Коммуникация

Мақалада студенттердің коммуникативті компетенттілігін дамыту процесінде кездестіретін мәселелері, сондай- ақ психология, психоанализ сұрақтарында компетентті мамандардың «Коммуникативті дағдылар» пәніне сабақ беруді жүзеге асырудың негізгі мәселелері талқыланады.
2018

Медициналық профильдегі оқу мекемелері студенттерінің коммуникативті компетенцияларын дамыту процессіндегі мәселелері
2018

Мақалада болашақ педагогтардың кәсіби ұтқырлықтарын қалыптастыру мәселелері қарастырылған.
2022
Кәсіби ұтқырлықты дамыту әдіснамасы — бәсекеге қабілетті индикатор

Тілдік қатынас - тіл арқылы байланыс, сөйлеу тілі арқылы адамдардың бір- бірімен қарым-қатынас жасауы, қоғамдық, ұлттық тіл арқылы ұғынысу, түсінісу, яғни адамзаттың тіл арқылы сөйлесім әрекетін меңгеруі тілдік қатынас дегенді білдіреді
2014

Журналистиканың трансформацияға үшырауына цифрлану, яғни технологиялық фактор мен ғаламдық интернет желісінің пайда болуы эсер етіп отыр.
2019

Мақалада қазіргі таңда тілдің адам өміріндегі алатын орны ерекше екенін, сонымен қатар тілдік емес мамандық студенттерінің тілді меңгеру қажеттілігі туралы жазылған.
2020

Цифрлық қоғам — адамдардың өмір жағдайына, олардың біліміне жəне жұмысына, сонымен қатар мемлекет, бизнес жəне қоғам арақатынасына ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
2020

Аңдатпа Аталмыш мақалада заманауи қоғамдағы интернет-коммуникацияның маңыздылығы, соцлингвистикадағы орны сөз етіледі.
2019