Лингвистика

Коммуникацияны жүзеге асыруда тілдік емес амалдардың да қызметі зор. Олардың тілдік коммуникацияда қызметі сан алуан. Мақалада осындай паратілдік амалдардың көрінісі, түрлері, олардың қарым-қатынас үдерісіндегі қызметі қарастырылды. Паралингвистиканың ғылым ретінде қалыптасуы, паратілдік амалдарды зерттеуге қатысты алғашқы еңбектер сөз болады. Паратілдік амалдардың көрінісі автормен көркем шығарма мысалдары негізінде түсіндірілді.
2015

Мақалада қазақ тілін оқыту, оның этнолингвистикалық жəне əлеуметтік-лингвистикалық мəселелері қарастырылды. Мемлекеттік тілді оқытудың қазіргі кезеңдегі басты бағыттарының бірі ретінде этносаралық мəдениеттің қалыптасу жолдары айтылады. Қазақ тілін оқытуда оның кумулятивтік функциясын пайдалану жолдары сөз етіледі. Қазақ тілін оқытудың лингвомəдениеттаным жəне коммуникативтік технологиялары жəне оларды қолдану ерекшеліктері талданды. Қазақша еркін сөйлеу үшін қазақы коммуникативтік мінез қалыптастыру керек.
2016