі кредиттік технологияның ережелеріне сəйкес оны жоспарлауға, ұйымдастыруға, əдістемелік қамтамасыз етуге жəне бақылауға байланысты болды.
2010

Қазіргі ауыр экологиялық дағдарыс заманында тəрбие мен білім берудің негізі ең алдымен адам мен табиғаттың қарым қатынас принципін жетілдіру процесінде, экологиялық білім мен тəрбие берудің маңызы зор болып табылады. Экологиялық білім беру мен тəрбиелеу міндеттерін шешуде мына сияқты түпкі негіздерге  сүйену  қажет.
2011
Оқу үрдісінде экологиялық білім мен тəрбие беру

Табиғат пен қоғамның өзара əрекеттесуі табиғаттағы өзара байланыстылықтың негізінде жүзеге асырылады. Бұл заңдылықты түсіну табиғаттың қоғамға, қоғамның табиғи ортаға əсер ету үдерісін ғылыми тұрғыда дұрыс бағалаумен байланысты. Əлеуметтік экологияның негізгі мазмұны қоғам мен биосфераның өзара əрекеті теориясын қалыптастыруға итермелейді. Себебі бұл əрекеттесу үдерісіне олардың өзара ықпалдасуындағы биосфера мен қоғам кіреді. Олай болса, бұндай үдерістердің заңдары жекелеген ішкі жүйелер дамуының заңдарына қарағанда ортақ қасиетке ие болуы шарт [1].
2011

Қазақстандағы тәуелсiздiк жылдары экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң мүлде жаңа мемлекеттiк жүйесiнiң құрылуының және қалыптасуының, қоршаған ортаны қорғау  мен табиғат пайдалануды басқарудың жылдары болды. Бұл қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыруды және дәйектi iске асыруды қамтамасыз еттi. Алайда, Қазақстанда көптеген онжылдықтар бойы қоршаған ортаға төтенше жоғары техногендiк салмақ түсiретiн, табиғат пайдаланудың көбiнесе шикiзат жүйесi қалыптасты.
2009

Қазақстан Республикасы Президент Н.Ә. Назарбаевпен Қазақстанның әлемнің 50 бәсекелес елі қатарына кіру Стратегиясында белгіленген жаңа тарихи фазаға қадам басты. Алға қойған мақсаттарға қол жеткізу механизмі тұрақты дамуға ауысу болып табылады, яғни экономикалық, әлеуметтік және экологиялық үдерістер тепе-теңдігі болуы қажет. Қазақстанның  табиғаты  – бізге алдыңғы ұрпақпен берілген үлкен құндылық. Елдің табиғи байлығын сақтау, тұрғындардың денсаулығы мен әл-ауқатын жақсарту үшін табиғат қорғау қызметінің тиімділігін арттыруымыз, халықаралық стандарттарды енгізуді қамтамасыз етуіміз қажет [1].
2009

Мақалада Орталық Азия аймағында экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің  оңтайландыру жолдары қарастырылады. Аймақта экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін автор экологиялық қауіпсіздік аймақтық жүйесін құруды, бірыңғай экологиялық тұжырымдаманы қабылдауды, құқықтық-заңнамалық базаны дамыту, институттардың қызметін жетілдіруді, қоғамдық сананың экологизациялануын жүзеге асыруды ұсынады.
2012

Экологиялық мəселелерді шешу жəне қоршаған ортаны қорғау Еуропалық Одақ қызметінің бүгінгі таңдағы маңызды бағыты болып отыр. Бұл салада кең ауқымды экологиялық қағидалар, тетіктер жəне құралдар жүйесі дамыған, тəжірибеде жемісті жүзеге асырылып жатқан заңнамалар, нормалар бар. Əрине, табиғатты қорғау шараларын ұйымдастыруда унификацияланған əдістердің негізінде жүзеге асырылуына тырысады, бірақ əр- түрлі мемлекеттерде өзіндік ерекшеліктер сақталып қалады. Салыстырмалы түрде алсақ АҚШ жəне Канадада экологиялық саясат əртүрлі бағдарламалар, жоспарлар, ұсыныстар негізінде жүзеге асырылса, Батыс Еуропа елдерінде, соның ішінде Францияда экологиялық саясатты жүзеге асыруда заңдар жүйесіне басты көңіл бөледі. Мақалада Францияның экологиялық саясатының тарихи, халықаралық жəне еуропалық деңгейі аясында қалыптасуы, өзгеруі, жетістіктері қарастырылады. Францияның экология саласындағы проблемалары, институттары жəне ластану түрлері – пəнаралық зерттеу жүргізуге мүмкіндік берді.
2013

Бəсекеге қабілеттіліктің басты көрсеткіші халық өмірінің жоғарғы деңгейі мен сапасы. Білім берудің деңгейіне, адами капиталды дамытуға, атқарушылық сапасына айрықша орын беріледі. Шанхай ынтымақтастық ұйымының құрылуы Орталық Азия елдеріне өзара тиімді қатынастар үрдісі мен интеграциялық байланыстарға тек қауіпсіздік жəне трансшекаралық байланыстар тұрғысынан ғана емес, білім беру саласы мен социо-мəдени жобалар тұрғысынан қарауға мүмкіндік берді. ШЫҰ-ға мүше елдері арасындағы білім беру саласындағы үйлестіру мəселесі айрықша мəнге ие болуда. ШЫҰ университеті – елдердің негізгі базалық жоғары оқу орындарының жүйесі. Бұл дайындықтың бес бағыты экология, энергетика, IT-технология, аймақтану жəне на- нотехнологиялар бойынша жұмыс істейтін 62 жоғары оқу орны. ШЫҰ университетінен білім алу сызбанұсқаға сəйкес, ШЫҰ университетінің бағдарламасы бойынша оқитын студенттің өз білімін кез келген семестрден аталмыш бағдарламаны жүзеге асырушы негізгі шетелдік университетте жалғастыруға мүмкіндігі бар. Осылайша, ШЫҰ университетінің халықаралық бағдарламалары аясында елдердің білім беру саласындағы ынтымақтастығы  шынайы түрде кеңейеді.
2013

Мақалада Орталық Азия мемлекеттерінің экологиялық мәселе­ лерді реттеудегі ынтымақтастығының кейбір жақтары қарастыры­ лады. Атап айтқанда аймақтағы шешімін таппай отырған көптеген экологиялық мәселелердің бірі ретінде су мәселесіне, су тапшылы­ ғына ерекше көңіл бөлінген. Трансшекаралық көлдер мен Арал те­ ңізінің салдарлары сияқты мәселелерді шешудегі орталық азиялық елдер арасындағы ынтымақтастықтың бағыттары қарастырылған. Аймақтағы ең маңызды трансшекаралық экологиялық мәселелердің бірі Арал теңізіне ерекше назар аударылған. Орталық Азиялық бес мемлекеттің бастамасымен 1993 жылы Халықаралық Аралды құтқару қоры құрылған болатын. Аталмыш қордың қызметіне баға берілген. Орталық Азиядағы экологиялық мәселелер тек аймаққа ғана емес, бүкіл ғаламдық экологияға әсер етуі жағынан аса маңызды мәселе­ лердің бірі. Әрине оларды шешуге аймақ мемлекеттері біріге отырып атсалысқанда және осы орайда интеграциялық үрдістің, аймақтағы ұйымдардың маңыздылығын арттыру қажеттілігі  қарастырылған.
2015

Ұсынылып отырған мақалада автор энергияны экологиялық­құ­ қықтық тұрғысынан қарастырады. Энергияның адамзат алдындағы стратегиялық қажеттілігін ескере отырып автор сонымен қоса энер­ гияны құқықтық зерттеу керектігіне назар аударады. Қазіргі уақыт­ тағы түсінік бойынша энергия материалдық зат болмағанын өзінде, адамзат қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігіне ие игілік болып табылады. Қойылған мақсаттарға жету үшін автор нәтижесінде тұ­ жырымдамалық қорытындылар жасалынатын нақты міндеттерді өз алдына қояды. Қорытындысында, экологиялық және энергетикалық заңнаманы интеграциялау мақсатында экологиялық­энергетиалық ресурс ұғымын интерпретациялауды ұсынады. Зерттеу жұмысының негізгі нәтижесі болып автордың энергия экологиялық құқықтық қа­ тынастардың объектісі бола алады деген тоқтамға келуі.
2015

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының Экологиялық заңдарын жетілдіру мәселелері, оның ішінде рекреациялық табиғатты пайдалану құқығы туралы нормаларды жетілдіру, оларды халықаралық нормалар мен стандарттарға сәйкестендіруді талап етеді. Ол үшін бірқатар халықаралық нормативтік құжаттарға назар салу қажет, әсіресе үлгідегі (модельді) заңдарға, себебі нақ солар ғана ұмтылуды мақсат тұтатын идеалдарды танытса керек.
2009

Каспий теңізінің су ресурстары қазіргі таңда Каспийдің коммерциялық байлықтарының ішіндегі маұнайдан кейінгі екінші орынды алады. Соңғы жылдары теңіз ортасына лас ағынды сулардың төгілуіне байланысты, тірі табиғаттың экологиялық тепе-теңдігінің нашарлауына және биологиялық сан алуандықтың сақтауына қауіп төндіру секілді жаңа экологиялық мәселе алып келіп отыр.
2009