Грамматика

Мақалада синонимдік және антонимдік перифраздардың көркем шығармаларда қолданылуы қарастырылады (С.Мұқановтың «Ботагөз» романынан мысалдар келтірген)
2017

Мақалада мектеп оқушыларының жаңа сөздерді меңгерту жұмыстарының тиімді жолдарына қатысты мәселелер қарастырылады.Оқушылардың сөздік қорын молайту, жаңа сөздерді мсңгсрту, сөз мағынасын ұғындыру бағыттары
2017

Тілді үйрену əрдайым өзекті. Тіл коммуникацияның басты құралы болғандықтан, мəселені жан-жақты шешу табиғи тілдерді қолданумен ғана шектелмейді, жасанды тілдер арқылы да тілдік қарым-қатынас орнайды, себебі ол түрлі мақсатты көздейді
2019

Мақалада "шет тілін кәсіби бағытта оқыту", "шет тілі бойынша кәсіби біліктілік" ұғымдарының анықтамалары сонымен қатар болашақ мамандарға арналған шет тілін оқытудағы негізгі әдістерде қарастырылады.
2017

Тіл біліміндегі модальділік бір сөйлем аясында грамматикалық белгілері толық айқындалатын категория емес. Кейде модальді реңк кем дегенде екі, үш сөйлем аралығынан немесе тұтас мəтін деңгейінен анықталатын жағдайлар да болады. Мұндай ерекшеліктер аталған категорияны мəтінмен байланысты қарауға мəжбүрлейді. Модальділік категориясы функционалдық сипат алғанда, грамматикалық ерекшеліктері толығып, тіл біліміндегі басқа заңдылықтармен қарым-қатынасы, байланысы сараланып, кешенді талдауға мүмкіндік туады.
2009