Экология

Мониторинг дегеніміз не? «Мониторинг – бұл қоршаған ортаны қадағалау мен бақылаудың жүйесі. Ол үш сатыдан тұрады: қоршаған табиғи орта жағдайының, адамзат қызметінің əсерінен болатын қоршаған табиғи орта жағдайын болжаудың, бағалау жəне қадағалау жүйесі [2].
2011

Бұл мақалада экологиялық төлемдерді өндіріп алудың мемлекеттік тетіктері қарастырылған. Еліміздің аумағындағы орналасқан жер байлығын пайдаланғаны үшін мемлекеттік бюджетке түсетін міндетті төлемдерді төлеуге арналған арнайы мемлекеттік әдісі, мемлекеттік билік органдарының алдына қойған жобалары мен заңнамалық тұрғыдағы нормалардың қолданылуын дамытуға ұсыныс беруге арналған.
2012
Қазақстан Республикасында экологиялық төлемдерді өндіріп алудың мемлекеттік тетіктері

Мақалада Қоршаған орта жəне қоршаған ортаны қорғау туралы ғылымдардың ой-пікірлері мен құқықтық тұжырымдамаларына анализ жасалған. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігі мəселесіне қатысты құқықтық негіздер мен экологиялық қауіпсіздікті сақтауға байланысты шаралар жүйесі ұсынылған.
2012

Берілген мақалада табиғатты пайдаланудағы қауіпті басқарудың бір шарасы ретінде экологиялық сақтандырудың тиімділігі, табиғатты пайдалану қаупі, экологиялық сақтандырудың негізгі ерекшелігі қарастырылған,сақтандыру саласындағы тəжірибелік қызметтің қазігі кездегі əдістерін жетілдіруге арналған ұсыныстар берілген. Соның ішінде жер қойнауын пайдалану саласындағы экологиялық сақтандыруға назар аударылған.
2012

Қазіргі таңда Конституцияда бекітілген мемлекеттің экологиялық функциясын жүзеге асыру кең өріс алуда жəне экономикалық игіліктерді қанағаттандыру барысында өзекті мəселелердің біріне айналып отыр. Қазақстан Республикасының қазіргі даму кезеңі, қоршаған ортаны қорғау саласындағы бақылау мен қадағалауды күшейту, қоршаған ортаны қорғауды неғұрлым толық əрі жан-жақты жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың жүййесін қалыптастыру секілді процесстермен сипатталады.
2012

Бұл мақалада авторлар экологиялық қауіпсіздікті жəне экологиялық тəуекелдің түсінігін, түрлерін, экологиялық тəуекелді басқару жəне оның тəртібін қарастырған. Мəселенің шешу жолдарын ұсынуда.
2012

Ғылыми жұмыстың мақсатына сəйкес қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік- құқықтық реттеудің мəнін ашып, талдау болып табылады. Аталған мақсаттарға қол жеткізу үшін қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік-құқықтық реттеуде мынадай міндеттерді алға қояды: Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік-құқықтық реттеуге əртүрлі ғалымдардың бер- ген анықтамаларын саралап, қорытындылау. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың құзыреттеріне тоқтала отырып, олардың дұрыс ұйымдастырылуының маңыздылығын ашып көрсету.
2012

Дүниежүзін толғандырып отырған сұрақтардың алдынғы қатарында экология мəселесі тұр. Қазіргі таңда қоғамды, экономиканы экологияландыру қарқынды түрде жүзеге асырылып жатыр. ҚР 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасында қоғамды экология- ландыру деп – адамның табиғатпен үйлесімділігіне қол жеткізуге бағытталған қоғам көзқарасының жүйесін қалыптастыру процесі, ал экономиканы экологияландыру өндірістің табиғатты қажетсінуін төмендету жəне зат пен энергия алмасу биосфералық процестеріне экономиканың əсер етуін азайту арқылы тұрақты экологиялық қауіпсіз табиғат пайдалануды жəне ресурстық экологиялық тепе- теңдікті қамтамасыз ету, құқықты экологияландыру қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеудегі экожүйе қағидатын ескеру болып табылады жəне заңнамасын жетілдіру, жүйеге келтіру жолымен жүзеге асырылады [1].
2012

Бұл ғылыми мақалада автор экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстардың объективтік жағы бойынша саралау мəселелерін ҚР күшіндегі жəне жобаланып жатқан қылмыстық заңнамасы негізінде қарастырған. Автор экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстарды объективтік жағынан жаңа редакцияда толықтыруға тырысқан: ҚР ҚК-нің 277,278,279,294 баптары жəне ҚР ҚК-нің (жобасы) 329,330,331,348 баптары. Автор зерттеудің нақты нəтижелерін ҚР бағдарламалық құжаттарымен, отандық жəне шетелдік ав- торлар пікірлерімен, шетелдік қылмыстық заңнаманы қолданудың практикасымен жəне эмпирикалық мəліметтермен анықтаған.
2013

Экологиялық қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз ету мəселелерінің адамзат өркениетінің даму жолында ұзақ əрі күрделі тарихы бар. Мемлекетімізде экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларының бірқатар тетіктері қалыптастырылды. Қоршаған ортаның қауіпсіздігі – ол тиісті ортаның антропогендік жəне басқа да факторлардың қатерлі əсерінен қорғалуының жай-күйі. Со- нымен қатар қоршаған ортаны қорғау динамиканы құраса, ал экологиялық қауіпсіздік табиғатты тиімді, кешенді пайдалану жəне қоршаған ортаны тиісті деңгейде қорғалу нəтижесін құрайды. Тиісті нəтижеге жету немесе адам баласының талабын қанағаттандыратын қауіпсіздік көрсеткішінің сақталуы, осы бағыттағы заң нормаларының тиімді болуымен тікелей байланысты.Адамзат өркениеті дамуының бүкіл тарихы көрсетіп отырғандай кез келген мемлекеттің қатардағы адамдарының əл- ауқаты, ең алдымен, оларды қоршаған табиғи ортаның қауіпсіздік дəрежесіне байланысты екендігін анық көрсетіп отыр.
2013

Осы мақалада экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстардың объектісін анықтау мəселелері талданған. Автор хронологиялық тəртіппен қылмыс объектісінің теориясын мүдделерді экологиялық- құқықтық қорғау сипатында талдаған. Автор экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстардың тікелей жəне топтық объектісін талдауға жəне жетілдіру бойынша ұсыныстар жасауға тырысқан. Экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстардың объектісін ҚР ҚК-не əрі қарай жетілдіру бойынша ұсыныстар жасауға нұсқама берген.
2013