Фразеологизмдер

Пакты материалдар нсгізінде фразеологизмдердің грамматикалық ерекшеліктері қарастырылған. Зерттеудің максаты - тұрақты сөз тіркестерінің морфологиялық ерекшеліктері мен синтаксистік қызметін анықтау.
2018

Қазақ лингвистикасында түрақты тіркестерге қатысты ауқымды зерттеулер жасалса да, əлí де ашылмаған қырлары бар.
2020

Мақалада когнитивті лингвистиканың негізгі ұғымының бірі — концепт мəселесі, соның ішінде «жақсылық»/«жамандық» концептілерін құрушы тұрақты тіркестер жəне олардың стильдік қызметі қарастырылды
2019

Мақалада Мұхтар Мағауиннің «Аласапыран» тарихи дилогиясының мол этномəдени ақпараттан тұратын прецеденттік мəтін ретіндегі ерекшелігі туралы сөз қозғалды.
2019

Қазіргі тіл білімі тілді адамның танымымен, соның негізінде тілдік деректерді тілдік тұлғамен, олар өмір сүрген ұжыммен, ортамен тығыз байланыста зерттеуде
2011

Бұл мақалада қазақ тілі фразеологизмдерінің құрамында кездесетін анатомиялық атаулар және осы атаулармен байланысты қимыл – қозғалысты білдіретін фраземалар сипатталады.
2014

Қазақ тіл білімінде фразеологизм мəселесі негізінде І.Кеңесбаев, Г.Мұсабаев, К.Аханов, М.Балақаев, Ə.Қайдаров, Ə.Болғанбаев, К.Қожахметова, Е.Смағұлова, Р.Жайсақовалардың, неміс тіл білімінде М.М.Копыленко, К.Г.Крушельницкая, З.Д.Попова, А.Д.Райхштейн, Л.И.Ройзензон, А.В.Федоров, К.Флекенштайн, Р.Эккерттардың, француз тіл білімінде Ш.Балли, В.Г.Гак, А.Г.Назарян, Р.А.Будагов, А.Доза, Н.А.Катагощина, Ю.С.Степановтардың еңбектерінде де қарастырылған.
2010