Құзырет

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайына көшуде қазақстандық жоғары білімнің қазіргі даму кезеңінде болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіби даярлау мәселесі өзекті болуда.
2021
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыретінің құрылымы

Мақалада ғылыми әдебиеттерге шолу жасау негізінде коммуникативтілік, құзырет, құзыреттілік, коммуникативтік құзыреттілік, коммуникативті қабілет ұғымы қарастырылып, талдау жасалған.
2017

Ақпараттық қоғам жағдайында кез келген педагогқа ақпараттық білім негіздерін  игерту, ақпараттық- коммуникациялық технология (АКТ) құралдарын өзіндік білім алуға қолдану мен оның мүмкіндіктерін кəсіби қызметтеріне  танымдық  жəне дидактикалық құрал ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастыру қажеттігі туындайды. Сондықтан  əрбір педагог ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың  мүмкіндіктерін базалық тұрғыдан игеруі мен оны оқу- тəрбие үдерісіне тиімді қолдана білуі, Интернет желісін, ғаламдық  ақпарат жүйесін  кəсіби  деңгейде  пайдалана алуымен  сипатталады.  Аталған талаптарды  іске асыру  педагогтардың кəсіби   құзырлылығына  қойылған міндеттердің бірі ретінде жүктеледі.
2010
Педагогтардың ақпараттық-коммуникациялық құзырлылығын қалыптастырудың ғылыми- əдістемелік негіздері мен күтілетін нəтижелері

Жаһандану үрдісінің өмірімізге күннен- күнге тереңдей еніп, жаңалықтарға толы болуы заман талабы болып отыр. Жоғары оқу орындарын бітірген жас түлектің кәсіби құзыреттерін жан-жақты игеруі арқасында алған білімін қайнаған өмірде іске асыра алуы жоғары білім жүйесін модернизациялауға негізделіп отыр.
2011
Тег: Құзырет

Мақалада авторлар денешынықтыру мұғалімдерінің педагогикалық құзыреттілігін қарастырған жəне «құзыреттілік», «біліктілік» ұғымдарының ара-қатынасын ашқан, практикалық тұрғыдан тəжірибе жүргізген. Қазақтың спорт жəне туризм академиясында, Алматы қаласының №122 мектеп-гимназиясында, Алматы қаласы И.В. Панфилов атындағы №54 Қазақстан-Ресей гимназиясында, Жамбыл облысы Меркі ауданындағы №20 орта мектебінде жүргізілген тəжірибелік жұмысының нəтижелері көрсетілген.
2012

Мақала жоғары оқу орындарында мамандар даярлаудың сапалық көрсеткіші ретіндегі болашақ маманның бəсекеге қабілеттілігі мəселелеріне арналған. Маманның құзыреттілігі тұжырымдамасының негізгі сипатының бірі əлеуметтік өзгерістер мен олардың даму үрдісінің динамикасы мен жүру барысындағы субъектінің рөлі жəне ықпал ете алу мүмкіндігінен туындайды. Мамандану құзыреттілігінің бұл талаптары мемлекеттің білім берушілік саясатымен анықталады. Бұл мақалада білім берушілік бағдарламаларды жобалауда аса өзекті болып табылатын құрамды бөліктердің өзара байланыстарын анықтауға тырыстық.
2012
Тег: Құзырет

Мақалада құзырлылықтың педагогикалық категория ретінде дамуының заңдылықтары қарастырылады. Тұлғаның құзырлылығы белгілі құрылымнан тұрады жəне соның бөлімшелері адамның күнделікті, кəсіби жəне əлеуметтік өміріндегі түрлі мəселелерді шешу қабілетімен байланысты. Құзырлылық педагогикалық категория ретінде оның дамуын логиканың жəне материалистік диалектиканың заңдарынан туындайтын педагогикалық ұстанымдар, заңдылықтар арасындағы байланысы көрсетіледі. Қазіргі білім үлгісіндегі күрделі де қарама-қайшылығы мол үдерістердің уақыт талабын қанағаттандыра алмауы күн тəртібіне білім беруді түбегейлі қайта қарауға көңіл бөлініп, басты мақсат білім мазмұнын өзгерту, оқу мерзімін ұзарту немесе пəндер көлемін ұлғайтумен шектеліп қалмай, білім беру кеңістігіндегі құндылық бағыттарының өзгеруіне байланысты рухани, адамгершілік өлшемдерін терең түсіну; адамның білім беру үдерісі арқылы рухани құндылықтармен қауышып, əлем мəдениетіне қол жеткізу екендігіне көңіл бөлінеді.
2013
Тег: Құзырет
Құзырлылықтың педагогикалық категория ретінде дамуының заңдылықтары

Мақаланың мақсаты – «Кәсіби оқыту» мамандығы бойынша студенттерді дайындауды талдау,«Кәсіби бағдар теориясы және әдістемесі» оқу пәнін ендірудегі кәсіби бағдар беру тәжірибелерін жинақтау, сонымен қатар сұрақтарды оқып үйренуде электронды сөздіктерді қолдану.Ғылыми мақала кіріспе (introduction), негізгі бөлім(main body) және қорытындыдан (conclusions) тұрады. Мақалада «Кәсіби оқыту» мамандығының кәсіби іс­әрекеттік нысандары және түрлері, ба­ калаврлар міндеттерінің кәсіби іс­әрекет түрлерімен сәйкестігі, аталған мамандық бойынша оқу нәтижелері  анықталады.Кәсіби бағдар жұмыстарын ұйымдастырудың теориялық аспектілері қарастырылады. Осы тұ­ ғырлар негізінде Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Кәсіби оқыту» мамандығын­ да оқытылатын «Кәсіби бағдар берудің теориясы және әдістемесі» оқу пәнінің мақсаты мен мін­ деттері анықталады. Сонымен қатар мақалада аталған пәнді жүргізуде қолданылатын ақпараттық технологиялар да қарастырылады. Атап айтқанда, авторлардың дайындауымен екі нұсқада: біріншісі, кәсіби бағдар беру бойынша екі тілде сөздіктердің басылып шығуы, екіншісі, студенттердің құ­ зыреттіліктерін қалыптастыруға мүмкіндік беретін дыбыстық электронды сөздіктің жасалуы туралы айтылады. Сол сияқты оқу үдерісінде басқа пәндерді оқытуда электронды сөздіктерді пайдалану мүмкіндіктері анықталып, аталған сөздікті жасаудың бағдарламасы ұсынылады.
2014
Кәсіби бағдар беру жұмыстарындағы студенттердің ақпараттық құзыреттіліктерін қалыптастырудағы рөлі

Авторлардың зерттеу күші басқару үрдісінің тиімділігін көтеруге, бастық пен бағыныштылар арасындағы кәсіби өзара әрекет барысындағы мәселелерді шешуге, топішілік тұлғааралық қатынастарды жағымды реттеуге және басқарушы мамандар жұмысында кәсібилікті көтеруге ықпал ететін мәселелерді шешуге бағытталды. Қызметтік­ әскери іс практикасы, директивті ­әкімшілік жорамалдарға ғана иек тұтып, бөлімшелерді басқару сапасын көтеру мүмкін емес екендігін көрсетеді. Әскери ұжым – көбіне оқу әдебиетінде жазылмаған белгілі бір заң және ережелер негізінде өмір сүретін тірі ағза. Жеткілікті әкімшілік және өмірлік тәжірибесі жоқ басшылар бағыныштылармен, әсіресе келісімшарт бойынша қатардағы жауынгер мен сержанттық құрамда қызмет атқарып жатқан әскери қызметкерлермен қарым­қа­ тынас құру барысында күрделі қиындықтарға кездеседі.  Осыған орай, бұл мақалада болашақ офицерлердің конфликтологиялық құзіреттілігінің мәні мен мазмұны негізделген; болашақ офицердің кәсіби құзіреттілігі құрылымындағы конфликтологиялық құзіреттіліктің орны мен рөлі, сондай­ақ оның әскери басшылардың басқару функцияларын атқару тиімділігіне әсері анықталған; офицерлер қатарында жүргізілген сауалнама нәтижелері көрсетілген; конфликтологиялық құзіреттілікті дамыту технологиясын құру бары­ сындағы мәселелік және жобалық тәсілдердің әдіснамалық әлеуеті қарастырылған; әскери басшылардың конфликтологиялық құзірет­ тілігін дамыту технологиясын жүзеге асыру мазмұны мен механизмі баяндалған.
2015
Тег: Құзырет

Аталған мақалада болашақ мамандардың кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастырудың басым бағыттары, мамандар даярлаудағы олардың оқу үдерісі барысында меңгеруге тиісті кәсіби құзіреттіліктер сипат­ талған. Біздің елімізде білім беру жүйесін жаңғырту үш басым ба­ ғыттар бойынша жүзеге асырылуда. Атап айтқанда: біріншіден, білім беру ұйымдарын оңтайландыру және оқыту үдерісіне қазіргі заман­ ғы әдістемелер мен технологияларды енгізуге көңіл бөлу, екіншіден, оқу­тәрбие үдерісін жаңғырту және педагогтар құрамының сапасын арттырудың маңызы зор екендігі қарастыру. Арнаулы педогогтық білім берудің үлгі­қалыптарын, мектептер мен жоғары оқу орында­ рының оқытушыларының біліктілігін арттыруға талаптарды күшейту қажеттілігі және әр өңірде педогогтардың біліктілігін арттыратын интеграцияланған орталықтардың жұмыс істеуі қажет деп есептейді. Үшіншіден, білім беру қызметтерінің тиімділігі мен қолжетімділігін арттыру және біліктілікті жетілдірудің тәуелсіз жүйесін құру мәсе­лесі баяндалған.
2015
Тег: Құзырет

Мақалада авторлар университеттік білім беру аспектісінде жоға­ ры мектеп оқытушыларын даярлауды қарастырады. Авторлар кәсіби білім берудің маңызды міндеті болашақ маманның тұлғасын жобалау деп атап көрсетеді. Сондай­ақ, бұл жеке және кәсіби сапалардың: кәсіби дербестік, кәсіби мобильділік, педагогикалық құзыреттілік, кәсібилік, жауапкершілік және т.б. бірлігін қамтамасыз етеді деген тұжырым жасайды. Қорыта келе, педагогикалық құзыреттілікті қа­ лыптастыруда оның жеке компоненттері маңызды болып табылады дейді.
2015
Педагогикалық құзыреттілікті жобалау оқытушы даярлаудың құраушы  компоненті ретінде

Берілген ғылыми мақалада студенттердің мәдениетаралық қатысым құзыреттілігін қалыптастыруда инновациялық оқыту технология мәселелеріне арналған. Инновация, педагогикалық инновациялар, интерактивті процесс және де мәдениетаралық қатысым құзыретті­лік деген ұғымдары сипатталған.
2015