Кәсіби оқыту

Революцияға дейінгі кезеңде жасөспірімдерді еңбекке даярлау негізінен халықтық педагогикалық жəне отбасылық тəрбие арқылы жүргізілді. Тіпті ең төменгі біліктілікті жұмысшылар даярлайтын техникалық жəне қолөнер училищелерінде кəсіби дайындығы арнайы білімі  жоқ, тіпті жоғары білімі жоқ тəжірибеші- шеберлер арқылы жүргізілді.
2010

Қоғамдағы қазіргі кездегі қайта құрулар, экономиканы дамытудағы жаңа стратегиялық бағдарлар қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. Əлемнің жетекші елдерінің көпшілігінің білім беру жүйесі білім берудің мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның нəтижесіне қарап бағалайтын болды. Білім берудің бүгінгі таңдағы негізгі мақсаты - білім алып, білік пен дағдыға қол жеткізу ғана емес, солардың негізінде дербес, əлеуметтік жəне кəсіби біліктілікті ұтымды пайдалану болып табылады.
2010

Қоғам сұранысына сəйкес болашақ маман құзырлығына қойылатын талаптар жоғары білім жүйесіне көпдеңгейлі білім беру мен кредиттік оқыту технологиясын енгізуге жол ашты. Кредиттік оқыту жүйесінде студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыруды белсендіру жəне оған жаңаша көзқарастың қажеттігі кредиттік технологияның ережелеріне сəйкес оны жоспарлауға, ұйымдастыруға, əдістемелік қамтамасыз етуге жəне бақылауға байланысты болды.
2010

Өркениетті қоғамның қазіргі даму кезеңі ақпараттандыру процесін сипаттайды. Бұл процестің қоғамдық өндіріс сферасындағы бастапқы әрекет түрінен тұратын негізгі ерекшелігі жинақтау, жинау, продукциялау, өңдеу, сақтау, беру және ақпараттарды қолдану болып табылады, олар ақпараттық және коммуникациялық технология құралдарының негізінде жүзеге асады.
2011

Жаңа технологиялар, жаңа материалдар, жаңа мүмкіндіктер – бұның барлығы адамның  кәсіпқорлығына, оның  біліміне және жұмыс істеу мүмкіндіктеріне, жағдайларға байланысты болады. Бұл факторлардың барлығы адамның  өзіне тікелей байланысты. Әрбір адам өмірінің белгілі бір уақытында болашақта кім болатыны туралы және ол үшін қандай әрекеттер жасау керектігі туралы ойлана бастайды. Біздің өміріміз, болашағымыз біздің таңдауымызға байланысты, алайда біздің қандай маман болуымыздан басқа адамдардың да өмірі өзгерістерге ұшырауы мүмкін екенін ескеруіміз керек
2011
Болашақ мұғалімдерді кəсіптік дайындау мəселелері

 Ұсынылып отырған мақалада автор ҚР білім беру саласындағы реформаның ерекше қырларын бөліп көрсетіп отыр. Яғни оқырмандардың назарын осындай мəселелерге байланысты оларды жүзеге асырудың жолдарына аударады. Алғашқы, басты мақсат – жоғары білімді, білікті мамандандыру, жаңа қалыптағы педагог (мұғалімдерді) қалыптастыру болып табылады. Автор білім беру жүйесінің сапасы мұғалімдердің білім деңгейіне тікелей байланысты болатынын баса айтады.
2012

Бұл мақалада авторлар құзыреттілік тұғыр негізінде əлеуметтік педагог даярлау мазмұнын жоба- лау технологиясын "Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану" мамандығы студенттеріне арнап даярланған "Əлеуметтік педагог даярлау мазмұны: құзыреттілік тұғыр аспектісі" атты элективті курс мазмұнын толығымен ашу арқылы қарастырады. Негізгі құзыреттіліктер түріндегі күтілетін кейбір нəтижелерге тоқтала отырып, білім алушылардың өз бетінше талдауға, өз қызметіне мақсат қоюға, жоспарлауға, жинақтауға, қорытындылауға, салыстыра дəлелдеуге, сыни тұрғыдан шешім қабылдауға, қарым-қатынас диалогына қатысуға, баламалы өзін-өзі бағалауға, өзін-өзі реттеуге, өзін- өзі түсінуге, ақпаратты сұрақ қоя отырып жауап алуға, нені меңгергенін, нені меңгермегенін анықтауға жəне өз білімін өзгермелі жағдайда қолдана білуге үйретуіне көңіл аударылады. Əлеуметтік педагог даярлау мазмұнын жобалаудың белгілі мақсаты білім мазмұнын болашақ маманның кəсіби қызметіне қажетті мазмұнмен толықтыруда оның келесі құрамдас бөліктеріне мотивациялық, мазмұндық, технологиялық кезеңдеріне назар аударылады. Зерттеу барысында "Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану" мамандығының студенттеріне құзыреттілік тұғыр негізінде білім беру мазмұнының əдістемесі құрастырылды. Бұл əдістеме "Əлеуметтік педагог даярлау мазмұны: құзыреттілік тұғыр аспектісі" атты арнайы курс негізінде даярланды.
2013