Əбу Насыр əл-Фараби

Қандай да болмасын халықтың ұлттық рухын сақтауда ұлы тұлғалары қорған болып келген жəне де бола бермек. Халықымызды отарлаудан кейінгі ұлтсыздандыру саясаты, ұлттық əдебиеттің тамырына балта шабу арқылы да көрініс тапты. Қылышынан қан тамған қызыл өкіметтің абсурдтық идеялары, бабалар мұрасы мен заңды мұрагерлерінің табысуына өз кесірін тигізбей қоймады. Алаштың маңдайалды марқасқа ұлдары, қанқұйлы өкіметтің қасабына ұшырамағанда, тек ұлттық əдебиеттану ғылымы ғана емес, барша қазақ ғылым-білімі ертерек қолға алынып ерекше екшелері сөзсіз еді
2010

Мақалада қазақ ұлттық əдебиеттану ғылымының қалыптасу тарихы қарастырылды. Автор орта ғасырлардағы М.Хорезми, Əбу Насыр əл-Фараби, Əбу Райхан əл-Бируни, Əбуғали Ибн Сина, Ə.Фирдоуси, Рабғузи, М.Қашқари, Қ.А.Яссауи, О.Хайям, Ж.Баласағұни, А.Жауһари сияқты ғұламалардың ғылыми-зерттеу еңбектерінің əдебиеттану ғылымының қалыптасу тарихына тікелей қатысы болғандығын дəлелдейді. Əл-Фарабидің еңбектеріне тоқталып, олардың өнер, тіл жəне əдебиет мəселелері мен өлеңтану саласындағы əдеби-теориялық, ғылыми-зерттеушілік ой-пікірдің шырқау биігі екендігін, ғалымның əдебиет теориясы мəселелерін қарастырудағы орны мен рөлін көрсетеді.
2013

Ғұлама ойшыл жəне терең білімді ғалым ретіндегі əл-Фарабидің бейнесін қалпына келтіруге ұмтылыс жасалған. Оның əлемдік ғылым тарихындағы орны ашылған. Əл-Фарабидің философиялық көзқарастары баяндалған, олардың философиялық ойдың одан əрі дамуына ықпалы көрсетілген. Əл-Фарабидің ойларының ерекшеліктері жəне оларда рационализм мен демократизмнің ұштасуы суреттелген. Аталмыш ойшылдың əлемдік өркениетке қосқан үлесі қарастырылған. Өзі өмір сүрген кезге дейінгі жəне тарих пен саз ілімінің барлық тұстары жүйеленген тұғырлы еңбек жазғаны көрсетілген. Əл-Фарабидің барлық адамдар өз ой қабілеттерін дамытуда тең екендігін уағыздайтын, олардың өз білімдерін жетілдіруге бағыттайтын ілімдік ұстанымдары айрықша көрсетілген. Шығыстың ұлы ойшылының шығармашылық мұрасы барлық əлем үшін зор екендігі айрықша айтылған.
2015

Шығыстың ғұлама ғалымы Əбу Насыр əл-Фарабидің сан қырлы ғылыми қызметі туралы қысқаша деректер келтірілген. Оның өз уақытындағы ғылымның барлық салаларының құрамдас бөлігі болып табылатын əдебиеттану, тіл білімі, поэзия, лингвистика саласындағы зерттеулеріне айрықша көңіл бөлінген. Оның өзі өмір сүрген оныншы ғасырдан бастап қазіргі кезге дейін Батыс пен Шығыстың көптеген көркем сөз шеберлері айтып өткен жəне айтып жүрген дарынды ақын екендігі көрсетілген. Көрнекті ғалымның əдеби шығармашылығын өткен ғасырдың 70-жылдарынан қазіргі кезге дейін зерттеген қазақстандық əдебиеттанушыларының зерттеу нəтижелері суреттелген.
2015
Ұлы ғұлама əл-Фараби мұрасының əдебиетке, поэзияға қатысты қырлары